0114-KDIP2-2.4010.254.2017.2.SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie potwierdzenia, że wymienione przez Wnioskodawcę elementy mogą stanowić dokumentację cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2017 r. (data wpływu 13 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że wymienione przez Wnioskodawcę elementy mogą stanowić dokumentację cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że wymienione przez Wnioskodawcę elementy mogą stanowić dokumentację cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (zwany dalej: Spółką lub Wnioskodawcą) dokonuje w 2017 roku operacji gospodarczych z podmiotem powiązanym, którym jest J. AG z siedzibą w Szwajcarii (zwanym dalej: podmiotem powiązanym), o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy CIT. Dokonywanie przedmiotowych operacji wygenerowało po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, której elementy wymienia art. 9a ust. 2b ustawy CIT.

Przedmiotem operacji gospodarczych jest zakup od podmiotu powiązanego produktów (ekspresów do kawy), akcesoriów oraz części zamiennych. Pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym nie została zawarta pisemna umowa determinująca i charakteryzująca w tym jednym dokumencie wzajemne prawa i obowiązki związane z dokonywanymi ww. operacjami gospodarczymi. Podmiot powiązany (spółka matka), co do zasady zawiera umowy handlowe, jednakże wyłącznie z autoryzowanymi dystrybutorami (wyłącznymi działającymi na danych rynkach), gdzie nie jest zaangażowana kapitałowo i nie posiada udziałów tych podmiotów.

Ponadto, zgodnie z posiadaną przez spółkę matkę grupową dokumentacją cen transferowych, polityką podmiotu powiązanego jest brak posiadania jakichkolwiek umów ramowych ani handlowych ze spółkami córkami, w których jest udziałowcem, w tym ze Spółką. Prawa i obowiązki stron ww. operacji gospodarczych, jak również charakter i przedmiot tych operacji, zasady ich przeprowadzania regulują następujące dokumenty:

 • cenniki, wysyłane przez podmiot powiązany drogą mailową, w tym m.in. cenniki produktów i akcesoriów;
 • cenniki i prezentacje nowych produktów, cenniki produktów reklamowych;
 • cenniki części zamiennych wraz z pełną dokumentacją techniczną produktów, dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej, za pomocą uzyskanych danych do logowania w postaci adresu mailowego i hasła;
 • systemy premiowania za sprzedaż produktów do preferowanych kanałów dystrybucyjnych, które określone są w korespondencji e-mail wysyłanej przez podmiot powiązany (obecnie do członka zarządu Spółki); wysokość premii oparta jest na obrocie wygenerowanym ze sprzedaży produktów;
 • protokół z posiedzenia Zarządu Spółki, zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy CIT dokumentacja podatkowa powinna zawierać dokumenty, w szczególności: umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach.

Spółka sporządzając dokumentację podatkową zamierza objąć nią następujące dokumenty:

 • cenniki, wysyłane przez podmiot powiązany drogą mailową, w tym m.in. cenniki produktów i akcesoriów;
 • cenniki i prezentacje nowych produktów, cenniki produktów reklamowych;
 • cenniki części zamiennych wraz z pełną dokumentacją techniczną produktów, dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej J, za pomocą uzyskanych danych do logowania w postaci adresu mailowego i hasła;
 • systemy premiowania za sprzedaż produktów do preferowanych kanałów dystrybucyjnych ), które określone są w korespondencji e-mail wysyłanej przez podmiot powiązany (obecnie do członka zarządu Spółki), wysokość premii oparta jest na wysokości obrotu wygenerowanego ze sprzedaży produktów;
 • protokół z posiedzenia Zarządu Spółki, zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym;
 • przetłumaczoną na język polski posiadaną przez spółkę matkę grupową dokumentację cen transferowych, gdzie zgodnie z przyjętą polityką podmiotu powiązanego brak jest posiadania jakichkolwiek umów ramowych ani handlowych ze spółkami córkami, w których jest udziałowcem, w tym ze Spółką.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze przepis art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a – do dokumentów, o których mowa w tym przepisie można zaliczyć: cenniki, wysyłane przez podmiot powiązany drogą mailową, w tym m.in. cenniki produktów i akcesoriów, cenniki i prezentacje nowych produktów, cenniki produktów reklamowych; cenniki części zamiennych wraz z pełną dokumentacją techniczną produktów, dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej; systemy premiowania za sprzedaż produktów do preferowanych kanałów dystrybucyjnych, które określone są w korespondencji e-mail wysyłanej przez podmiot powiązany drogą mailową (obecnie do prezesa zarządu Spółki), wysokość premii oparta jest na uzyskanym obrocie ze sprzedaży produktów; protokół z posiedzenia Zarządu Spółki, zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym oraz przetłumaczoną na język polski posiadaną przez spółkę matkę grupową dokumentacją cen transferowych, gdzie zgodnie z przyjętą polityką podmiotu powiązanego brak jest posiadania jakichkolwiek umów ramowych ani handlowych ze spółkami córkami, w których jest udziałowcem, w tym ze Spółką, i czy w związku z tym Wnioskodawca uczyni zadość wskazanej w pytaniu regulacji prawnej?

Innymi słowy, czy dokumentacja ta będzie obejmować dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy CIT: dokumentacja podatkowa powinna obejmować dokumenty, w szczególności: umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach.

Mając na uwadze brzmienie ww. regulacji, katalog dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym. Wynika to z użycia przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”.

W związku z:

 • elementami stanu faktycznego;
 • objęciem przez dokumentację podatkową sporządzoną przez Spółkę dokumentów wymienionych w stanie faktycznym;
 • brzmieniem art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy CIT nie zawierającym katalogu zamkniętego dot. dokumentów, o których mowa w tym przepisie

– stwierdzić należy, że Spółka uczyni zadość ww. regulacji obejmując dokumentacją podatkową wymienione w stanie faktycznym dokumenty. Innymi słowy, dokumentacja ta będzie obejmować dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy CIT, a w konsekwencji będzie kompletna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.), podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

– lub

 1. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 2. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro

– są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, że transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W konsekwencji, konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych zachodzi w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki:

 • dochodzi do transakcji lub innych zdarzeń,
 • transakcja (inne zdarzenie) jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz
 • łączna kwota transakcji przekracza kwoty wskazane w art. 9a ust. 1dww. ustawy.

Ponadto, organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że Spółka dokonuje transakcji ze spółką matką, przy czym zgodnie z polityką spółki matki jest brak posiadania jakichkolwiek umów ramowych i handlowych ze spółkami córkami. Prawa i obowiązki stron operacji gospodarczych pomiędzy Wnioskodawcą a spółką matką regulują takie elementy jak: cenniki wysyłane drogą mailową, cenniki dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej, systemy premiowania za sprzedaż produktów. Wśród tych pism jest także protokół z posiedzenia Zarządu Spółki zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym. Spółka powzięła wątpliwości, czy cenniki, systemy premiowania i protokół z posiedzenia Zarządu Spółki stanowią dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Treść szczególnej dokumentacji podatkowej, jaką jest dokumentacja cen transferowych, została uregulowana w art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1753).

Zgodnie z art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokumentacja podatkowa obejmuje:

 1. opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:
  1. wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
  2. dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
  3. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
  4. opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  5. wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;
 2. w przypadku podatników:
  1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo
  2. posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

– poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;

 1. opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o
 2. informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:
  1. struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
  2. przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
  3. realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
  4. otoczenia konkurencyjnego;
 3. dokumenty, w szczególności:
  1. umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
  2. porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Ustawodawca w art. 9a ust. 2b pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych użył zwrotu „dokumenty, w szczególności”, co oznacza, że wymienione w lit. a ww. przepisu umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi są jedynie przykładowymi dokumentami, które mogą stanowić część dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca, używając zwrotu „w szczególności”, dopuszcza dla tych celów także inne dokumenty. Znajduje to również potwierdzenie w przywołanym rozporządzeniu w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej. W § 3 ww. rozporządzenia wskazano, że opisy wymienione w art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmują:

 1. w zakresie danych finansowych, w tym przepływów pieniężnych dotyczących transakcji i innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 lit. b ww. ustawy, informacje, przedstawione odrębnie dla każdego rodzaju działalności z podziałem na państwa lub terytoria niebędące państwami oraz podmioty, których dotyczy transakcja lub inne zdarzenie, dotyczące:
  1. wartości transakcji lub innych zdarzeń w danym roku podatkowym, wynikających z wystawionych lub otrzymanych faktur, a jeżeli faktury nie są wystawiane lub otrzymywane – z umów lub innych dokumentów;
  2. otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z tymi transakcjami lub zdarzeniami.

Na podstawie tej regulacji można wywnioskować, że ustawodawca dla celów dokumentacji cen transferowych za dokumenty uznaje faktury, umowy lub inne równoważne dowody transakcji. Potwierdza to także definicja dokumentu zawarta w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Stosownie do art. 773 ww. ustawy, dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Aby jednak nośnik informacji miał formę dokumentu, wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 772 Kodeksu cywilnego). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Zgodnie z art. 781 § 1, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego).

Jak wynika z powyższego, nie każda wymiana informacji dokonywana między dwoma podmiotami gospodarczymi może stanowić dokument odzwierciedlający przebieg transakcji lub innych zdarzeń. Transakcja jest definiowana jako:

 • operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług”,
 • umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też zawarcie takiej umowy” (Internetowy Słownik Języka Polskiego).

W ujęciu słownikowym „transakcja” to operacja handlowa albo bankowa typu kupno-sprzedaż, ale na większą skalę także porozumienie, układ w jakiejś sprawie, które jest wynikiem rokowań, przetargów i ustępstw.

Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście celu tego przepisu. W ocenie tut. organu pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., w sprawie II FSK 2849/12 przyjęto, że ustawodawca używając określeń transakcja i transakcje posłużył się naturalnym językiem potocznym. W języku potocznym „transakcja” zasadniczo oznacza: zawarcie umowy w sprawie kupna sprzedaży czegoś (Słownik poprawnej polszczyzny, praca zbiorowa pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1973 r., s. 789; Słownik wyrazów obcych, praca zbiorowa pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1980 r., s. 769); zawarcie umowy, zwłaszcza handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży; układ, porozumienie jako wynik rokowań (Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1998, t. III, s. 523). W takim ujęciu na tle art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że termin „transakcja” jest synonimem pojęcia „umowa”.

Zatem wskazane jest możliwie jak najszersze rozumienie terminu „transakcja” użytego przez ustawodawcę, jako zdarzenia powodującego przekazanie jakiegoś dobra lub usługi na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem.

Cenniki przesyłane e-mailem lub dostępne na stronie internetowej nie mogą zostać uznane za wystarczające do prawidłowego udokumentowania przebiegu transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Cennik, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (ww.sjp.pwn.pl) to (1) spis towarów z podaniem ich ceny; (2) spis usług z podaniem opłat za nie.

Również systemy premiowania za sprzedaż produktów do preferowanych kanałów dystrybucyjnych, które określone są w korespondencji e-mail wysyłanej przez podmiot powiązany, nie mogą stanowić elementu dokumentacji cen transferowych. Na podstawie cytowanych wcześniej przepisów Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że aby pismo przesyłane drogą elektroniczną miało cechy dokumentu, wymagane jest złożenie oświadczenia woli oraz podpis elektroniczny. Oznacza to, że e-maile nie mają mocy dowodowej wymaganej w przepisach o cenach transferowych. Nie zmienia tego fakt, że podmioty ustaliły taki sposób rozliczania na własne potrzeby w uchwale w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym ani to, że „polityką podmiotu powiązanego” jest brak posiadania jakichkolwiek umów ramowych ani handlowych ze spółkami córkami. Organ nie neguje sposobu kształtowania stosunków gospodarczych między stronami, jednak należy wyraźnie wskazać, że nie może się to odbywać z zaniechaniem bądź nieprawidłowych wypełnianiem nałożonych na podmioty gospodarcze obowiązków podatkowych.

Podsumowując, jako elementy dokumentacji cen transferowych dopuszczono dokumenty, a ich przykłady to wskazane przez ustawodawcę porozumienia oraz umowy, z których wynika rzeczywisty przebieg oraz wartość transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zatem w świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka uczyni zadość regulacji art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmując dokumentacją podatkową wymienione w stanie faktycznym cenniki, systemy premiowania oraz protokół z posiedzenia Zarządu Spółki, zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym, należy uznać za nieprawidłowe. Wbrew przekonaniu Wnioskodawcy, przedstawione przez Wnioskodawcę cenniki, systemy premiowania oraz protokół z posiedzenia Zarządu nie uczynią zadość wymogom przepisu art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na fakt, że nie mają wystarczającej mocy dowodowej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.