2461-IBPB-1-3.4510.52.2017.1.SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego, w której większościowym wspólnikiem jest fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej zwany: „Funduszem”), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych. Fundusz posiada 78,35% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz zarządzany jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w którym całość udziałów posiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju.

Fundusz uzyskał przymiot wspólnika spółki na mocy umowy z 12 stycznia 2016 r. przeniesienia przez Agencję wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych w ramach zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii c. Spółka dokonuje transakcji z Agencją polegających na:

 • sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Agencji,
 • usługa eksploatacyjna oświetlenia ulicznego świadczona przez Spółkę na rzecz Agencji,
 • usługa administrowania sse przez Agencję na rzecz Spółki,
 • dzierżawa majątku Agencji (nieruchomość i obiekty na cele energetyczne) na rzecz Spółki na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

Jedynym akcjonariuszem Agencji jest Skarb Państwa.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 updop, w związku z transakcjami, które zawierane są pomiędzy Spółką a Agencją.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 updop, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1-4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji obejmującej:

 • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 • wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2, Spółka oraz Agencja nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu 11 ust. 4 updop. Jako, że zgodnie z art. 9a ust. 1 updop obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop, w opisanym stanie nie znajdzie on zastosowania. W konsekwencji, transakcje dokonywane pomiędzy Spółką a Agencją nie podlegają obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”) podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
  - lub
 2. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro, lub
 3. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20.000 euro

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 9a ust. 1a updop).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje z Agencją transakcje polegające na:

 • sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Agencji,
 • usługa eksploatacyjna oświetlenia ulicznego świadczona przez Spółkę na rzecz Agencji,
 • usługa administrowania sse przez Agencję na rzecz Spółki,
 • dzierżawa majątku Agencji (nieruchomość i obiekty na cele energetyczne) na rzecz Spółki na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

W tym miejscu wskazać należy, że w interpretacji z 4 maja 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.51.2017.1.SK będącej odpowiedzią na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że Wnioskodawca i Agencja, stanowią podmioty powiązane w myśl art. 11 ust. 4 pkt 2 updop.

W świetle powyższego, Spółka jako podmiot powiązany z Agencją będzie miała obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej wskazanej w art. 9a ust. 1 updop, w przypadku spełnienia warunków w tym artykule wskazanych.

Zatem, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku nie będzie miał obowiązku dokumentowania transakcji, w oparciu o art. 9a updop.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.