Dokumentacja | Interpretacje podatkowe

Dokumentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek zgłoszenia w CEIDG wszystkich miejsc prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz sposobu zgłoszenia wszystkich miejsc przechowywania dokumentacji rachunkowej
Fragment:
Podatnik zgodnie ze wskazaniami urzędu skarbowego złożył oświadczenie, że ze względu na to, że ma rozbudowaną działalność gospodarczą w kilku miejscach Polski, nie może podać jednego miejsca przechowywania dokumentacji zgodnie z formularzami urzędowymi, gdzie przewidziano tylko jedno miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej. W związku z tym w CEIDG-1 jest podany adres przechowywania dokumentacji pierwszej działalności, a zgłoszenie pozostałych miejsc przechowywania dokumentacji nastąpiło w odrębnym piśmie złożonym do urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia w CEIDG wszystkich miejsc prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej? Czy w związku z tym, że w urzędowych formularzach przewidziano tylko jedno miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, wystarczającym będzie złożenie odrębnego pisma ze wskazaniem wszystkich miejsc przechowywania dokumentacji rachunkowej? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika jest on zobowiązany do zgłoszenia w CEIDG wszystkich miejsc zarówno prowadzenia jak i przechowywania dokumentacji rachunkowej. W związku z tym, że w urzędowych formularzach przewidziano tylko jedno miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, wystarczającym będzie złożenie odrębnego pisma ze wskazaniem wszystkich miejsc przechowywania dokumentacji rachunkowej. Zakres obowiązku dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą został określony w art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Dokumentacja taka powinna zawierać te informacje, które będą niezbędne do oceny, że podatnik uczestniczący w takiej umowie osiąga wyższe korzyści (np. w postaci niższych kosztów), niż gdyby lokował i pożyczał środki finansowe od podmiotów z nim niepowiązanych. Zarazem z dokumentacji tej powinien wynikać ekwiwalentny charakter takiej umowy. Zawarta przez Zainteresowanych, Umowa jest systemem, w którym biorą udział podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, czyli powiązane ze sobą w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy. W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ustawy o CIT, w związku z czym Zainteresowani, będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanek w zakresie limitów kwotowych określonych w art. 9a ustawy o CIT. Dokumentacją tą należy objąć przepływy środków finansowych oraz wysokość płaconych odsetek. Zatem wszystkie rozliczenia między uczestnikami podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa w art. 9a w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o CIT. Reasumując - mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz informacje przedstawione w opisie stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) - należy stwierdzić, że w związku z uczestnictwem w Umowie na Zainteresowanych będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o CIT, jeżeli ziszczą się warunki kwotowe, o których mowa w tym przepisie.
2017
22
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 9a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Stosownie do art. 9a ust. 1d ww. ustawy : za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro − za takie transakcje lub inne (...)
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Niemniej jednak, Spółka gromadzi dodatkową dokumentację, o której mowa w przepisie art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, potwierdzającą jednoznacznie dokonanie dostawy towarów, tj. korespondencję handlową stanowiącą potwierdzenie nabywcy, iż towary będące przedmiotem WDT zostały mu dostarczone. Mając natomiast na uwadze uchwałę NSA z dnia 11 października 2010 r. sygn. I FPS 1/10 Spółka stoi na stanowisku, że dla zastosowania stawki 0% VAT w przypadku WDT, nie jest konieczne posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a jedynie posiadanie jednego z dowodów wskazanych w tym przepisie razem z innymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, które łącznie, jednoznacznie potwierdzają dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Wobec tego, zdaniem Spółki, posiadanie niekompletnego dokumentu przewozowego (bez podpisu Nabywcy potwierdzającego otrzymanie towarów), o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przy jednoczesnym gromadzeniu dokumentacji dodatkowej, o której mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli łącznie, jednoznacznie potwierdzają one dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, nie pozbawia Spółki prawa do zastosowania 0% stawki VAT.
2017
11
maj

Istota:
Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Fragment:
Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów, w celu zastosowania stawki VAT 0% do WDT opisanej w zdarzeniu przyszłym Spółka powinna: dokonać dostawy towarów na rzecz nabywców posiadających w momencie dostawy właściwy i ważny numer nadany dla celów wewnątrzwspólnotowych, posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że towary zostały w ramach WDT dostarczone do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, być zarejestrowana jako podatnik VAT UE w momencie złożenia deklaracji podatkowej (w której wykaże tę dostawę towarów). W opisanym zdarzeniu przyszłym: dostawa Towarów w ramach WDT będzie dokonywana do podmiotów z Grupy lub spoza niej, które będą posiadały ważny numer VAT UE nadany im przez państwo będące miejscem przeznaczenia dla transportowanych towarów. Spółka dochowa staranności w zakresie sprawdzenia ważności przedmiotowych numerów, Spółka jest zarejestrowana na potrzeby VAT w Polsce, w tym również dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i będzie nadal zarejestrowana w momencie złożenia deklaracji podatkowej, w której będzie wykazywała przedmiotowe dostawy, -Spółka spełni zatem dwa z trzech warunków do zastosowania stawki VAT 0% dla dokonywanych WDT. Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, że jeśli Spółka będzie posiadała w swojej dokumentacji dowody, potwierdzające że Towary zostały w ramach WDT dostarczone do Nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, będzie uprawniona do opodatkowania WDT wg stawki VAT 0%.
2017
1
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od 1 stycznia 2017 r. w związku z umową cash poolingu.
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. 1a) Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 1b) Podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro. 1c) Za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który został utworzony: w wyniku przekształcenia, (...)
2017
4
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca w odniesieniu do opisanej transakcji ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W konsekwencji objęcie udziałów w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 updop w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności nie podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a updop. Z powyższych względów stanowisko Wnioskodawcy we wskazanym zakresie należy uznać za prawidłowe. Należy zatem podkreślić, że ze względu na zakres wniosku wyznaczony w pytaniu nr 3 niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do opisanej transakcji sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop. Nie dotyczy ona natomiast pozostałej części pytania nr 3 i tej części stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do kwestii uprawnień organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2a Ordynacji podatkowej przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 1-2 oraz części pytania nr 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
13
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, jeżeli jedyną transakcją lub innym zdarzeniem dokonanym z podmiotem powiązanym będzie zakup usług w zakresie badania rynku, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 in fine ustawy o PDOP za rok podatkowy 2017, jeżeli wartość tej transakcji wynikająca z umowy przekroczy równowartość 50 000 euro, ale łączna suma kosztów dotycząca zakupu usług w zakresie badania rynku ujęta w księgach rachunkowych w roku podatkowym 2017 nie przekroczy równowartości 50 000 euro
Fragment:
Tym samym mogłoby się okazać, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstałby w innym roku podatkowym niż rok trwania umowy i w innym roku podatkowym niż rok dokonania zapłaty (lub rok powstania zobowiązania). Takie podejście byłoby sprzeczne z celem sporządzania dokumentacji podatkowej. Dokumentacja powinna bowiem określać opis transakcji lub innego zdarzenia za okres, w którym rzeczywiście owa transakcja lub inne zdarzenie miało miejsce. To z kolei, jak wynika z powyższego, nie zawsze jest zbieżne z okresem ujęcia danej transakcji lub innego zdarzenia w księgach rachunkowych. Dlatego też, zdaniem Spółki, należy przyjąć koncepcję, zgodnie z którą nie będzie możliwa sytuacja, w której podatnik będzie obowiązany sporządzić dokumentację za rok podatkowy, w którym transakcja lub inne zdarzenie nie wystąpiło, tj. nie trwała lub nie została podpisana umowa, nie powstało zobowiązanie lub należność ani nie dokonano zapłaty. A contrario, należy przyjąć, że transakcja lub inne zdarzenie powinno być dokumentowane w latach ich rzeczywistego trwania. Spełnienie powyższego założenia jest możliwe zarówno przy kwalifikacji „ łącznej wartości ” transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju jako łącznej kwoty (lub jej równowartości) transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju wynikającej z umowy, jak i jako rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwoty wymagalnych w roku podatkowym świadczeń dotyczących transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju.
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych do usługi cash-poolingu.
Fragment:
Zarazem z dokumentacji tej wynikać powinien ekwiwalentny charakter takiej umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego strukturze cash poolingu na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli transakcje między uczestnikami cash poolingu przekroczą w danym roku podatkowym wartości określone w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z uczestnictwem Spółki w strukturze cash poolingu, należało uznać za nieprawidłowe.
2016
15
lip

Istota:
Czy zgodnie z treścią opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zarazem z dokumentacji tej wynikać powinien ekwiwalentny charakter takiej umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego strukturze cash poolingu na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli transakcje między uczestnikami cash poolingu przekroczą w danym roku podatkowym wartości określone w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z uczestnictwem Spółki w strukturze cash poolingu, należało uznać za nieprawidłowe.
2016
15
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dokumentacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.