IBPBI/2/423-523/13/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z zawarciem Umowy Cashpoolingu oraz Umowy Kredytowej oraz w związku z poszczególnymi transakcjami wykonywanymi na jej podstawie uczestnicy usługi cash poolingu będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej cytowana jako ustawa pdop)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 30 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawarciem umowy cashpoolingu oraz umowy kredytowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawarciem umowy cashpoolingu oraz umowy kredytowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 16 lipca 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-523/13/PC, IBPP2/443-400/13/ICz wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 30 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Wnioskodawca lub Spółka) zawarł z Bankiem:

 1. umowę na świadczenie usług w zakresie kompensacyjnego systemu rozliczania odsetek przez Bank (Umowa Cashpoolingu)
 2. umowę o wielocelową i wielowalutową linię kredytową (Umowa Kredytowa).

Opis Umowy Cashpoolingu

Stronami Umowy Cashpoolingu będą spółki wchodzące wraz ze Spółką w skład grupy kapitałowej A z wyłączeniem jednej ze spółek (Uczestnicy Usługi) - a mianowicie:

 • A,
 • B (Spółka ze 100% udziałem A),
 • C (Spółka ze 100% udziałem A),
 • D (Spółka ze 100% udziałem A,
 • E (Spółka z 80,4% udziałem A),
 • F (Spółka z 70% udziałem A),
 • Spółka (Spółka ze 100% udziałem A),
 • G (Spółka ze 100% udziałem A),
 • H (Spółka z 70% udziałem A),
 • I (Spółka ze 100% udziałem A),
 • J (Spółka ze 100% udziałem A),
 • K (Spółka z 50,82% udziałem A),
 • L (Spółka z 50,49% udziałem A).

Spółka oraz pozostali Uczestnicy Usługi zawierają z Bankiem odrębne umowy bieżących rachunków bankowych. Na prowadzonych na tej podstawie rachunkach Bank przechowuje środki pieniężne spółek i dokonuje na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Istota usługi Banku świadczonej na podstawie Umowy Cashpoolingu została opisana w § 4 Umowy określającym zasady funkcjonowania Usługi.

Zgodnie z przedmiotowymi postanowieniami Bank wylicza na potrzeby umowy dwa rodzaje odsetek:

 1. Saldo Koncentryczne,
 2. Odsetki dla poszczególnych kredytów.

Umowa definiuje Saldo Koncentryczne jako dodatnie bądź ujemne saldo powstałe w wyniku dokonywania codziennej, rachunkowej kompensaty dziennego debetowego salda Kredytu z dziennym saldem Środków pomniejszonych o rezerwę obowiązkową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

Saldo Koncentryczne jest wyliczane według stanu na koniec każdego dnia księgowego.

Wyliczenie Salda Koncentrycznego ma charakter arytmetyczny i odbywa się na rachunku technicznym prowadzonym przez Bank. Wszystkie środki zdeponowane na Rachunkach bankowych pozostają na tych rachunkach. Bank nalicza wysokość odsetek dla Salda Koncentrycznego według następujących stóp procentowych:

 • dla dodatniego Salda Koncentrycznego - 0% w skali rocznej;
 • dla ujemnego Salda Koncentrycznego - WIBOR 1M + 0,8% w skali rocznej.

Jednocześnie Bank oblicza odsetki dla poszczególnych kredytów udzielonych w ramach Umowy Kredytowej. Bank nalicza wysokość odsetek dla każdego kredytu udzielonego w ramach Umowy Kredytowej według stóp procentowych i zasad przyjętych w tej umowie w dniu jej zawarcia. Oznacza to, że na potrzeby Umowy Cashpoolingu, nie dokonuje się naliczenia odsetek przy przyjęciu podwyższonego oprocentowania, które faktycznie może nastąpić w sytuacjach wskazanych w Umowie Kredytowej po jej zawarciu, i które to oprocentowanie sankcyjne może zostać naliczone zgodnie z Umową Kredytową.

Bank wylicza łączną wartość odsetek naliczonych dla wszystkich kredytów zgodnie z zasadą opisaną w zdaniu poprzedzającym (Odsetki Rzeczywiste).

Umowa Cashpoolingu przewiduje, iż Bank nalicza Premię Dzienną, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą odsetek dla Salda Koncentrycznego a kwotą Odsetek Rzeczywistych naliczonych za dany dzień.

Istotne jest, iż premia nie przypada Liderowi czy innemu wskazanemu w umowie podmiotowi, lecz Bank dokonuje podziału Premii Dziennej, w cyklach miesięcznych na Rachunki Bankowe, które wykazywały saldo dodatnie w danym dniu, proporcjonalnie do wartości wykazywanego salda, według algorytmu:

wzór - załącznik pdf - s. 7

gdzie:

Pi - Premia przypadająca na Rachunek Bankowy w dniu D

PD - Premia Dzienna naliczona za dzień D

SDi - saldo dodatnie Rachunku Bankowego w dniu D

N - liczba Rachunków Bankowych, które wykazywały saldo dodatnie w dniu D

Jak już wskazano Bank dokonuje rozliczenia Premii z Uczestnikami Usługi w cyklu miesięcznym, a Premia jest przekazywana w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu Okresu Odsetkowego na Rachunki bankowe, dla których Premia została naliczona w danym Okresie Odsetkowym.

Usługa Banku jest odpłatna - za czynności wykonywane w ramach Umowy Cashpoolingu Bank będzie pobierał miesięczną opłatę 100 zł od każdego rachunku uczestniczącego w Usłudze Kompensacyjnego Rozliczania Odsetek.

Należną opłatą za dany Okres Odsetkowy Bank obciąży posiadaczy poszczególnych rachunków - Uczestników Usługi.

Opis Umowy Kredytowej

Stronami Umowy Kredytowej są po jednej stronie Kredytobiorcy – tj. spółki wchodzące wraz ze Spółką w skład grupy kapitałowej A z wyłączeniem jednej ze spółek, tożsame ze spółkami - Uczestnikami Usługi, w tej umowie zwani Kredytobiorcami.

Kredytodawcą jest Bank będący stroną Umowy Cashpoolingowej.

Przedmiotem Umowy Kredytowej jest udzielenie Kredytobiorcom przez Bank Linii Kredytowej do kwoty 30 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać zobowiązania z tytułu:

 1. kredytu w rachunku bieżącym,
 2. kredytu obrotowego,
 3. kredytu rewolwingowego,
 4. zlecania Bankowi udzielania Gwarancji - do kwoty 10 000 000 PLN, przy czym suma zleconych Gwarancji o okresie ważności powyżej 24 miesięcy nie może przekroczyć 3 000 000 PLN w Walutach Wykorzystania (PLN, EUR, USD).

Dzień zakończenia Umowy Kredytowej ustalono na 10 stycznia 2017 r.

Kredytobiorcy łącznie wynegocjowali następujące oprocentowanie wskazane w umowie:

 1. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą odsetki wg:
  • stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku 0,8 punku procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w PLN,
  • stawki EURIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w EUR,
  • stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w USD.
 2. Od kwoty wykorzystanego kredytu rewolwingowego naliczane będą odsetki wg:
  • stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku 0,8 punku procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w PLN,
  • stawki EURIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w EUR,
  • stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w USD.
 3. Od kwoty wykorzystanego kredytu obrotowego naliczane są odsetki wg:
  • stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku 0,8 punku procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w PLN,
  • stawki EURIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w EUR,
  • stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w USD.

Dodatkowo z tytułu udzielenia kredytu Bankowi przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,33% od kwoty Linii Kredytowej oraz z tytułu udzielenia gwarancji.

Strony ustaliły dla Kredytobiorców następujące limity udostępnienia Linii Kredytowej, stanowiące kwoty do których każdy z Kredytobiorców może, po uprzednim uzyskaniu zgody A, korzystać z kredytu lub zlecać Bankowi udzielanie Gwarancji, jednak łącznie nie więcej niż 30 000 000 PLN:

 • Kredytobiorca A - 25 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca B - 3 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca C - 1 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca D - 10 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca E - 500 000 PLN,
 • Kredytobiorca F - 2 500 000 PLN,
 • Kredytobiorca Spółka - 6 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca G - 1 500 000 PLN,
 • Kredytobiorca H - 500 000 PLN,
 • Kredytobiorca I - 5 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca J - 3 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca K - 3 000 000 PLN,
 • Kredytobiorca L - 10 000 000 PLN.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z przedmiotowej umowy będą:

 1. pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez każdego Kredytobiorcę celem dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku,
 2. hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 45 000 000 PLN, ustanowiona na rzecz Banku na następujących nieruchomościach i prawach:
  • na przysługującym H prawie użytkowania wieczystego, którego przedmiotem jest nieruchomość, wpisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy, wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości,
  • na przysługującym E prawie użytkowania wieczystego, którego przedmiotem jest nieruchomość, wpisana w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy, wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości,
  • na przysługującym D prawie użytkowania wieczystego, którego przedmiotem jest nieruchomość, wpisana w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości,
  • na przysługującym D prawie użytkowania wieczystego, którego przedmiotem jest nieruchomość, wpisana w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości,
  • na przysługującym D prawie użytkowania wieczystego, którego przedmiotem jest nieruchomość, wpisana w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy, wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości,
  • przysługujące A prawo użytkowania wieczystego, którego przedmiotem jest nieruchomość, wpisana w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy,
 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości,
 4. weksle własne in blanco wystawione przez wszystkich Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi upoważniającymi do wypełnienia weksli na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom Banku, w walucie w jakiej są wyrażone, które są zgodne z księgami banku i obejmują kwotę wierzytelności głównej wraz z odsetkami i innymi kosztami na dzień przedstawienia weksla do zapłaty, Oświadczenia wszystkich Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji bankowej do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytowej maksymalnie do kwoty 60 000 000 PLN,
 5. zastawy rejestrowe na zapasach handlowych G, B, Spółce oraz C.

W przypadkach wskazanych w Umowie, a dotyczących niewypełnienia przez Kredytobiorców warunków Umowy, w szczególności obniżenia kondycji finansowej Kredytobiorców, Bank jest uprawniony do jednostronnego podwyższenia oprocentowania Kredytu; względnie Bank może żądać:

 • negocjacji warunków umowy,
 • dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku,
 • przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji,
 • niezwłocznej zapłaty prowizji za udzielenie gwarancji,
 • obniżenia kwoty niewykorzystanej linii kredytowej,
 • wprowadzenia harmonogramu spłaty kredytu,
 • wypowiedzenia umowy w części dotyczącej kredytu z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia oraz żądać od Kredytobiorcy zwrotu wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres korzystania z kredytu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 lipca 2013 r.) Spółka wskazała, iż:

 1. Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej cyt. jako „ustawa PDOP”),
 2. Bank będzie przekazywał Premię Dzienną ze środków własnych,
 3. Spółka z tytułu Umowy Cashpoolingu:
  • ponosi opłatę na rzecz Banku za czynności wykonywane w ramach umowy w wysokości 100 zł miesięcznie; taką opłatę uiszcza każda spółka - uczestnik Usługi Kompensacyjnego Rozliczania Odsetek,
  • otrzymuje Premię Dzienną (jeżeli zaistnieją przesłanki)
   Spółka z tytułu Umowy Kredytowej:
  • zapłaciła prowizję przygotowawczą,
  • z tytułu udzielenia każdej gwarancji na zlecenie spółki, spółka płaci prowizję,
  • z tytułu wypłaty kwoty z gwarancji spółka zapłaci prowizję,
  • od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym spółka płacić będzie odsetki umowne.

Przez poszczególne transakcje Spółka rozumie:

 • w odniesieniu do Umowy Cashpoolingowej otrzymywanie Premii Dziennej,
 • w odniesieniu do Umowy Kredytowej uruchamianie transz kredytu oraz uzyskiwanie gwarancji bankowych w oparciu o Umowę Kredytową.
 • W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

  Czy w związku z zawarciem Umowy Cashpoolingu oraz Umowy Kredytowej oraz w związku z poszczególnymi transakcjami wykonywanymi na jej podstawie uczestnicy usługi cash poolingu będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej cytowana jako ustawa pdop)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

  Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu art. 9a ustawy pdop, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 • wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
 • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
 • Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  1. 100 000 Euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
  2. 30 000 Euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  3. 50 000 Euro - w pozostałych przypadkach.

  W ocenie podatnika przedmiotem „transakcji” które potencjalnie mogą być brane pod uwagę z punktu widzenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych są:

  1. wynagrodzenie Pool Leadera z tytułu koordynacji i innych świadczonych usług w ramach usługi cash poolingu,
  2. przepływy odsetek (alokacja, przypisanie odsetek) pomiędzy Bankiem a uczestnikami usługi.

  Ad a)

  W ocenie podatnika kluczowa jest dla odpowiedzi na zadane pytanie okoliczność, iż zawarta Umowa Cashpoolingu nie jest oparta o wyłonienie Pool Leadera, a żaden z Uczestników Usługi nie będzie pobierał wynagrodzenia za koordynację czy świadczenie usług na rzecz pozostałych Uczestników Usługi. Zatem obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w niniejszym zakresie nie wystąpi już choćby z tego powodu, iż wynagrodzenie nie osiągnie kwoty 30.000 EUR.

  Ad b)

  Usługa zdefiniowana w Umowie Cashpoolingu będzie świadczona przez pomiot zewnętrzny, na zasadach wynegocjowanych przez ten podmiot z Uczestnikami Usługi.

  Istotne dla sprawy jest, iż wysokość odsetek ustalają strony ograniczone jednak rynkowymi widełkami oprocentowania bankowego, a nawet faktem, iż Prawo Bankowe nakazuje tworzyć rezerwę obowiązkową w określonej wysokości, co powoduje konieczność stosownego pomniejszenia oprocentowania.

  W ocenie podatnika nie można przepływów odsetkowych realizowanych na podstawie umowy zawartej z podmiotem niepowiązanym (Bank) i przy jego pośrednictwie uznać za transakcje w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy pdop, dlatego też w odniesieniu do transakcji realizowanych w ramach Umowy Cashpoolingu, jak i dla samej Umowy Cashpoolingu nie wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy podp.

  W zakresie braku konieczności sporządzania cen transferowych w powyższym zakresie podatnik pragnie przywołać następujące interpretacje indywidualne:

  • wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2010 r. sygn.: ILPB3/423-650/10-7/MM,
  • wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2010 r. sygn.: IBPBI/2/423-19/10/MS.

  W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 lipca 2013 r.) Spółka wskazała, iż stosownie do przepisu art. 9a ust. 1 podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

  1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
  2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
  3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
  4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
  5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
  6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

  Zgodnie z 9a ust. 2 obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  1. 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
  2. 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  3. 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

  Usługa cashpoolingu zdefiniowana w Umowie Cashpoolingu będzie świadczona przez BANK - tj. pomiot niepowiązany z Uczestnikami Usługi (w tym z Wnioskodawcą) w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, na zasadach rynkowych - wynegocjowanych przez ten podmiot z Uczestnikami Usługi.

  Istotne dla sprawy jest, iż wysokość odsetek ustalają strony ograniczone jednak rynkowymi widełkami oprocentowania bankowego, a nawet faktem, iż Prawo Bankowe nakazuje tworzyć rezerwę obowiązkową w określonej wysokości, co powoduje konieczność stosownego pomniejszenia oprocentowania.

  W ocenie podatnika nie można przepływów odsetkowych (premii dziennej) realizowanych na podstawie umowy zawartej z podmiotem niepowiązanym (Bank) i przy jego pośrednictwie uznać za transakcje, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy PDOP, dlatego też w odniesieniu do transakcji realizowanych w ramach Umowy Cashpoolingu, jak i dla samej Umowy Cashpoolingu nie wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy PDOP.

  W zakresie braku konieczności sporządzania cen transferowych w powyższym zakresie podatnik przywołał następujące interpretacje indywidualne:

  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 października 2010 r. znak.: ILPB3/423-650/10-7/MM,
  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2010 r. znak.: IBPBI/2/423-19/10/MS.

  Analogicznie również Umowa Kredytowa, na podstawie której podmiot niepowiązany świadczy na rzecz Kredytobiorców powiązanych ze sobą w rozumieniu art. 15 ustawy PDOP usługi bankowe, nie może być uznana za transakcję w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy PDOP. Podobnie również transakcje wykonywane w oparciu o umowę kredytową, jak uruchamianie transz kredytu oraz uzyskiwanie gwarancji bankowych, dlatego też w odniesieniu do Umowy Kredytowej oraz transakcji realizowanych w ramach Umowy Kredytowej nie wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy PDOP.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

  Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.