Dokumentowanie wydatków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentowanie wydatków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych ustalane przy wykorzystaniu metody ryczałtowej ponoszone przez pracodawcę będącego Zakładem Pracy Chronionej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako takie je księgować?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2009r. (data wpływu do Organu 26 czerwca 2009r.), uzupełnionym w dniu 01 września 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, przy wykorzystaniu metody ryczałtowej, ponoszone przez pracodawcę będącego ZPCHR - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2009r. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w oparciu o posiadane dokumenty, można uznać ww. dokumenty jako dowody księgowe lub uznać je (pomimo braku podpisu jednej ze stron) za dowody księgowe wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 2 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania transakcji zakupu towarów handlowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania transakcji zakupu (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wydatki udokumentowane rachunkami wystawionymi przez podmiot nieuprawniony są kosztem uzyskania przychodów w spółce z o.o.

Fragment:

(...) Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 24 lipca 2007r. nr BP/423-0009/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Pismem z dnia 5 czerwca 2007r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi (...)

2011
1
cze

Istota:

Sposób dokumentowania wydatków poniesionych na rzecz kontrahenta zagranicznego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G., przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na rzecz kontrahenta zagranicznego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 maja 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy przysługuje prawo do obliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu za 2007r. i w latach następnych w przypadku gdy spłata kredytu dokonywana jest z rachunku bankowego nie należącego do podatnika?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 16 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez pracowników Spółki w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, które są udokumentowanie w następujący sposób:
1. za noclegi w hotelu pracownika, które udokumentowano rachunkami wystawionymi na nazwisko oddelegowanego pracownika,
2. za paliwo do samochodu służbowego oraz usługi parkingowe, których zapłata udokumentowana jest pokwitowaniem pozbawionym nazwy odbiorcy,
3. na zakup usług gastronomicznych, taksówkowych, pocztowych, artykułów spożywczych, usług ksero, drobnych napraw i innych, dla których najczęściej wystawione są paragony z kas fiskalnych i pokwitowania lub samo pokwitowanie lub sam paragon kasowy?

Fragment:

(...) rachunkami wystawionymi na nazwisko oddelegowanego pracownika, za paliwo do samochodu służbowego oraz usługi parkingowe, których zapłata udokumentowana jest pokwitowaniem pozbawionym nazwy odbiorcy, na zakup usług gastronomicznych, taksówkowych, pocztowych, artykułów spożywczych, usług ksero, drobnych napraw i innych, dla których najczęściej wystawione są paragony z kas fiskalnych i pokwitowania lub samo pokwitowanie lub sam paragon kasowy... Zdaniem Wnioskodawcy, udokumentowanie wydatków w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego (bez faktur), nie pozwala ich wykluczyć z kosztów uzyskania przychodów. Wydatek taki – jak podaje Spółka – powinien spełniać dodatkowe warunki, tzn.: zdarzenie takie powinno zostać udokumentowane dodatkowym dowodem zastępczym, w którym zostaną uzupełnione brakujące elementy wyszczególnione w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podatnik powinien mieć możliwość potwierdzenia transakcji przez kontrahenta, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy może dokonywać zakupu (skupu) palet drewnianych używanych na dowód wewnętrzny i uznać go na równi z fakturą, rachunkiem uproszczonym, umową kupna ?.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2007r. uzupełnionego 19.06.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie dokumentowania zakupu (skupu) palet drewnianych od osób nie prowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pan K. w dniu 22 maja 2007roku (wniosek uzupełniony w dniu 19.06.2007r.) zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy umowy sprzedaży zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej stanowią dokument księgowy dający podstawę do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania § 13 pkt 5 w związku z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku – za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.06.2007r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w kwestii ustalenia, czy umowy sprzedaży zawarte z osobami fizycznymi (...)

2011
1
maj

Istota:

Kto ma prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2006r. i lata następne odsetek od kredytu mieszkaniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2007r. został złożony do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie ww. dokumentów może Pan skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytów hipotecznych ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)