Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w sytuacji otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od podmiotu powiązanego
Fragment:
Dokumentacja podatkowa dokonywanych przez podmioty powiązane transakcji dotyczy obrotu dobrami i usługami, nie ogranicza się jednak tylko do sprzedaży bądź kupna towarów lub usług. Dokumentacja podatkowa dokonywanych przez podmioty powiązane transakcji przedstawiać ma warunki dokonywanych transakcji w celu ich porównania z warunkami stosowanymi przez podmioty niezależne w porównywalnych okolicznościach. Transakcja nie musi mieć charakteru odpłatnego. Podmioty mogą dokonywać operacji, czynności, świadczeń o charakterze nieodpłatnym (tj. bez wynagrodzenia, którego wartość wyrażona jest w cenie), co nie pozbawia ich cech transakcji. Odpłatność nie jest przesłanką konstytutywną dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jak stanowi art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokumentacja podatkowa obejmuje nie tylko wartość transakcji, ale też inne elementy określające warunki transakcji, np. wartość, okres na jaki została udzielona, gwarancje spłaty, kalkulacje ryzyka etc. Dopiero tak uzyskany pełny obraz ekonomicznej istoty danej transakcji umożliwia organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej prawidłowe określenie, czy dana transakcja została zawarta na warunkach rynkowych bądź nierynkowych.
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.
Fragment:
Czy pomiędzy S a funduszami FIZAN Spółek S i FIZAN NS istnieje powiązanie określone przepisami art. 11 UPDOP? Czy objęcie certyfikatów inwestycyjnych dokonane w formie przeniesienia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, tzw. spółek-lokat przez S na rzecz funduszy FIZAN Spółek S oraz FIZAN NS nie stanowią transakcji skutkujących obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowych na podstawie art. 9a UPDOP? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 24 stycznia 2017 r. nr 3063-ILPB1-3.4510.63.2016.2.MC. Zdaniem Wnioskodawcy objęcie certyfikatów inwestycyjnych dokonane w formie przeniesienia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, tzw. spółkach-lokatach przez S na rzecz funduszy FIZAN Spółek S oraz FIZAN NS nie stanowi transakcji skutkujących obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowych na podstawie art. 9a UPDOP. Na podstawie art. 9a ust. 2 UPDOP obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączona kwota (lub jej równowartość) wynikające z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży, udostępniania wartości niematerialnych i prawnych. Podkreślenia wymaga, że sam termin „ transakcja ”, o którym mowa w art. 9a UPDOP, nie został w ustawie podatkowej zdefiniowany.
2017
4
lut

Istota:
Czy Spółka oraz X. FIZAN stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT i w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy Spółką a X. FIZAN, Spółka jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT?
Fragment:
FIZAN, Spółka jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka oraz X. FIZAN nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT i w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy Spółką a X. FIZAN, Spółka nie jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT. Uwagi ogólne Ustawa o CIT zawiera szczególne regulacje dotyczące transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, które uznawane są za podmioty powiązane. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „ podmiotem krajowym ”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „ podmiotem zagranicznym (...)
2016
29
lip

Istota:
Czy dla potrzeb oceny istotności wpływu transakcji lub innych zdarzeń na wysokość dochodu (straty), Spółka jest obowiązana zsumować wartość transakcji lub innych zdarzeń (jeśli wszystkie zostaną dokonane w 2017 r.), jako transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju w rozumieniu art. 9a ust. 1d ustawy PDOP?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 2 pkt 1 lit. b ustawy zmieniającej w art. 9a, po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g i tak ust. 1a otrzymuje brzmienie: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Natomiast definicja transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o którym mowa zmienianym art. 9a ust 1 updop, przy osiągnięciu dochodów powyżej 2 mln. euro nie więcej jednak niż 20 mln euro, została przedstawiona w art. 9a ust. 1d pkt 1 następująco: za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość (...)
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, po przekroczeniu ustawowych limitów obrotu ze Spółką X Sp. z o.o., określonych w art. 9a ust. 2 UPDOP, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, ze względu na wystąpienie powiązań rodzinnych o których mowa w art. art. 11 ust 5 i 6 UPDOP?
Fragment:
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, po przekroczeniu ustawowych limitów obrotu ze Spółką X Sp. z o.o., określonych w art. 9a ust. 2 UPDOP, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, ze względu na wystąpienie powiązań rodzinnych o których mowa w art. art. 11 ust 5 i 6 UPDOP... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy osoba pozostająca z nim w stosunku powinowactwa, tj. szwagier, nabędzie 4% udziałów w spółce X Sp. z o. o., na rzecz której Wnioskodawca będzie realizował transakcje z tytułu których obrót przekroczy limity, określone w art. 9a ust 2 UPDOP, nie będzie posiadał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. W przedstawionej sytuacji nie zachodzą przesłanki pozwalające stwierdzić, że Wnioskodawca oraz spółka X Sp. z o. o., w której szwagier Wnioskodawcy będzie posiadał poniżej 5% udziałów, staną się podmiotami powiązanymi. Przepis art. 9a ust. 1 UPDOP nakłada obowiązek sporządzenia dokumentacji na podatników dokonujących transakcji ze ściśle określonymi podmiotami powiązanymi. Zgodnie z art. 9a ust. 1 UPDOP podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu (...)
2016
17
lip

Istota:
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, a łączna kwota transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o. w roku podatkowym przekroczy równowartość kwot określonych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., w odniesieniu do transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o.?
Fragment:
W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwości, czy pomiędzy tymi podmiotami wystąpią powiązania rodzinne skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art . 9a ust. 1. Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki zamierza nabyć 4% udziałów spółki XYZ. W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała również, że osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie brała udziału bezpośredniego lub pośredniego w zarządzaniu spółką XYZ lub w jej kontroli. Wobec tak przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pomiędzy Spółką a spółką X nie wystąpią powiązania rodzinne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1. Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie posiadać udziału w wysokości co najmniej 5% ani nie będzie miała wpływu na warunki transakcji pomiędzy podmiotami. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
17
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przy założeniu osiągnięcia w roku podatkowym 2016 zysków nadzwyczajnych o równowartości 50.000 euro i strat nadzwyczajnych o równowartości 60.000 euro, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 in fine ustawy o PDOP za rok podatkowy 2017?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 2 pkt 1 ppkt b ustawy zmieniającej w art. 9a, po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g i tak ust. 1a otrzymuje brzmienie: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Natomiast definicja transakcji i innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o którym mowa zmienianym art. 9a ust 1 updop, przy osiągnięciu dochodów powyżej 2 mln. euro nie więcej jednak niż 20 mln euro została przedstawiona w art. 9a ust. 1d pkt 1 następująco, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość (...)
2016
24
cze

Istota:
Czy Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 in fine ustawy o PDOP za rok podatkowy 2017?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej w następnym roku podatkowym. Natomiast w przypadku, kiedy zarówno suma przychodów jak i suma kosztów będzie niższa niż 2 mln. euro to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej w następnym roku podatkowym. Natomiast w przypadku kiedy obowiązki Wnioskodawcy w zakresie dokumentacji podatkowej wynikają z art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop tj. w przypadku dokonywania zapłaty należności (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych bądź zawierania umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową, dokumentację podatkową sporządza się po przekroczeniu równowartości 20 tys. euro (szczegółowo przepis zacytowano powyżej), bez względu na wysokość przychodów i kosztów poniesionych w poprzednim roku podatkowym.
2016
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków nieodpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia i ich umorzeniem dotyczącym obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
Tym samym, nie powstanie dla Spółki obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu ww. nabycia i umorzenia akcji, na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę wskazane regulacje prawne, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, do prowadzenia dokumentacji cen transferowych w związku z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu umorzenia i ich umorzeniem bez wynagrodzenia, gdyż obowiązujące przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku. Odnośnie powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
22
kwi

Istota:
W zakresie:obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z przystąpieniem do systemu cash poolingu
Fragment:
W tym przypadku, brak transakcji oznacza nieziszczenie się pierwszego z dwóch ww. warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Dlatego też Spółka, w zakresie odsetek przekazywanych/otrzymywanych przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w opisanej wyżej strukturze cash poolingu nie będzie (jako jeden z jej uczestników) obowiązana sporządzać dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. l updop. Natomiast z pewnością mianem transakcji określić będzie można usługę cash poolingu świadczoną przez Pool Leadera na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, za którą należne jest Pool Leaderowi wynagrodzenie. Ponieważ, jak wynika z opisu stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), Pool Leader jest jednostką powiązaną w rozumieniu art. 11 updop ze Spółką (czyli z drugą stroną transakcji), zostanie spełniony drugi z dwóch wspomnianych wyżej warunków, od którego zaistnienia zależy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 updop, z tytułu wynagrodzenia za świadczoną na rzecz wnioskodawcy usługi cash poolingu. Reasumując obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop wystąpi tylko w zakresie wynagrodzenia dla Pool Leadera za świadczone na rzecz Uczestników usług pośrednictwa finansowego, o ile oczywiście roczna kwota transakcji przekroczy 30 tysięcy Euro.
2015
20
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.