Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

Obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi za 2017 rok

Fragment:

Tym samym jeśli w danym roku nie wystąpiły transakcje i zdarzenia, które miały miejsce w roku poprzednim, to podatnik nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych. Tylko w sytuacji, jeśli takie transakcje wystąpiły, wówczas pojawiłby się obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązki w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej powinny się sprowadzać do minimum wynikającego z art. 9a ust. 2b pkt 1 i 3-5 Ustawy CIT. Należy zwrócić uwagę, że żaden przepis nie precyzuje jak ustalić limity i obowiązki co do zakresu dokumentacji podatkowej w sytuacji, gdy nie zostają przekroczone progi wskazane w art. 9a ust 1d Ustawy CIT, a jednocześnie podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a ust. 1a Ustawy CIT. Co więcej dokumentacje podatkowe sporządzane dla transakcji zrealizowanych w roku 2016 miały elementy i zakres, który różni się od dokumentacji sporządzanych w oparciu o przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obecnym. Nie sposób na podstawie przepisu art. 9a ust. 1a Ustawy CIT ocenić jakie elementy miałaby zawierać dokumentacja podatkowa dla transakcji, która w roku 2017 nie przekroczyła równowartości 50 000 euro. W związku z czym Wnioskodawca ocenia, że powinna to być dokumentacja podatkowa, która zawiera niezbędne i minimalne ustawowo elementy.

2018
20
cze

Istota:

Określenie na podstawie jakich danych Spółka powinna ustalić próg przychodów lub kosztów osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, za który Spółka jest zobowiązana przygotować dokumentację podatkową, po przekroczeniu którego dokumentacja podatkowa powinna zawierać również informacje, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT.

Fragment:

Z analizy przeprowadzonej przez Spółkę wynika, że co do zasady jest ona podmiotem zobowiązanym do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy CIT (dalej: „ dokumentacja podatkowa ”). W związku z powyższym, Spółka ma wątpliwości, na podstawie jakich danych finansowych, powinna określić elementy dokumentacji podatkowej, do której przygotowania jest zobowiązana, tj. czy przygotowywana przez nią dokumentacja podatkowa powinna objąć również informacje o grupie podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT (tzw. „ master file ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Na podstawie jakich danych Spółka powinna ustalić próg przychodów lub kosztów osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, za który Spółka jest zobowiązana przygotować dokumentację podatkową, po przekroczeniu którego dokumentacja podatkowa powinna zawierać również informacje, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on zobowiązany do zawarcia w dokumentacji podatkowej informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ ustawa CIT ”), wówczas, gdy poziom przychodów lub kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, stanowiącym element sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok podatkowy, za który Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przekroczy wartość równowartość 20.000.000 Euro.

2018
28
maj

Istota:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Fragment:

W związku z tym nie ma racji Wnioskodawca, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany w 2018 r. umowy którejkolwiek ze spółek obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie powstanie. Jednocześnie dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji, z zastrzeżeniem ust. 2h – art. 25a ust. 2g ww. ustawy. W przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, Wnioskodawca nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. Efektem takiej aktualizacji będzie zatem dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w rozumieniu art. 9a ust. 1b ustawy o CIT Spółkę należy traktować jako „podatnika rozpoczynającego działalność” w roku podatkowym 2017 i w efekcie czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej w 2017 r. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro

Fragment:

(...) dokumentacją podatkową ”. Z „ transakcjami lub innymi zdarzeniami mającymi istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika ” mamy do czynienia w sytuacji, gdy wartość tych transakcji lub innych zdarzeń przekracza określoną wartość - tzw. „ próg istotności ”. Updop przewiduje regulacje dotyczące kalkulacji tego progu. Art. 9a ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że dokumentację podatkową sporządzają podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2.000.000 euro, dokonujące w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, które mają istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty). Ponadto wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju jest ustalana w zależności od wysokości uzyskanych przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy. W myśl art. 9a ust. 1b updop, podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro.

2018
15
kwi

Istota:

Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usług od Spółki w roku podatkowym 2017 i w roku podatkowym 2018 spoczywać będzie obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stronę ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej "dokumentacją podatkową". W myśl art. 25a ust. 1d ww. ustawy za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 9a ust. 1a updop). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje z Agencją transakcje polegające na: sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Agencji, usługa eksploatacyjna oświetlenia ulicznego świadczona przez Spółkę na rzecz Agencji, usługa administrowania sse przez Agencję na rzecz Spółki, dzierżawa majątku Agencji (nieruchomość i obiekty na cele energetyczne) na rzecz Spółki na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać należy, że w interpretacji z 4 maja 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.51.2017.1.SK będącej odpowiedzią na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że Wnioskodawca i Agencja, stanowią podmioty powiązane w myśl art. 11 ust. 4 pkt 2 updop.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. SRL, S. SRO, M. Sp. z o.o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. a SRL, S. SRO, M. Sp. z o.o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. a SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. a SRL (Rumunia) oraz S.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. SRL, S. SRO, M. Sp. z o. o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. SRL, S. SRO, M. Sp. z o. o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o. o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S.