ILPB4/4510-1-342/15-5/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powiązań między podmiotami oraz obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.
ILPB4/4510-1-342/15-5/DSinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. fundusz
 3. fundusz inwestycyjny
 4. obowiązek podatkowy
 5. podmioty powiązane
 6. powiązania
 7. transakcja
 8. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powiązań między podmiotami (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) oraz pismem z 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powiązań między podmiotami (pytanie nr 1),
 • obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą , która prowadzić będzie działalność pod firmą A. spółka z ograniczoną odpowiedzialności (dalej „Spółka”). Adresem do doręczeń dla Spółki w momencie jej zawiązania będzie (...).

Pomiędzy Spółką a funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Polsce (dalej „FIZ”) może dochodzić do różnego rodzaju operacji, np. przenoszenia własności aktywów Spółki na FIZ w zamiar za certyfikaty inwestycyjne albo na podstawie umowy sprzedaży, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, nabywania aktywów od FIZ.

Wspólnikami Spółki w przyszłości staną się dwie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które jednocześnie będą właścicielami 100% certyfikatów inwestycyjnych w FIZ „Wspólnicy”).

Każdy ze Wspólników będzie posiadał ponad 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz ponad 5% ze wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka oraz FIZ mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT...
 2. Czy Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT, w związku z operacjami, do których może dochodzić pomiędzy Spółką oraz FIZ...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka oraz FIZ nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT przewiduje następujące rodzaje powiązań pomiędzy „podmiotami krajowymi”:

 • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Dodatkowo regulacje art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT stosuje się również w przypadku podmiotów, których pomiędzy osobami pełniącymi w takich podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze wystąpią powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy albo majątkowe (art. 11 ust. 5 Ustawy o CIT).

Art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT zawiera definicję pojęcia „podmiot krajowy”. Użyte w tym przepisu pojęcie „podmiot krajowy” oznacza podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT można uznać jedynie te podmioty, które mają status podatnika podatku dochodowego.

Jakkolwiek zarówno Spółka, jak i FIZ posiadać będą status podatnika podatku dochodowego, nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT z uwagi na charakter prawny relacji pomiędzy Spółką a FIZ. Analiza przepisu art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT wskazuje bowiem, że konieczną przesłanką dla uznania dwóch podmiotów za powiązane jest:

 • bezpośrednie lub pośrednie zarządzanie podmiotem, lub też
 • bezpośrednia lub pośrednia jego kontrola, albo
 • posiadanie udziału w kapitale podmiotu.

W kontekście charakteru prawnego relacji pomiędzy Spółką a FIZ przesłanki te nie zostaną spełnione.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r Nr 146, poz. 1546 ze zm.; dalej „Uofi”) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wspólnicy Spółki – jako uczestnicy funduszu inwestycyjnego – będą zatem jedynie inwestorami pasywnymi, którzy powierzą funduszowi określone wartości majątkowe celem sprawowania przez fundusz zarządu tymi wartościami. W zamian za przeniesione wartości majątkowe otrzymają certyfikaty inwestycyjne FIZ, których wartość jest pochodną wartości aktywów FIZ.

Wspólnicy Spółki, jako jednocześni uczestnicy FIZ, nie będą zarządzać funduszem. Zgodnie z regulacjami Uofi kompetencje te zastrzeżone są wyłącznie dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych – dalej „TFI”, działającego w formie spółki akcyjnej. W świetle art. 4 ust. 1 Uofi fundusz inwestycyjny jest tworzony, zarządzany oraz reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi przez TFI.

Wspólnicy Spółki, jako uczestnicy FIZ, nie będzie sprawować kontroli nad działalnością funduszu. W świetle regulacji Uofi stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu zapewnia depozytariusz (art. 72 ust. 4 Uofi).

Ponadto Wspólnicy Spółki, jako inwestorzy, posiadać będą jedynie certyfikaty inwestycyjne FIZ, a nie udział w kapitale, o którym mowa w powołanych przepisach Ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, iż Spółka oraz FIZ nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Wnioskodawcy Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT, w związku transakcjami, które mogą zostać zawarte pomiędzy Spółką oraz FIZ.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1-4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji obejmującej:

 • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 • wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, Spółka oraz FIZ nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu 11 ust. 4 Ustawy o CIT. Jako że zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 9a ust. 1 i 4 Ustawy o CIT, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie on zastosowania. W konsekwencji transakcje dokonywane pomiędzy Spółką a FIZ nie będą podlegały obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych:

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powiązań między podmiotami (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.