Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka oraz X. FIZAN stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT i w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy Spółką a X. FIZAN, Spółka jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT?
Fragment:
FIZAN, Spółka jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka oraz X. FIZAN nie stanowią podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT i w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy Spółką a X. FIZAN, Spółka nie jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT. Uwagi ogólne Ustawa o CIT zawiera szczególne regulacje dotyczące transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, które uznawane są za podmioty powiązane. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „ podmiotem krajowym ”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „ podmiotem zagranicznym (...)
2016
29
lip

Istota:
Czy dla potrzeb oceny istotności wpływu transakcji lub innych zdarzeń na wysokość dochodu (straty), Spółka jest obowiązana zsumować wartość transakcji lub innych zdarzeń (jeśli wszystkie zostaną dokonane w 2017 r.), jako transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju w rozumieniu art. 9a ust. 1d ustawy PDOP?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 2 pkt 1 lit. b ustawy zmieniającej w art. 9a, po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g i tak ust. 1a otrzymuje brzmienie: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Natomiast definicja transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o którym mowa zmienianym art. 9a ust 1 updop, przy osiągnięciu dochodów powyżej 2 mln. euro nie więcej jednak niż 20 mln euro, została przedstawiona w art. 9a ust. 1d pkt 1 następująco: za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość (...)
2016
24
lip

Istota:
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, po przekroczeniu ustawowych limitów obrotu ze Spółką X Sp. z o.o., określonych w art. 9a ust. 2 UPDOP, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, ze względu na wystąpienie powiązań rodzinnych o których mowa w art. art. 11 ust 5 i 6 UPDOP?
Fragment:
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, po przekroczeniu ustawowych limitów obrotu ze Spółką X Sp. z o.o., określonych w art. 9a ust. 2 UPDOP, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 UPDOP, ze względu na wystąpienie powiązań rodzinnych o których mowa w art. art. 11 ust 5 i 6 UPDOP... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy osoba pozostająca z nim w stosunku powinowactwa, tj. szwagier, nabędzie 4% udziałów w spółce X Sp. z o. o., na rzecz której Wnioskodawca będzie realizował transakcje z tytułu których obrót przekroczy limity, określone w art. 9a ust 2 UPDOP, nie będzie posiadał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. W przedstawionej sytuacji nie zachodzą przesłanki pozwalające stwierdzić, że Wnioskodawca oraz spółka X Sp. z o. o., w której szwagier Wnioskodawcy będzie posiadał poniżej 5% udziałów, staną się podmiotami powiązanymi. Przepis art. 9a ust. 1 UPDOP nakłada obowiązek sporządzenia dokumentacji na podatników dokonujących transakcji ze ściśle określonymi podmiotami powiązanymi. Zgodnie z art. 9a ust. 1 UPDOP podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu (...)
2016
17
lip

Istota:
Czy w przypadku, gdy zrealizuje się przedstawione zdarzenie przyszłe, a łączna kwota transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o. w roku podatkowym przekroczy równowartość kwot określonych w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., w odniesieniu do transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a XYZ sp. z o.o.?
Fragment:
W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwości, czy pomiędzy tymi podmiotami wystąpią powiązania rodzinne skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art . 9a ust. 1. Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki zamierza nabyć 4% udziałów spółki XYZ. W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała również, że osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie brała udziału bezpośredniego lub pośredniego w zarządzaniu spółką XYZ lub w jej kontroli. Wobec tak przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pomiędzy Spółką a spółką X nie wystąpią powiązania rodzinne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1. Osoba spowinowacona ze wspólnikiem Spółki nie będzie posiadać udziału w wysokości co najmniej 5% ani nie będzie miała wpływu na warunki transakcji pomiędzy podmiotami. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
17
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przy założeniu osiągnięcia w roku podatkowym 2016 zysków nadzwyczajnych o równowartości 50.000 euro i strat nadzwyczajnych o równowartości 60.000 euro, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 in fine ustawy o PDOP za rok podatkowy 2017?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 2 pkt 1 ppkt b ustawy zmieniającej w art. 9a, po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g i tak ust. 1a otrzymuje brzmienie: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Natomiast definicja transakcji i innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o którym mowa zmienianym art. 9a ust 1 updop, przy osiągnięciu dochodów powyżej 2 mln. euro nie więcej jednak niż 20 mln euro została przedstawiona w art. 9a ust. 1d pkt 1 następująco, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość (...)
2016
24
cze

Istota:
Czy Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 in fine ustawy o PDOP za rok podatkowy 2017?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej w następnym roku podatkowym. Natomiast w przypadku, kiedy zarówno suma przychodów jak i suma kosztów będzie niższa niż 2 mln. euro to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej w następnym roku podatkowym. Natomiast w przypadku kiedy obowiązki Wnioskodawcy w zakresie dokumentacji podatkowej wynikają z art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop tj. w przypadku dokonywania zapłaty należności (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych bądź zawierania umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową, dokumentację podatkową sporządza się po przekroczeniu równowartości 20 tys. euro (szczegółowo przepis zacytowano powyżej), bez względu na wysokość przychodów i kosztów poniesionych w poprzednim roku podatkowym.
2016
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków nieodpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia i ich umorzeniem dotyczącym obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
Tym samym, nie powstanie dla Spółki obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu ww. nabycia i umorzenia akcji, na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę wskazane regulacje prawne, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany, do prowadzenia dokumentacji cen transferowych w związku z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu umorzenia i ich umorzeniem bez wynagrodzenia, gdyż obowiązujące przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku. Odnośnie powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
22
kwi

Istota:
W zakresie:obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z przystąpieniem do systemu cash poolingu
Fragment:
W tym przypadku, brak transakcji oznacza nieziszczenie się pierwszego z dwóch ww. warunków, od których spełnienia zależy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Dlatego też Spółka, w zakresie odsetek przekazywanych/otrzymywanych przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w opisanej wyżej strukturze cash poolingu nie będzie (jako jeden z jej uczestników) obowiązana sporządzać dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. l updop. Natomiast z pewnością mianem transakcji określić będzie można usługę cash poolingu świadczoną przez Pool Leadera na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, za którą należne jest Pool Leaderowi wynagrodzenie. Ponieważ, jak wynika z opisu stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), Pool Leader jest jednostką powiązaną w rozumieniu art. 11 updop ze Spółką (czyli z drugą stroną transakcji), zostanie spełniony drugi z dwóch wspomnianych wyżej warunków, od którego zaistnienia zależy obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 updop, z tytułu wynagrodzenia za świadczoną na rzecz wnioskodawcy usługi cash poolingu. Reasumując obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop wystąpi tylko w zakresie wynagrodzenia dla Pool Leadera za świadczone na rzecz Uczestników usług pośrednictwa finansowego, o ile oczywiście roczna kwota transakcji przekroczy 30 tysięcy Euro.
2015
20
gru

Istota:
Czy w związku z realizacją transakcji przez Spółki ...(w ramach ...posiadającej status podatnika podatku dochodowego) ...powinny wykazać jako dochód/przychód podatkowy wyłącznie cenę transakcyjną, ustaloną przez Spółki ... dokonujące ww. transakcji?

Czy w związku z realizowanymi transakcjami pomiędzy Spółkami ...(w ramach ...posiadającej status podatnika podatku dochodowego), ...jest obowiązana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa wart. 9a?
Fragment:
Tym samym w przypadku transakcji realizowanych pomiędzy Spółkami PGK, nie jest spełniony pierwszy z ww. warunków niezbędny dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej. Odmienna wykładnia prowadziłaby do sytuacji, w której PGK A byłaby obowiązana do przygotowywania dokumentacji na transakcjach wewnętrznych podatnika, co stoi w sprzeczności z (i) powyżej przytoczonymi przepisami oraz (ii) logiką stojącą za regulacjami dotyczącymi dokumentacji podatkowej, która co do zasady powinna być przygotowywana w celu potwierdzenia rynkowego charakteru warunków uzgodnionych między podmiotami powiązanymi. W tym kontekście, zdaniem Wnioskodawcy, PGK A nie będzie obowiązana do przygotowywania dokumentacji podatkowej dla transakcji realizowanych pomiędzy Spółkami PGK. Jednocześnie obowiązek ten powstanie w przypadku transakcji realizowanych przez PGK A z innymi podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11 ust. l i 4 UPDOP), w przypadku przekroczenia wartości, o których mowa w art. 9a ust. 2 i 2a UPDOP. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że Minister Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 16 lipca 2013 r wydał pozytywną interpretację przepisów prawa podatkowego sygn. IPTPB3/423-159/13-3/GG w analogicznym stanie faktycznym jaki został zaprezentowany w niniejszym wniosku dla poprzedniczki PGK A , tj.
2015
11
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zidentyfikowania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
Jak wskazano wyżej - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, został ograniczony – w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – do transakcji, w której łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, przekracza określone kwoty. Powyższe oznacza, że nie w każdym przypadku podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten powstaje dopiero, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) transakcji dokonywanej z podmiotem powiązanym lub gdy zapłata należności wynikających z takich transakcji przekracza określone w ustawie wartości – w przypadku usług jest to wartość 30.000 EURO. Wyjaśnić należy, że przepis art. 9a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy używa formuły „ (...) w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń (...) ”. Ustawa dwukrotnie wskazuje tu na łącznie rozpatrywaną kwotę (wartość) świadczeń, czyli na sumę tych wartości. W ramach praktycznie możliwych konfiguracji umownych istnieć mogą następujące sytuacje: w danym roku podatkowym przedmiotem transakcji będzie jedno świadczenie (usługa) w ramach jednej umowy, przedmiotem transakcji może być wiele świadczeń (usług) w ramach jednej umowy, przedmiotem transakcji może być wiele świadczeń (usług) w ramach wielu umów.
2015
24
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.