IPPB6/4510-257/16-4/SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, a łączna kwota transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o. w roku podatkowym przekroczy równowartość kwot określonych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., w odniesieniu do transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. (data nadania 16 czerwca 2016 r., data wpływu 17 czerwca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB6/4510-257/16-2/SO z dnia 7 czerwca 2016 r. (data nadania 8 czerwca 2016 r., data odbioru 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej wynikającego z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej wynikającego z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Wnioskodawcą”) prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie świadczenia usług doradczych oraz świadczenia usług ochroniarskich.

Kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 30.000,00 (trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (trzysta) udziałów o równej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, przy czym:

 • 153 (sto pięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 15.300,00 zł (piętnaście tysięcy trzysta złotych) stanowią własność wspólnika A,
 • 147 (sto czterdzieści siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.700,00 zł (czternaście tysięcy siedemset złotych) stanowią własność wspólnika B.

Wspólnik A oraz wspólnik B pozostają ze sobą w stosunku pokrewieństwa. Wspólnik B jest dla wspólnika A krewnym wstępnym pierwszego stopnia w linii prostej – czyli wspólnik B jest ojcem wspólnika A.

W skład zarządu Wnioskodawcy wchodzi wyłącznie wspólnik A jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Wnioskodawcy. Ponadto, wspólnik B sprawuje funkcję Prokurenta samoistnego uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Wnioskodawcy.

Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz XYZ sp. z o.o.

Kapitał zakładowy XYZ sp. z o.o. wynosi 10.000,00 (sto) udziałów o równej wartości nominalnej 100,00 wszystkie udziały należą do jedynego wspólnika – osoby fizycznej C. W skład zarządu XYZ sp. z o.o. wchodzi wyłącznie osoba fizyczna C jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji XYZ sp. z o.o.

Osoba fizyczna D zamierza nabyć 4 (cztery) udziały XYZ sp. z o.o. za łączną cenę nominalną 400,00 zł (czterysta złotych) od osoby fizycznej C – udziały te stanowią zatem 4% kapitału zakładowego XYZ sp. z o.o.

Osoba fizyczna D oraz wspólnik B pozostają ze sobą w stosunku powinowactwa. Osoba fizyczna D jest dla wspólnika B powinowatym drugiego stopnia w linii bocznej – osoba fizyczna D jest mężem siostry wspólnika B, czyli szwagrem wspólnika B.

Osoba fizyczna C nie jest krewnym lub powinowatym w jakimkolwiek stopniu w stosunku do wspólnika A, wspólnika B oraz osoby fizycznej D.

Wszystkie osoby fizyczne wskazane w stanie faktycznym są obywatelami polskimi i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna z tych osób nie posiada obywatelstwa innego kraju.

Wnioskodawca pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. uzupełnił zdarzenie przyszłe o następujące informacje.

Osoba fizyczna określona we wniosku jako osoba fizyczna D, z którą wspólnika Wnioskodawcy łączy stosunek powinowactwa (szwagier wspólnika B Wnioskodawcy), nie będzie brała udziału bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu spółką kapitałową, w której stanie się wspólnikiem, lub w jej kontroli. Osoba fizyczna D nie będzie członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, prokurentem oraz nie będzie pełniła jakiejkolwiek innej funkcji związanej z zarządzaniem spółką kapitałową, w której stanie się wspólnikiem, lub w jej kontroli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, a łączna kwota transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o. w roku podatkowym przekroczy równowartość kwot określonych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., w odniesieniu do transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy podmiot krajowy (osoba fizyczna D) pozostająca w stosunku powinowactwa drugiego stopnia z osobą fizyczną zarządzającą przedsiębiorstwem Wnioskodawcy nabędzie udziały XYZ sp. z o.o. stanowiące 4% kapitału zakładowego XYZ sp. z o.o., a łączna kwota transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o. w roku podatkowym przekroczy równowartość kwot określonych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust 1 u.p.d.o.p., w odniesieniu do transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) (zwanej dalej: „u.p.d.o.p.”) sporządzanie dokumentacji cen transferowych jest konieczne wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. transakcje realizowane są pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz
 2. łączna kwota (lub jej równowartość) transakcji wynikająca w roku podatkowym przekracza równowartość kwot określonych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p.

Kwestię powiązań pomiędzy podmiotami regulują art. 11 u.p.d.o.p. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym, lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p. przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostjka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p. przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające w tych podmiotach.

Zgodnie z art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p. posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%

Zgodnie z art. 11 ust. 6 u.p.d.o.p. przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Zatem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. dotyczy transakcji pomiędzy podmiotem krajowym a zagranicznym. Z kolei na podstawie art. 11 ust. 4 u.p.d.o.p. regulacje dotyczące transakcji pomiędzy pomiędzy podmiotem krajowym a zagranicznym stosuje się odpowiednio do transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi w sytuacjach określonych w tym przepisie. Jedną z nich jest posiadanie przez jeden podmiot udziałów w kapitale zakładowym innego podmiotu. Jednak w myśl art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p. relewantny jest tylko stan, w którym jeden podmiot krajowy posiada w kapitale innego podmiotu krajowego udział nie mniejszy niż 5%.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego nie ulega wątpliwości, że osoba fizyczna D jest podmiotem krajowym, a wspólnik B pełni funkcje zarządzające w podmiocie krajowym – Wnioskodawcy. Ponadto, pomiędzy wspólnikiem B, a osobą fizyczną D (szwagrem wspólnika B) występują powiązania rodzinne, o których mowa w art. 11 ust. 6 u.p.d.o.p.

Jednak nabycie udziałów XYZ sp. z o.o. stanowiących jedynie 4% kapitału zakładowego XYZ sp. z o.o. przez osobę fizyczną D powiązaną rodzinnie z osobą pełniącą funkcje zarządzające u Wnioskodawcy (tj. ze wspólnikiem B) nie spowoduje, że Wnioskodawca i XYZ sp. z o.o. staną się podmiotami powiązanymi skoro udział osoby fizycznej D w kapitale zakładowym XYZ sp. z o.o. będzie mniejszy niż 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

W prawie podatkowym i cywilnym brak jest definicji legalnej słowa „transakcja”. Należy więc odwołać się do wykładni językowej. I tak, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998) transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług, umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też: zawarcie takiej umowy.

Na podstawie art. 9a ust. 2 obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowych świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

Do oceny stanowiska Wnioskodawcy niezbędne jest wskazanie, jakie podmioty ustawodawca uznaje za powiązane. Traktuje o tym art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Stosownie do art. 11 ust. 5 ww. ustawy przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Z powyżej przytoczonych uregulowań prawnych nie wynika bezpośrednio obowiązek sporządzania dokumentacji określonej w art. 9a w przypadku powiązań o charakterze rodzinnym. Kwestię tę podnosi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 marca 2010 r. o sygn. akt I SA/Gd 47/10: „Dokonując wykładni a rubrica przepisów art. 11 ust. 4 i ust. 5 ustawy p.d.p. Sąd doszedł do przekonania, iż przepisy te należy odczytywać łącznie, gdyż w systematyce przepisu art. 11, przypadki określone w ust. 4 i ust. 5 zostały zrównane co do skutków. W tej sytuacji zawarte w art. 9a ust. 1 odesłanie do art. 11 ust. 1 i 4 ustawy p.d.p. należy, również odczytywać w ten sposób, iż w rzeczywistości obowiązek sporządzenia szczególnego rodzaju dokumentacji dotyczy także przypadków wystąpienia powiązań wynikających z art. 11 ust. 5. Skoro każdy przypadek wystąpienia powiązań – opisanych zarówno w art. 11 ust. 1 jak i w art. 11 ust. 2 oraz w art. 11 ust. 5 – daje organom podatkowym podstawę do oszacowania dochodów, to brak jest racjonalnych argumentów za przyjęciem tezy strony skarżącej, iż obowiązek przedłożenia organom dokumentacji, dotyczy tylko niektórych powiązanych podmiotów”.

W związku z powyższym należy uznać, że obowiązek przedłożenia dokumentacji podatkowej określonej w art. 9a dotyczy również powiązań o charakterze rodzinnym.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a).

Zgodnie z art. 6 przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5 rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Na podstawie przytoczonych powyżej uregulowań stwierdzić należy, że powiązania rodzinne skutkujące koniecznością sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, występują, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • udział małżonka, osoby spokrewnionej lub spowinowaconej w innym podmiocie jest nie mniejszy niż 5%,
 • małżonek, osoba spokrewniona lub spowinowacona pełni w innym podmiocie funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze albo łączy funkcje w tych podmiotach

oraz jeżeli łączna kwota transakcji w roku podatkowym między tymi transakcjami przekracza kwoty określone w art. 9a ust. 2.

Ustawodawca nie wskazuje, co należy uznawać za pełnienie funkcji zarządzających, kontrolnych czy też nadzorczych. Sformułowany natomiast w art. 11 ust. 4 zapis „bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli” wskazuje na to, że uregulowania prawne nie odnoszą się jedynie do funkcji formalnych (członków organu zarządzającego lub kontrolnego), ale także o wywieranie faktycznego wpływu na kształtowanie decyzji gospodarczych powiązanego podmiotu.

Spółka w opisanym zdarzeniu przyszłym wskazała, że świadczy usługi na rzecz XYZ Sp. z o.o., w której udziały zamierza nabyć osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki. W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwości, czy pomiędzy tymi podmiotami wystąpią powiązania rodzinne skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art . 9a ust. 1.

Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki zamierza nabyć 4% udziałów spółki XYZ. W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała również, że osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie brała udziału bezpośredniego lub pośredniego w zarządzaniu spółką XYZ lub w jej kontroli.

Wobec tak przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pomiędzy Spółką a spółką X nie wystąpią powiązania rodzinne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1. Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie posiadać udziału w wysokości co najmniej 5% ani nie będzie miała wpływu na warunki transakcji pomiędzy podmiotami.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.