ILPP1/443-390/12-2/AI | Interpretacja indywidualna

1. Czy obciążanie klienta kosztami ryczałtowymi za wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty - w przypadku, gdy klient spóźnia się z płatnością - powinno być udokumentowane notą obciążeniową bez naliczania podatku VAT?
2. Czy pomimo być udokumentowane fakturą VAT i czy powinien być naliczony podatek VAT ze stawką 23%?
ILPP1/443-390/12-2/AIinterpretacja indywidualna
  1. dokumentowanie
  2. obciążenia
  3. wezwanie
  4. zwrot kosztów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2012 r. (data wpływu 26 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności obciążania kosztami ryczałtowymi za wysyłanie listem poleconym wezwania do zapłaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania czynności obciążania kosztami ryczałtowymi za wysyłanie listem poleconym wezwania do zapłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka zajmuje się m. in. wynajmem kontenerów biurowo-socjalnych i magazynowych, które są wykorzystywane przede wszystkim przez klientów Spółki jako zaplecze socjalne na budowach. W przypadku transakcji wynajmu, Wnioskodawca podpisuje z klientem umowę wynajmu wraz z „ogólnymi warunkami wynajmu kontenerów” - zwanych dalej owwk. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółka za każdy miesiąc wystawia fakturę VAT za usługę wynajmu kontenerów. Zarówno w umowie, jak i na fakturze VAT wpisywany jest termin zapłaty za świadczone usługi. Niestety często zdarza się, że klienci nie płacą za faktury VAT. W takiej sytuacji Spółka wysyła do klientów wezwanie do zapłaty listem poleconym. Zgodnie z postanowieniami owwk, Spółka ma prawo obciążyć swojego klienta kosztami ryczałtowymi w wysokości 30 zł w przypadku wysłania do tego klienta wezwania do zapłaty listem poleconym, jeżeli klient spóźnia się z płatnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy obciążanie klienta kosztami ryczałtowymi za wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty - w przypadku, gdy klient spóźnia się z płatnością - powinno być udokumentowane notą obciążeniową bez naliczania podatku VAT...
  2. Czy powinno być udokumentowane fakturą VAT i czy powinien być naliczony podatek VAT ze stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli Spółka wysyła do swojego klienta wezwanie do zapłaty listem poleconym, gdy klient spóźnia się z płatnością, to zgodnie z postanowieniami owwk, Spółka ma prawo obciążyć klienta ryczałtowymi kosztami w wysokości 30 zł.

Zdaniem Spółki, wysłanie wezwania do zapłaty i obciążenie kosztami ryczałtowymi nie jest świadczeniem usług, ani też nie wchodzi w zakres usługi wynajmu, którą świadczy Spółka na rzecz swojego klienta. Z tego powodu Wnioskodawca uważa, że obciążenie klienta kosztami ryczałtowymi jest pewnego rodzaju karą, a nie świadczeniem usług i nie należy od tej czynności naliczać podatku VAT. Czynność ta nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Czynność ta powinna być udokumentowana notą obciążeniową bez VAT-u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również czynności wymienione w tym przepisie (art. 7 ust. 1 ustawy).

Natomiast stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów, i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka zajmuje się m. in. wynajmem kontenerów biurowo-socjalnych i magazynowych, które są wykorzystywane przede wszystkim przez klientów Spółki jako zaplecze socjalne na budowach. W przypadku transakcji wynajmu Wnioskodawca podpisuje z klientem umowę wynajmu wraz z „ogólnymi warunkami wynajmu kontenerów” (owwk). Zgodnie z postanowieniami umowy Spółka za każdy miesiąc wystawia fakturę VAT za usługę wynajmu kontenerów. Zarówno w umowie, jak i na fakturze VAT wpisywany jest termin zapłaty za świadczone usługi. Niestety często zdarza się, że klienci nie płacą za faktury VAT. W takiej sytuacji Spółka wysyła do klientów wezwanie do zapłaty listem poleconym. Zgodnie z postanowieniami owwk, Spółka ma prawo obciążyć swojego klienta kosztami ryczałtowymi w wysokości 30 złotych w przypadku wysłania do tego klienta wezwania do zapłaty listem poleconym, jeżeli klient spóźnia się z płatnością.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii sposobu dokumentowania obciążania klienta kosztami ryczałtowymi za wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty - w przypadku, gdy klient spóźnia się z płatnością.

Odnosząc się do powołanych przepisów prawa podatkowego w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż zobowiązanie do uiszczenia kosztów ryczałtowych, ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z wysłaniem wezwania do uregulowania zaległości w opłatach, nie dotyczy świadczenia mającego charakter usługi, lecz jest świadczeniem pieniężnym mającym postać zwrotu ustalonych kosztów ryczałtowych. Pomiędzy Wnioskodawcą a klientami Spółki zwracającymi ww. koszty nie istnieje świadczenie wzajemne, gdyż Wnioskodawca w zamian za wpłaconą kwotę stanowiącą zwrot kosztów ryczałtowych nie wykonuje na rzecz wskazanych osób żadnego świadczenia.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż obciążanie kosztami ryczałtowymi za wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty - w przypadku, gdy klient spóźnia się z płatnością - nie stanowi ani dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. A zatem zwrot kosztów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu, określonej w art. 5 ust. 1 ustawy, którą należałoby udokumentować fakturą VAT. W związku z tym Wnioskodawca może wystawić w przedmiotowej sprawie notę obciążeniową.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.