Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Dokumentacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usług od Spółki w roku podatkowym 2017 i w roku podatkowym 2018 spoczywać będzie obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stronę ze Spółką i udokumentowanych każdorazowo przez Spółkę fakturą, na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej "dokumentacją podatkową". W myśl art. 25a ust. 1d ww. ustawy za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z operacjami dokonywanymi z Agencją (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 9a ust. 1a updop). Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje z Agencją transakcje polegające na: sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Agencji, usługa eksploatacyjna oświetlenia ulicznego świadczona przez Spółkę na rzecz Agencji, usługa administrowania sse przez Agencję na rzecz Spółki, dzierżawa majątku Agencji (nieruchomość i obiekty na cele energetyczne) na rzecz Spółki na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać należy, że w interpretacji z 4 maja 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.51.2017.1.SK będącej odpowiedzią na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że Wnioskodawca i Agencja, stanowią podmioty powiązane w myśl art. 11 ust. 4 pkt 2 updop.
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. SRL, S. SRO, M. Sp. z o.o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S.
2018
14
kwi

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. a SRL, S. SRO, M. Sp. z o.o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. a SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. a SRL (Rumunia) oraz S.
2018
14
kwi

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. SRL, S. SRO, M. Sp. z o. o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o.o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S.
2018
14
kwi

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Odnosząc się do powyższego przepisu oraz stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku należy stwierdzić, iż Podatnik nie będzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi także ksiąg rachunkowych, a jego przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro. Dodatkowo, Podatnik nie prowadzi transakcji z R. SRL, S. SRO, M. Sp. z o. o. W związku z powyższym Podatnik nie spełnia ustawowych przesłanek, które kwalifikowałyby go jako podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w oparciu o art. 25a ust. 1 uPIT. Podatnik nie posiada udziału w kapitale podmiotu krajowego (M. Sp. z o.o.) oraz podmiotów zagranicznych (R. SRL i S. SRO) zgodnie z treścią art. 25 ust.1 pkt 3 uPIT. Podatnik posiada 26,67% udziałów w kapitale zakładowym M. Sp. z o. o. oraz posiada 21,05% udziałów w kapitale zakładowym spółki C. Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S.
2018
14
kwi

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym zachodzi konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej w wyniku powiązań gospodarczych pomiędzy podmiotami zależnymi i kwoty transakcji nieprzekraczającej w roku podatkowym wartości 3.000 euro?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 25a ust. 1d ww. ustawy za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro; 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro; 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 9a ust. 1a ustawy CIT, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Stosownie do art. 9a ust. 1d ustawy CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub (...)
2018
9
mar

Istota:
W zakresie:Czy wskazany w art. 9a ust. 1 Ustawy CIT obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczy także podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami, które zostały przez nie przejęte i dla których, w konsekwencji, zostanie złożone jedno wspólne zeznanie podatkowe. Czy w takiej sytuacji Spółka będzie miała obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla powyższych transakcji?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 9a ust. 1a Ustawy CIT). W myśl art. 9a ust. 1d Ustawy CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia (...)
2018
26
lut

Istota:
Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.
Fragment:
Wobec powyższego, jeśli dokumentacja podatkowa jest wymagana dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi a od 2017 r. za podmioty powiązane nie są uznane podmioty, których udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, to Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji realizowanych z Gminą. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
2018
7
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.