Dokumentacja księgowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja księgowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w kontekście przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość zrezygnowania z archiwizacji papierowej kopii faktury sprzedaży, które to przechowywane byłyby w siedzibie firmy tylko w pliku PDF z możliwością natychmiastowego wydruku w razie potrzeby?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. (data wpływu 02.07.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przechowywania kopii faktur VAT w formie elektronicznej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka będzie miała prawo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok, przechowywać faktury sprzedażowe za okres sprawozdania w formie zapisu elektronicznego (w formie skanu faktury) dla potrzeb kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu przechowywania faktur sprzedażowych wystawionych w formie papierowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka będzie miała prawo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok, przechowywać faktury zakupowe za okres sprawozdania w formie zapisu elektronicznego (w formie skanu faktury) dla potrzeb kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu przechowywania faktur zakupowych wystawionych w formie papierowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób powinna być udokumentowana czynność przekazania pieniędzy w ramach uzyskania bezzwrotnej pomocy zagranicznej: czy poleceniem księgowania czy też fakturą wewnętrzną lub notą obciążającą lub też w inny sposób?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18 października 2005 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 20 października 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny: Z treści wniosku złożonego przez Podatnika wynika, iż Spółka otrzymała dofinansowanie do trzech projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.3 Schemat a. Na podstawie zawartych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy członek zarządu, który nie ma dostępu do dokumentów Spółki, w tym finansowych i nie wie nic na temat bieżącej działalności Spółki, składając wymagane prawem deklaracje podatkowe może złożyc je z wykazanym we wszystkich rubrykach stanem zerowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2006r. / wpływ do Urzędu dnia 21.03.2006r. / w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia nie uznać przedstawionego we wniosku stanowiska za słuszne. UZASADNIENIE Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem - "czy członek zarządu, który nie ma dostępu do dokumentów spółki, w tym dokumentów finansowych i nie wie nic na temat bieżącej działalności spółki, składając wymagane prawem deklaracje podatkowe, może złożyć je z wykazanym we wszystkich rubrykach stanem zerowym". W przedstawionym we wniosku stanie Wnioskodawca potwierdza, że jest członkiem Zarządu Spółki z o.o. oraz, że 14.11.2001r. został zatrzymany przez (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy miejsce przechowywania dokumentów VAT w oddziałach podatnika jest miejscem właściwym dla celów podatkowych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy miejsce przechowywania dokumentów VAT w oddziałach podatnika jest miejscem właściwym dla celów podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ze względu na wolumen przetwarzanej dokumentacji jak również wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa archiwizowanych akt uniemożliwiają ich przechowywanie w siedzibie Spółki. Dowody księgowe po rejestracji wpływu w kancelarii podatnika są na bieżąco ewidencjonowane w księgach rachunkowych. Po przeprowadzeniu czynności księgowych, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy towar znaleziony, na który nie będzie wystawionej faktury zakupu może być ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionego przez Podatnika dowodu wewnętrznego?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie , działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne, faktu przekazania nieodpłatnie odpadu przez przedsiębiorcę, będącego właścicielem odpadu, które to przekazanie nie zostanie udokumentowane kartą przekazania odpadu, wejścia w posiadanie odpadu znalezionego na śmietnikach, wysypiskach lub wystawionego przez podmioty gospodarcze poza terenem zakładów w których prowadzą działalność gospodarczą - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy karta drogowa jest dokumentem wystarczającym do stwierdzenia poniesienia kosztów i rozliczania diet ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r Dz. U. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ..., z dnia 24.10.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie udokumentowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu diet kartą drogową, w której zapisywane są docelowe miejscowości stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego U Z A S A D N I E N I E W dniu 24.10.2005r Podatnik złożył w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w sprawie udokumentowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu diet kartą drogową, w której (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dokument Fahrzeugbrief /karta pojazdu/ jest niezbędny dla udokumentowania transakcji nabycia środka transportu z terytorium Unii Europejskiej i musi być przechowywany w aktach sprzedającego ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 i art.217 oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2005r. złożonym w dniu 21 października 2005r., uzupełnionym w dniu 4 listopada 2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej udokumentowania transakcji nabycia środka transportu z terytorium Unii Europejskiej - jest prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 20 października 2005r. złożonym w dniu 21 października 2005r. uzupełnionym w dniu 4 listopada 2005r. Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji na zapytanie: "czy dokument Fahrzeugbrief /karta pojazdu/ jest niezbędny dla udokumentowania transakcji nabycia środka transportu z terytorium Unii Europejskiej i musi być (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy osoba prowadząca działalność gospodarcząjako w zakresie pośrednictwa finansowego powinna gromadzić i posiadać oryginały druku wpłat, na podstawie których klient zleca jej dokonanie zapłaty podatku do urzędu skarbowego, czy też ich kopie lub kserokopie?

Fragment:

(...) Podatniczka zwróciła się o interpretację, czy prowadząc działaność w zakresie pośrednictwa finansowego powinna gromadzić i posiadać oryginały druków wpłat, na podstawie których klient zleca Jej dokonanie zapłaty podatku, czy też ich kopie lub kserokopie.Stanowisko Podatniczki w powyższej sprawie jest takie, że powinna posiadać oryginały druków wpłat, ponieważ stanowią one podstawę do ustalenia wysokości przychodu (pobranej prowizji). Dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdził co następuje. Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) zapisy w księdze dotyczące przychodów są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami na podstawie dowodu wewnętrznego wystawionego na koniec dnia, w którym w jednej (...)