0114-KDIP3-2.4011.161.2017.3.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (pytanie Nr 1 wniosku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (pytanie Nr 1 wniosku).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako „Podatnik”) posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym spółki M. Sp. z o.o. Jednocześnie Podatnik posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. a SRL (Rumunia) oraz S. SRO (Słowacja). R. a SRL jest spółką kapitałową w rozumieniu prawa rumuńskiego, a S. SRO jest spółką kapitałową w rozumieniu prawa słowackiego. Podatnik nie prowadzi transakcji z wymienionymi powyżej podmiotami.

Jednocześnie Podatnik będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania S. SRO oraz R. a SRL, które upoważniać go będzie do wykonywania następujących czynności w imieniu spółek:

 • reprezentowania S. SRO oraz R. a SRL w relacjach z bankiem lub instytucjami finansowymi, w celu otwierania bieżących rachunków bankowych spółek oraz dokonywania operacji na tych rachunkach,
 • reprezentowania S. SRO oraz R. a SRL w relacjach z osobami fizycznymi i podmiotami prawnymi w celu podpisywania i rozwiązywania umów o prowadzenie usług księgowych dla wszystkich operacji jakie prowadzą wskazane spółki.

Ponadto spółka M. Sp. z o.o. prowadzi transakcje sprzedaży towarów na rzecz R. a SRL i S. SRO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z faktem, że Podatnik posiada bezpośrednie udziały w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. określone w stanie faktycznym powyżej oraz posiada pośrednie udziały w kapitałach zakładowych spółek: R. a SRL i S. SRO istnieje dla niego obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy Podatnik będący udziałowcem, a zarazem członkiem zarządu M. Sp. z o.o. bierze równocześnie bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu podmiotem krajowym (M. Sp. z o.o.) poprzez posiadanie bezpośrednich udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz podmiotami zagranicznymi (R. a SRL i S. SRO) poprzez posiadanie udziałów pośrednich w kapitałach zakładowych spółek R. a SRL i S. SRO zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 3. Czy Podatnik będący udziałowcem, a zarazem członkiem zarządu M. Sp. z o.o. bierze równocześnie bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu podmiotem krajowym (M. Sp. z o.o.) poprzez posiadanie bezpośrednich udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz podmiotami zagranicznymi (R. a SRL i S. SRO) poprzez ustanowione pełnomocnictwo do reprezentowania tych ostatnich, w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym powyżej, zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku. Odpowiedź w zakresie zadanych pytań Nr 2 i 3 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1)

Interpretując art. 25a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „uPIT”) należy rozpocząć analizę przytoczonego przypisu od określenia podmiotów obowiązanych do sporządzenia podatkowej dokumentacji. Art. 25a ust. 1 pkt 1 lit. a uPIT mówi, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe, dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. a SRL, S. SRO, M. Sp. z o.o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT.

Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. a SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT.

Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. a SRL (Rumunia) oraz S. SRO (Słowacja). Tym samym podatnik posiada udział pośredni w R. a SRL (Rumunia) w wysokości 21,05% oraz posiada udział pośredni w S. SRO (Słowacja) w wysokości 21,05%.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT jeżeli ta sama osoba fizyczna równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów, dokonuje w roku podatkowym transakcji z tymi podmiotami (podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT) mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Analizując powyższe Podatnik nie posiada udziału w kapitale zakładowym spółek R. a SRL (Rumunia) oraz S. SRO zgodnie z brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT, a tym samym nie będzie zobowiązany do obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w przedmiocie zadanego we wniosku pytania Nr 1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Stosownie do art. 25 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiot.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 25 ust. 5a ustawy).

Na mocy art. 25a ust. 1 ustawy podatnicy:

 1. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
  - których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, lub
 2. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 3. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro
  - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej "dokumentacją podatkową".

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. a SRL (Rumunia) oraz S. SRO (Słowacja). Tym samym Wnioskodawca posiada udział pośredni w R. a SRL (Rumunia) w wysokości 21,05% oraz posiada udział pośredni w S. SRO (Słowacja) w wysokości 21,05%. Wnioskodawca nie prowadzi transakcji z wymienionymi powyżej podmiotami.

Zgodnie z treścią ww. art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT jeżeli ta sama osoba fizyczna równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów, dokonuje w roku podatkowym transakcji z tymi podmiotami (podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT) mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPIT, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 25 ust. 5b ww. ustawy).

Przenosząc zdarzenie przyszłe opisane we wniosku na grunt ww. przepisów podatkowych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniona przesłanka z art. 25 ust. 5a oraz art. 25a ust. 1 ww. ustawy, bowiem Wnioskodawca nie posiada udziału w wysokości nie mniejszej niż 25% w kapitale zakładowym spółek R. a SRL (Rumunia) oraz S. SRO zgodnie z brzmieniem ww. art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz w ogóle nie dokonuje transakcji z podmiotami wskazanymi we wniosku, tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie zadanego pytania Nr 1 wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.