Dokumentowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
sie

Istota:

Zwolnienia od podatku świadczonych usług oraz sposób ich dokumentowania.

Fragment:

W związku z powyższym ww. czynności w sytuacji braku ich dokumentowania fakturą mogą być dokumentowane przez Powiat innymi dokumentami księgowymi, w tym chociażby notami księgowymi. Należy jednak zaznaczyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów, brak jest jednakże przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, dla takiego sposobu dokumentowania. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul.

2016
8
mar

Istota:

Sposób udokumentowania czynności rozliczenia kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami – Założycielami

Fragment:

Wobec powyższego rozliczenie to nie powinno być dokumentowane fakturami wystawionymi przez Wnioskodawcę na rzecz pozostałych Partnerów – Założycieli. Ponieważ jednak przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik winien ww. czynności udokumentować, nic nie stoi na przeszkodzie, aby był to inny dokument księgowy (np. nota). Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej przedmiotem interpretacji nie mogą być zdarzenia nieokreślone, nienazwane. Zatem tut. Organ nie dokonywał oceny w zakresie rozliczenia kosztów stanowiących katalog otwarty zawierający się w określeniu „ (...) i innych kosztów, które wynikną w okresie trwałości projektu, które za zgodą wszystkich Partnerów – Założycieli będą ponoszone przez Koordynatora... ”. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2015
27
mar

Istota:

1. Czy przeniesienie przez adresata decyzji administracyjnej (Wnioskodawcę) opłaty za zajęcie pasa drogowego na wykonawcę robót budowlanych winno być dokumentowane fakturą VAT, czy wystarczająca jest nota księgowa?
2. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uznaje, że prawidłowe jest dokumentowanie przeniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego z Inwestora na wykonawcę robót na podstawie noty księgowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8. ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2013
18
sty

Istota:

1. Czy obciążanie klienta kosztami ryczałtowymi za wysłanie listem poleconym wezwania do zapłaty - w przypadku, gdy klient spóźnia się z płatnością - powinno być udokumentowane notą obciążeniową bez naliczania podatku VAT?
2. Czy pomimo być udokumentowane fakturą VAT i czy powinien być naliczony podatek VAT ze stawką 23%?

Fragment:

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów, i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

2013
15
sty

Istota:

1. Czy Wnioskodawca właściwie dokumentuje wykonanie świadczeń zdrowotnych w ciągu roku?
2. Czy Wnioskodawca postępuje właściwie wystawiając na koniec roku, czyli po rozliczeniu kontraktu z NFZ fakturę VAT za świadczenia przekraczające zakres określony w umowie?

Fragment:

(...) oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W myśl art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa – art. 68 ust. 2 Konstytucji. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 3 Konstytucji, władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Według art. 68 ust. 4 Konstytucji, władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3. Z kolei, podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5.

2012
3
lis

Istota:

Czy podany sposób rozliczenia kosztów użytkowania czeskich dróg jest prawidłowy?

Fragment:

(...) jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Cytowany powyżej przepis § 12 ust. 3 pkt 2 lit. d) stanowi, że dowód księgowy winien być podpisany przez strony umowy, tj. Sprzedającego i Kupującego. Z uwagi na powyższe wydruk komputerowy ze strony internetowej, nie odpowiada wymaganiom określonym w cytowanym wyżej rozporządzeniu, bowiem nie zawierają podpisów osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych - w tym przypadku brak podpisu Sprzedającego. Stosownie do treści § 13 ww. rozporządzenia, za dowody księgowe uważa się również: dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi; dowody przesunięć; dowody opłat pocztowych i bankowych; inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.

2012
20
paź

Istota:

Dokumentowanien WDT.

Fragment:

Przepis ust. 3 ww. artykułu stanowi, iż dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Według ust. 11 powyższego artykułu, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

2012
18
paź

Istota:

Sposób dokonania korekty faktury.

Fragment:

(...) jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawki podatku, sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Jak stanowi § 13 ust. 1 cyt. aktu wykonawczego, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 13 ust. 5). Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji (...)

2012
17
paź

Istota:

Dokumentowanie WDT

Fragment:

(...) transportu przekazanego za pośrednictwem SOS spedytorowi (zawierającego numer „ delivery note ” i „ shipment number ”), nazwę spedytora, który przyjął zlecenie transportu, wskazaną przez spedytora w SOS datę dostarczenia towarów odbiorcy. Dodatkowo, będzie otrzymywać od spedytorów karty dokumentów CMR podpisane przez odbiorców, przy czym może otrzymać te dokumenty dopiero po upływie terminu złożenia deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym towar został dostarczony odbiorcy (zgodnie z informacjami wskazanymi przez spedytorów w SOS). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku implementacji opisanego rozwiązania, zgromadzone przez Spółkę dokumenty, tj.: zamówienie oraz „ delivery note ” zawierające: nazwę ostatecznego odbiorcy, miejsce dostawy towarów (na terytorium państwa członkowskiego UE), specyfikację towaru (ilość, rodzaj itp.), kopię faktury, która zawierać będzie specyfikację sztuk załadunku oraz „ shipment number ” nadany danej dostawie w SOS, kartę dokumentu CMR dokumentującą wydanie towarów spedytorowi z magazynu Spółki, raport wygenerowany w systemie księgowym Spółki, (...)

2012
24
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na nabycie produktów rolnych udokumentowanych zastępczymi dowodami księgowymi.

Fragment:

Dowody te skoro nie dokumentują operacji gospodarczych opodatkowanych podatkiem VAT oraz skupu metali nieżelaznych od ludności, mogą być w związku z trudnościami uzyskania danych sprzedawcy, dokumentowane dowodami zastępczymi, które nie zawierają danych sprzedawcy, a wszelkie dane dot. osoby dokonującej zakupu, ilości i ceny produktów. Ceny zakupu produktów roślinnych mogą być weryfikowane poprzez odniesienie do cen rynkowych, a ilość zakupionego produktu – ilością sprzedanego wyrobu, z uwagi na ustalone procedury suszenia bakalii oraz faktu, iż te produkty stanowią towary handlowe po wysuszeniu. Wnioskodawczyni, na ogół, nie dokonuje zakupów od „ dużych ” producentów rolnych lub rolników ryczałtowych, gdyż na ogół wyroby u takich producentów są gorszej jakości i często droższe niż u indywidualnych rolników, którzy tylko „ przy okazji ” produkcji dla siebie, sprzedają niewielką część swych płodów rolnych. Opłacalność transakcji wynika z prowadzenia szybkiego skupu płodów rolnych u rolników indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności rolniczej, a jedynie sprzedają nadwyżki wyprodukowanego dla siebie pożywienia. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków na zakup towarów, możliwe jest ich udokumentowanie za pomocą księgowych dowodów zastępczych...