IBPBI/2/423-1557/14/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 20 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 marca 2015 r. Znak IBPBI/2/423-1557/14/BG, IBPBI/2/4510-31/15/MO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 20 marca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład Budżetowy jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym i działającym na podstawie:

 1. uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego,
 2. uchwały Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.).

Zakład nie posiada osobowości prawnej, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Wójt Gminy. Zakład Budżetowy prowadzi ewidencję rachunkową oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 289) w szczegółowości określonej w załącznikach do ww. rozporządzenia.

Zakład Budżetowy w ramach prowadzonej działalności dokonuje transakcji ze szkołami publicznymi, przedszkolami publicznymi, Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu oraz Gminną Biblioteką Publiczną -dostarcza do ww. podmiotów wodę oraz odbiera odpady komunalne i odprowadza ścieki. Należy wskazać, że zarówno szkoły, jak i przedszkola są prowadzone przez gminę i finansowane ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty są więc budżetowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą odpowiedzialności prawnej i podlega organom Gminy. Świadczy pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą poradzić sobie przy wykorzystaniu własnych sił i środków, jak również realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Natomiast Ośrodek Promocji Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna są jednostkami kultury (ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)). Ponadto należy wskazać, że dla wszystkich powyższych podmiotów sporządzany jest bilans skonsolidowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Czy na Zakładzie Budżetowym w związku z transakcjami ze szkołami, przedszkolami, Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

2.Czy Zakład Budżetowy w związku z ciążącym na nim obowiązkiem wynikającym z normy zawartej w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo do nieuwzględnienia w sporządzanych dokumentacjach podatkowych transakcji, których wartość, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 tej ustawy, wynika nie z ustaleń biznesowych a z uchwał organów administracji samorządowej i zarządzeń Wójta Gminy...

ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowym jest rozstrzygniecie, czy na Zakładzie Budżetowym spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”). W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz ust. 4 updop Zakład Budżetowy i poszczególne podmioty (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy itp.) mogą zostać uznane podmioty powiązane w myśl przepisów updop.

Tym samym należy wskazać, że stosownie do art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 4 updop, powyższe regulacje mają zastosowanie również gdy podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo gdy te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze strukturą organizacyjną na szczeblu gminnym Zakład Budżetowy jest podmiotem powiązanym z Urzędem Gminy, ze szkołami, przedszkolami oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że art. 9a ust. 1 updop znajdzie zastosowanie w analizowanym przypadku, a tym samym na Zakładzie Budżetowym ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile ziszczą się przesłanki, o których mowa w art. 9 ust. 2 updop.

ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy updop regulujące obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, tj. przepis art. 9a i 11 updop zostały wprowadzone do przedmiotowej ustawy przez prawodawcę w określonym celu. Jak wskazuje się bowiem w literaturze przedmiotu dokumentacja ta ma umożliwić weryfikację przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Ceny te powinny być bowiem cenami rynkowymi. Jeśli zaś organ podatkowy stwierdzi, że ceny transakcyjne odbiegają od cen rynkowych, może pominąć ceny ujęte w transakcjach i oszacować uzyskany z nich zysk do wartości rynkowej. Intencją ustawodawcy było zapobieganie praktykom polegającym na kształtowaniu nierynkowych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przenosząc powyższe na analizowany przypadek Wnioskodawca wskazuje, że odnosząc się do głównego przedmiotu działalności Zakładu Budżetowego nie można mówić o jakimkolwiek procesie kształtowania cen przez Wnioskodawcę. Ceny stosowane przez Zakład Budżetowy w większości przypadków opierają się na uchwałach i innych aktach organów administracji samorządowej, zatem ich wysokość jest jawna a metoda ustalania w pełni transparentna. Zatem uwzględnianie przedmiotowych transakcji w sporządzanych dokumentacjach byłoby, zdaniem Wnioskodawcy, sprzeczne z intencją prawodawcy, a jednocześnie naruszałoby systemową i celowościową wykładnię wskazanych przepisów. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2012 r. (Znak ILPB4/423-325/12-2/DS), w której Dyrektor stwierdził, że spółka postępuje prawidłowo, nie uwzględniając w łącznej kwocie wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, która powodowałaby obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, transakcji z cenami regulowanymi przez taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, taryfę dla ciepła i uchwały rady miasta i gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład ma prawo do nieuwzględnienia w sporządzanych dokumentacjach podatkowych transakcji, których wartość, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1, 2 i 3 updop, wynika nie z ustaleń biznesowych a z uchwał organów administracji samorządowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014r., dalej „updop”), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

Przepis art. 9a ust. 3 updop stanowi natomiast, że obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków. Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją oraz po drugie – taka transakcja musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi.

Pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego, zatem można uznać, że nie posiada ono definicji legalnej. W takim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według Internetowego Słownika Języka Polskiego – http://sjp.pwn.pl) transakcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług, też zawarcie takiej umowy.

Stosownie do art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 updop przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a updop).

W tym miejscu wskazać należy, że cyt. powyżej art. 11 updop jest przepisem szczególnym i dotyczy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu. Przesłanką zastosowania art. 11 updop nie jest sam tylko fakt wystąpienia powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, lecz wykorzystywanie tych powiązań do zmiany poziomu opodatkowania (uchylania się od opodatkowania). U podstaw regulacji zawartej w tym przepisie leży założenie, by wszelkie transakcje były zgodne z warunkami rynkowymi, tj. warunkami, jakie uzgodniłyby podmioty niezależne, znajdujące się w takiej samej lub w zbliżonej sytuacji.

Celem regulacji prawnej z art. 11 updop jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przed takimi działaniami podatników, które polegają na stosowaniu we wzajemnych transakcjach cen odbiegających od rynkowych, po to aby osiągnąć korzystny dla siebie rezultat podatkowy.

Przysługująca organowi podatkowemu na podstawie art. 11 updop kompetencja do szacunkowego ustalania dochodów podatnika stanowi odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących ustalania podstawy opodatkowania.

Jednocześnie szczegółowy sposób i tryb oszacowania przez organy podatkowe dochodów, o których mowa w tej regulacji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1186). Podsumowując, wskazać należy, że art. 9a updop, określa obowiązek sporządzania przez podatników dokumentacji m.in. w zakresie transakcji zawieranych przez tych podatników z podmiotami powiązanymi z podatnikiem w sposób, o którym jest mowa w art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakład Budżetowy jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym i działającym na podstawie uchwał Rady Gminy, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zakład nie posiada osobowości prawnej, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Wójt Gminy. Zakład Budżetowy w ramach prowadzonej działalności dokonuje transakcji ze szkołami publicznymi, przedszkolami publicznymi, Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu oraz Gminną Biblioteką Publiczną - dostarcza do ww. podmiotów wodę oraz odbiera odpady komunalne i odprowadza ścieki. Zarówno szkoły, jak i przedszkola są prowadzone przez gminę i finansowane ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty (są więc budżetowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej). Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą odpowiedzialności prawnej i podlega organom Gminy; Ośrodek Promocji Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna są jednostkami kultury.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że analizując istniejące relacje między Zakładem Budżetowym a szkołami, przedszkolami, Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nie może być mowy o powiązaniu pomiędzy tymi podmiotami w rozumieniu art. 11 updop. Zarówno Zakład budżetowy, jak i pozostałe podmioty są podmiotami sektora finansów publicznych poprzez które wykonywane są zadania własne gminy. Ww. podmioty zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) realizują zadania własne gminy poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności obejmują sprawy:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

Oznacza to, że dla transakcji pomiędzy Zakładem a ww. podmiotami w zakresie dostarczania do tych podmiotów wody oraz odbierania odpadów komunalnych i odprowadzenia ścieków nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

W związku z tym, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 odnośnie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 9a updop uznano za nieprawidłowe, udzielenie odpowiedzi na pytanie Nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.