Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lis

Istota:

Obowiązek sporządzania analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Ustalenie, czy Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych (Master File).

Fragment:

Z treści powołanego przepisu nie sposób wyczytać bowiem, aby wprowadzał one obowiązek sporządzania od podstaw nowych elementów dokumentacji podatkowych. Skoro zatem za lata poprzednie Spółka zobowiązana była sporządzać dokumentację podatkową w związku z zawartymi umowami pożyczek, a dokumentacja ta nie musiała zawierać elementu w postaci informacji o grupie podmiotów powiązanych, co wynika z faktu, iż obowiązek sporządzania tego rodzaju elementu dokumentacji podatkowej został wprowadzony dopiero od dnia 1 stycznia 2017 r. (w przypadku Spółki od dnia 1 stycznia 2018r.), przeto uznać należy, iż w świetle przywołanej wcześniej interpretacji ogólnej Ministra Finansów, z dnia 28 marca 2018 r., sygn. DCT.8201.6.2018, Wnioskodawca obecnie nie jest zobowiązany do sporządzenia od podstaw, czy to nowej dokumentacji, czy też jednego z jej elementów (tzw. Master File), a wyłącznie dokonania aktualizacji sporządzonej wcześniej dokumentacji podatkowej. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, obowiązek przeglądu i aktualizacji dokumentacji podatkowej będzie miał do niej zastosowanie jedynie w odniesieniu do sporządzonej wcześniej dokumentacji podatkowej. Spółka nie ma natomiast obowiązku aktualizacji informacji o grupie podmiotów powiązanych, o której mowa w art. 9a ust. 2d updop., albowiem nie sposób dokonać aktualizacji czegoś, co nie zostało wcześniej sporządzone, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

2018
6
paź

Istota:

W zakresie obowiązków dokumentacyjnych, związanych z otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem

Fragment:

Należy także zaznaczyć, że w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Wynika to m.in. z użycia spójnika „ i ” w wyrażeniu „ przeglądowi i aktualizacji ” w art. 9a ust. 2g updop. Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika. Reasumując, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem, która winna podlegać aktualizacji przez cały okres realizacji umowy poręczenia. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, należy uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się z kolei do pytania oznaczonego Nr 2 wskazać należy, że zgodnie z art. 27 ust. 5 updop, podatnicy obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, (...)

2018
2
wrz

Istota:

Czy oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy o CIT, może zostać złożone przez pełnomocnika.

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Poza obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, przepisy ustawy o CIT obligują również podatnika do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. W myśl bowiem art. 9a ust. 7 ustawy o CIT, podatnicy (o których mowa w art. 9a ust. 1, 1b, 5a i 5b) są obowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których mowa w ust. 2d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 5a, oświadczenie może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z powyższej regulacji wynika zatem, że podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, zobligowani zostali do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Jak wynika z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku w którym powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, Wnioskodawca rozważy powierzenie zadań związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z art. 9a ustawy o CIT Głównej Księgowej i/bądź specjalnie zatrudnionej w tym celu osobie.

2018
18
sie

Istota:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez osobę prowadzącą pkpir.

Fragment:

Czy przekroczenie równowartości kwoty określonej w art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych w płatnościach na rzecz kontrahenta z kraju, zakwalifikowanego wg. polskich przepisów jako stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, zobowiązuje Wnioskodawcę do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji w latach 2017 i 2018? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych żeby zaistniał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powinny być spełnione łącznie następujące warunki: zapłata należności została dokonana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, wszystkie wymagane świadczenia w roku podatkowym powinny przekroczyć równowartość 20.000 euro, transakcja lub inne zdarzenie, z którego wynika wymagalność świadczenia powinna być ujęta w księgach rachunkowych. Nie spełnienie jednego z wymienionych warunków powoduje, że podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego w 2017 nie prowadził i obecnie nie prowadzi ksiąg rachunkowych ponieważ przychody Jego netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w żadnym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro, zatem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie znalazł zastosowania.

2018
12
lip

Istota:

Obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok

Fragment:

Tym samym jeśli w danym roku nie wystąpiły transakcje i zdarzenia, które miały miejsce w roku poprzednim, to podatnik nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych. Tylko w sytuacji, jeśli takie transakcje wystąpiły, wówczas pojawiłby się obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązki w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej powinny się sprowadzać do minimum wynikającego z art. 9a ust. 2b pkt 1 i 3-5 Ustawy CIT. Należy zwrócić uwagę, że żaden przepis nie precyzuje jak ustalić limity i obowiązki co do zakresu dokumentacji podatkowej w sytuacji, gdy nie zostają przekroczone progi wskazane w art. 9a ust 1d Ustawy CIT, a jednocześnie podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a ust. 1a Ustawy CIT. Co więcej dokumentacje podatkowe sporządzane dla transakcji zrealizowanych w roku 2016 miały elementy i zakres, który różni się od dokumentacji sporządzanych w oparciu o przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obecnym. Nie sposób na podstawie przepisu art. 9a ust. 1a Ustawy CIT ocenić jakie elementy miałaby zawierać dokumentacja podatkowa dla transakcji, która w roku 2017 nie przekroczyła równowartości 50 000 euro. W związku z czym Wnioskodawca ocenia, że powinna to być dokumentacja podatkowa, która zawiera niezbędne i minimalne ustawowo elementy.

2018
20
cze

Istota:

Określenie na podstawie jakich danych Spółka powinna ustalić próg przychodów lub kosztów osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, za który Spółka jest zobowiązana przygotować dokumentację podatkową, po przekroczeniu którego dokumentacja podatkowa powinna zawierać również informacje, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT.

Fragment:

Z analizy przeprowadzonej przez Spółkę wynika, że co do zasady jest ona podmiotem zobowiązanym do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy CIT (dalej: „ dokumentacja podatkowa ”). W związku z powyższym, Spółka ma wątpliwości, na podstawie jakich danych finansowych, powinna określić elementy dokumentacji podatkowej, do której przygotowania jest zobowiązana, tj. czy przygotowywana przez nią dokumentacja podatkowa powinna objąć również informacje o grupie podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT (tzw. „ master file ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Na podstawie jakich danych Spółka powinna ustalić próg przychodów lub kosztów osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, za który Spółka jest zobowiązana przygotować dokumentację podatkową, po przekroczeniu którego dokumentacja podatkowa powinna zawierać również informacje, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on zobowiązany do zawarcia w dokumentacji podatkowej informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ ustawa CIT ”), wówczas, gdy poziom przychodów lub kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, stanowiącym element sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok podatkowy, za który Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przekroczy wartość równowartość 20.000.000 Euro.

2018
28
maj

Istota:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Fragment:

W związku z tym nie ma racji Wnioskodawca, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany w 2018 r. umowy którejkolwiek ze spółek obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie powstanie. Jednocześnie dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h – art. 25a ust. 2g ww. ustawy. W przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, Wnioskodawca nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w rozumieniu art. 9a ust. 1b ustawy o CIT Spółkę należy traktować jako „podatnika rozpoczynającego działalność” w roku podatkowym 2017 i w efekcie czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej w 2017 r. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro

Fragment:

(...) dokumentacją podatkową ”. Z „ transakcjami lub innymi zdarzeniami mającymi istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika ” mamy do czynienia w sytuacji, gdy wartość tych transakcji lub innych zdarzeń przekracza określoną wartość - tzw. „ próg istotności ”. Updop przewiduje regulacje dotyczące kalkulacji tego progu. Art. 9a ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że dokumentację podatkową sporządzają podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2.000.000 euro, dokonujące w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, które mają istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty). Ponadto wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju jest ustalana w zależności od wysokości uzyskanych przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy. W myśl art. 9a ust. 1b updop, podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro.

2018
15
kwi

Istota:

Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usług od Spółki w roku podatkowym 2017 i w roku podatkowym 2018 spoczywać będzie obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stronę ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej "dokumentacją podatkową". W myśl art. 25a ust. 1d ww. ustawy za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 9a ust. 1a updop). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje z Agencją transakcje polegające na: sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Agencji, usługa eksploatacyjna oświetlenia ulicznego świadczona przez Spółkę na rzecz Agencji, usługa administrowania sse przez Agencję na rzecz Spółki, dzierżawa majątku Agencji (nieruchomość i obiekty na cele energetyczne) na rzecz Spółki na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać należy, że w interpretacji z 4 maja 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.51.2017.1.SK będącej odpowiedzią na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że Wnioskodawca i Agencja, stanowią podmioty powiązane w myśl art. 11 ust. 4 pkt 2 updop.