IPPB6/4510-236/16-4/SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, po przekroczeniu ustawowych limitów obrotu ze Spółką X Sp. z o.o., określonych w art. 9a ust. 2 UPDOP, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, ze względu na wystąpienie powiązań rodzinnych o których mowa w art. art. 11 ust 5 i 6 UPDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. (data nadania 10 czerwca 2016 r., data wpływu 13 czerwca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB6/4510-236/16-2/SO z dnia 6 czerwca 2016 r. (data nadania 6 czerwca 2016 r., data odbioru 8 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej wynikającego z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej wynikającego z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca Spółka kapitałowa występująca pod firmą T. Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową, głównie w zakresie:
  • udostępniania pracowników – działalność Agencji Pracy Tymczasowej;
  • ochrony osób i mienia, w tym w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
  • utrzymania porządku w budynkach – sprzątanie specjalistyczne i niespecjalistyczne.
 2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł. Struktura kapitałowa spółki przedstawia się następująco:
  • 45 udziałów o łącznej wartości 4.500,00 zł jest własnością wspólnika A
  • 5 udziałów o łącznej wartości 500,00 zł jest własnością wspólnika B.
 3. Reprezentacja Spółki przedstawia się następująco:
  Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków zarządu albo jednego Członka zarządu łącznie z Prokurentem. Prokurent reprezentuje spółkę samodzielnie (prokura samoistna).
  Obecnie funkcję Prezesa Zarządu w spółce sprawuje osoba C nie będąca wspólnikiem Spółki. Funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce sprawuje wspólnik B, natomiast wspólnik A jako Prokurent samoistny uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.
 4. Jednym z kontrahentów zewnętrznych nabywających od Wnioskodawcy usługi o znacznej wartości jest Spółka kapitałowa występująca pod firmą X Sp. z o.o.
  Osoba D, która nie jest wspólnikiem ani nie reprezentuje Wnioskodawcy, natomiast łączy ją ze wspólnikiem A Wnioskodawcy stosunek powinowactwa (mąż siostry wspólnika), zamierza nabyć 4% udziałów w Spółce X Sp. z o.o.
  Wnioskodawca pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełnił zdarzenie przyszłe o następujące informacje.
  Osoba, z którą wspólnika Spółki wnioskującej o wydanie interpretacji łączy stosunek powinowactwa (szwagier wspólnika A spółki), nie będzie brała udziału bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu Spółką kapitałową X Sp. z o.o., której stanie się wspólnikiem. Podobnie nie są przewidziane dla niej funkcje związane z kontrolą bezpośrednią lub pośrednią Spółki X Sp. z o.o. Osoba ta nie zostanie powołana do składu zarządu ani rady nadzorczej Spółki X Sp. z o.o. lub spółek z nią powiązanych. Nie będzie również pełniła funkcji kierowniczych w tych podmiotach. Z tych względów nie będzie miała realnego wpływu na warunki transakcji zawieranych pomiędzy Spółką wnioskującą o wydanie interpretacji a Spółką X Sp. z o.o.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, po przekroczeniu ustawowych limitów obrotu ze Spółką X Sp. z o.o., określonych w art. 9a ust. 2 UPDOP, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, ze względu na wystąpienie powiązań rodzinnych o których mowa w art. art. 11 ust 5 i 6 UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy osoba pozostająca z nim w stosunku powinowactwa, tj. szwagier, nabędzie 4% udziałów w spółce X Sp. z o. o., na rzecz której Wnioskodawca będzie realizował transakcje z tytułu których obrót przekroczy limity, określone w art. 9a ust 2 UPDOP, nie będzie posiadał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji.

W przedstawionej sytuacji nie zachodzą przesłanki pozwalające stwierdzić, że Wnioskodawca oraz spółka X Sp. z o. o., w której szwagier Wnioskodawcy będzie posiadał poniżej 5% udziałów, staną się podmiotami powiązanymi.

Przepis art. 9a ust. 1 UPDOP nakłada obowiązek sporządzenia dokumentacji na podatników dokonujących transakcji ze ściśle określonymi podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 UPDOP podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych zachodzi więc w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki:

 • transakcja jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz
 • łączna kwota transakcji przekracza kwoty wskazane w art. 9a ust. 2 UPDOP.

Według art. 9a ust. 2, obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 albo
 2. 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 11 ust. 1 UPDOP, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Treść art. 11 ust 4 UPDOP rozszerza stosowanie powyższej regulacji na sytuację, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 omawianej ustawy, przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Przepisy art. 11 ust 5a i ust 6 UPDOP wyjaśniają, co należy rozumieć przez powiązania o charakterze kapitałowym oraz o charakterze rodzinnym.

Powiązanie kapitałowe występuje w przypadku, gdy jeden podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 5%. Powiązania kapitałowe mogą również pojawiać się w przypadku posiadania przez dwa podmioty wspólnego udziałowca.

Powiązania rodzinne występują pomiędzy osobami ze sobą spokrewnionymi i spowinowaconymi. Ma to znaczenie w momencie, gdy osoby takie sprawują funkcje lub posiadają udziały w podmiotach przeprowadzających ze sobą transakcje. Przez pojęcie powiązań rodzinnych rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

W świetle powyższych przepisów w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż nabycie przez szwagra wspólnika A Wnioskodawcy, 4% udziałów w spółce X Sp. z o.o. nie wpłynie na to, że podmioty te staną się podmiotami powiązanymi. Wspólnika A Wnioskodawcy łączy z przyszłym wspólnikiem spółki X Sp. z o. o., stosunek powinowactwa drugiego stopnia, nie będzie natomiast spełniona przesłanka posiadania przez niego odpowiedniej ilości udziałów w kapitale spółki X Sp. z o.o.

Przepisy art. 11 ust. 4 oraz ust. 5 zawierają odesłanie do przepisu art. 11 ust 1-3a, który należy stosować odpowiednio w przypadku wystąpienia powiązań w nich wskazanych, przy czym przepisy te należy stosować łącznie. Pogląd taki wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w uzasadnieniu Wyroku z dnia 2010-03-09 sygnatura I SA/Gd 47/10:

„W tym miejscu przypomnieć należy, iż art. 11 ust. 4 ustawy p.d.p. stanowi, iż „przepisy ust. 1- 3a stosuje się odpowiednio” do wymienionych w tym przepisie powiązań (udział w zarządzaniu lub kontroli), natomiast art. 11 ust. 5 nakazuje przepisy ust. 4 stosować również do powiązań o charakterze rodzinnym. Dokonując wykładni a rubrica przepisów art. 11 ust. 4 i ust. 5 ustawy p.d.p. Sąd doszedł do przekonania, iż przepisy te należy odczytywać łącznie, gdyż w systematyce przepisu art. 11, przypadki określone w ust. 4 i ust. 5 zostały zrównane co do skutków. W tej sytuacji zawarte w art. 9a ust. 1 odesłanie do art. 11 ust. 1 i 4 ustawy p.d.p. należy, również odczytywać w ten sposób, iż w rzeczywistości obowiązek sporządzenia szczególnego rodzaju dokumentacji dotyczy także przypadków wystąpienia powiązań wynikających z art. 11 ust. 5”.

Jeśli przepisy art. 11 ust 4 i 5 należy odczytywać łącznie, to należy stwierdzić, że wymóg posiadania co najmniej 5% udziałów w kapitale odnosi się również do sytuacji, gdy wspólnicy dwóch spółek przeprowadzających pomiędzy sobą transakcje są spowinowaceni.

Oceniając możliwość wystąpienia okoliczności nakładających obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, w przypadku gdy pomiędzy wspólnikami dwóch spółek istnieje stosunek powinowactwa drugiego stopnia, należy stwierdzić, że ze względu na to, że wspólnik spółki X Sp. z o. o. posiada poniżej 5% udziałów w tej spółce, brak jest przesłanek ku temu by stwierdzić że są to podmioty zależne.

Pomiędzy tymi podmiotami nie zachodzą takie powiązania, które pozwalałyby kształtować lub narzucać warunki transakcji różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą inne niezależne podmioty. Z tych względów przedstawione zdarzenie przyszłe nie pociągnie za sobą konsekwencji w postaci obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę dokumentacji cen transferowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

W prawie podatkowym i cywilnym brak jest definicji legalnej słowa „transakcja”. Należy więc odwołać się do wykładni językowej. I tak, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998) transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług, umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też: zawarcie takiej umowy.

Na podstawie art. 9a ust. 2 obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowych świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

Do oceny stanowiska Wnioskodawcy niezbędne jest wskazanie, jakie podmioty ustawodawca uznaje za powiązane. Traktuje o tym art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Stosownie do art. 11 ust. 5 ww. ustawy przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Z powyżej przytoczonych uregulowań prawnych nie wynika bezpośrednio obowiązek sporządzania dokumentacji określonej w art. 9a w przypadku powiązań o charakterze rodzinnym. Spółka słusznie wskazała na wyrok z dnia 9 marca 2010 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 47/10. Sąd uznał, że art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy odczytywać łącznie.

W związku z powyższym należy uznać, że obowiązek przedłożenia dokumentacji podatkowej określonej w art. 9a dotyczy również powiązań o charakterze rodzinnym.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a).

Zgodnie z art. 6 przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5 rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Na podstawie przytoczonych powyżej uregulowań stwierdzić należy, że powiązania rodzinne skutkujące koniecznością sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, występują, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • udział małżonka, osoby spokrewnionej lub spowinowaconej w innym podmiocie jest nie mniejszy niż 5%,
 • małżonek, osoba spokrewniona lub spowinowacona pełni w innym podmiocie funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze albo łączy funkcje w tych podmiotach

oraz jeżeli łączna kwota transakcji w roku podatkowym między tymi transakcjami przekracza kwoty określone w art. 9a ust. 2.

Ustawodawca nie wskazuje, co należy uznawać za pełnienie funkcji zarządzających, kontrolnych czy też nadzorczych. Sformułowany natomiast w art. 11 ust. 4 zapis „bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli” wskazuje na to, że uregulowania prawne nie odnoszą się jedynie do funkcji formalnych (członków organu zarządzającego lub kontrolnego), ale także o wywieranie faktycznego wpływu na kształtowanie decyzji gospodarczych powiązanego podmiotu.

Spółka w przedmiotowym wniosku wskazała, że osoba spowinowacona ze wspólnikiem Wnioskodawcy zamierza nabyć 4% udziałów w spółce X, która nabywa od Wnioskodawcy usługi o znacznej wartości. W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie brała udziału w zarządzaniu, kontroli ani nie będzie miała realnego wpływu na warunki transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a spółką X.

Wobec tak przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pomiędzy Spółką a spółką X nie wystąpią powiązania rodzinne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1. Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie posiadać udziału w wysokości co najmniej 5% ani nie będzie miała wpływu na warunki transakcji pomiędzy podmiotami.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.