Dokumentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
cze

Istota:

Ustalenie, czy w świetle art. 9a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie zobowiązana do sporządzania za 2017 r. dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, w sytuacji, gdy sporządzała taką dokumentację w 2016 r., choć nie byłaby zobowiązana do jej sporządzania na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po nowelizacji

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy ci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Oznacza to, że podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka w 2016 r. była zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmującej transakcje z podmiotami powiązanymi. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji za 2017 r. w sytuacji, gdy Spółka sporządzała taką dokumentację w 2016 r., choć nie byłaby zobowiązana do jej sporządzania na podstawie art. 9a ust. 1 updop po nowelizacji (jeśli ani przychody ani koszty Spółki nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro).

2018
21
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w świetle art. 9a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie zobowiązana do sporządzania za 2017 r. dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, w sytuacji, gdy sporządzała taką dokumentację w 2016 r., choć nie byłaby zobowiązana do jej sporządzania na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po nowelizacji.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy ci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Oznacza to, że podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka w 2016 r. była zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmującej transakcje z podmiotami powiązanymi. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji za 2017 r. w sytuacji, gdy Spółka sporządzała taką dokumentację w 2016 r., choć nie byłaby zobowiązana do jej sporządzania na podstawie art. 9a ust. 1 updop po nowelizacji (jeśli ani przychody ani koszty Spółki nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro).

2018
21
cze

Istota:

Obowiązek sporządzenia dla planowanego połączenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Mając to na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy twierdzenie, że racjonalny ustawodawca formułując w KSH szczegółowy obowiązek dokumentacyjny w zakresie przeprowadzenia połączenia spółek kapitałowych, oczekiwałby od podatnika sporządzenia duplikatu tego rodzaju dokumentacji w wyniku dorozumianego obowiązku wynikającego dodatkowo z odrębnych regulacji prawnych, w tym przypadku z art. 9a UPDOP, jest błędne. W szczególności, informacje zawarte w tego rodzaju dokumentacji podatkowej byłyby tożsame z tymi, przedstawionymi już w planie połączenia, które zostały zbadane przez biegłego oraz zweryfikowane przez sąd. d. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zdarzenia gospodarczego, jakim jest połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dla połączenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a UPDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku sporządzenia dla planowanego połączenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036), podatnicy: których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły (...)

2018
16
kwi

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Umowie, na Wnioskodawcy, na zasadach opisanych na wstępie będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Dokumentacja taka powinna zawierać te informacje, które będą niezbędne do oceny, że podatnik uczestniczący w takiej umowie (tu: Spółka) osiąga wyższe korzyści (np. w postaci niższych kosztów), niż gdyby lokował i pożyczał środki finansowe od podmiotów z nim niepowiązanych. Zarazem z dokumentacji tej powinien wynikać ekwiwalentny charakter takiej umowy. Opisana przez Spółkę Umowa jest systemem, w którym biorą udział podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, czyli powiązane ze sobą w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokumentacją tą należy objąć przepływy środków finansowych, wysokość płaconych odsetek oraz wynagrodzenie na rzecz pool-leadera. Zatem wszystkie rozliczenia między uczestnikami podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa w art. 9a w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Umowie, na Wnioskodawcy, na zasadach opisanych na wstępie będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Dokumentacja taka powinna zawierać te informacje, które będą niezbędne do oceny, że podatnik uczestniczący w takiej umowie (tu: Spółka) osiąga wyższe korzyści (np. w postaci niższych kosztów), niż gdyby lokował i pożyczał środki finansowe od podmiotów z nim niepowiązanych. Zarazem z dokumentacji tej powinien wynikać ekwiwalentny charakter takiej umowy. Opisana przez Spółkę Umowa jest systemem, w którym biorą udział podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, czyli powiązane ze sobą w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokumentacją tą należy objąć przepływy środków finansowych, wysokość płaconych odsetek oraz wynagrodzenie na rzecz pool-leadera. Zatem wszystkie rozliczenia między uczestnikami podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa w art. 9a w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
14
kwi

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dla Transakcji dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy CIT

Fragment:

Spółka jest zdania, że - niezależnie od przekroczenia progu 20.000 euro - dokonanie Transakcji nie prowadzi do powstania obowiązku sporządzenia Dokumentacji. Transakcja dokonywana jest bowiem z Kontrahentem z ChRL. Istotą Transakcji jest zakup przez Spółkę towarów handlowych. W związku z tym istotne jest to, kto jest sprzedawcą towarów handlowych. W przedmiotowej sprawie sprzedawcą jest Kontrahent z ChRL, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Chińskiej Republice Ludowej, ale poza Hongkongiem. Bez wątpienia jednak to Kontrahent z ChRL jest sprzedawcą towaru kupowanego przez Spółkę i stroną dokonywanej Transakcji. Sam fakt posiadania przez niego rachunku bankowego w banku w Hongkongu nie powinien mieć żadnego wpływu na kwestie dotyczące sporządzania Dokumentacji. Wiąże się to z faktem, że - w świetle art. 9a ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT - obowiązek sporządzenia Dokumentacji powstaje tylko wtedy, gdy należności wypłacane są, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Wnioskując zatem a contrario, obowiązek sporządzenia Dokumentacji nie powstaje, jeżeli beneficjent należności - niezależnie od jej wartości - nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

2018
4
kwi

Istota:

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2017 r.

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej za 2017 r. w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. dotyczącej transakcji zawieranej z podmiotem powiązanym – Pogotowiem dla transakcji zbycia oleju napędowego i koszów utrzymania stacji paliw Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonywane w ramach Umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych dotyczących realizacji zadania własnego Miasta X. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z 2 grudnia 2009 r. jak i odsprzedaż oleju napędowego i obciążanie Pogotowia kosztami utrzymania stacji paliw nie są transakcjami ani innymi zdarzeniami powodującymi po stronie Spółki obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazują na to następujące okoliczności.  Obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji został ustanowiony w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej koniecznym jest, aby transakcje lub inne zdarzenia miały miejsce między podmiotami powiązanymi i transakcje te w istotny sposób wpływały na wysokość ich dochodu (straty) lub ujęte w roku podatkowym w księgach rachunkowych transakcje lub inne zdarzenia zostały ustalone z tymi podmiotami na warunkach mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

2018
31
mar

Istota:

Ustalenia, czy realizowany przez Spółkę system zarządzania płynnością (cash pooling) należy traktować jako transakcje lub inne zdarzenia, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jaka kwota w odniesieniu do transakcji zarządzania płynnością (cash pooling) powinna być uwzględniona przy określaniu wartości transakcji lub innego zdarzenia, o której mowa w art. 9a ust. 1d ww. ustawy.

Fragment:

(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 9a ust. 1a ustawy o CIT podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Stosownie do art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub (...)

2018
29
mar

Istota:

1. W związku z tym, że art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) w zakresie roku 2017 odnosi się tylko do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r. a Spółka działalność operacyjną za rok 2017 zamknie stratą podatkową (w tym wystąpi strata na transakcjach z Gminą) to, czy z tego przepisu należy wnioskować, że Spółka ma obowiązek sporządzenia za 2017 r. dokumentacji cen transferowych?
2. Czy od dnia 1 stycznia 2018 r. Spółka będzie mogła stosować przepis art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nie sporządzać dokumentacji cen transferowych w ramach powiązań kapitałowych z Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi) w przypadku wystąpienia straty na zawartych transakcjach?

Fragment:

Wręcz przeciwnie - bez względu na to, czy podatnik osiągnął dochód, czy poniósł stratę, jest on zobowiązany (o ile spełnia warunki wymienione w tym przepisie) do sporządzenia takiej dokumentacji. Nowelizacja art. 11 ust. 4 updop, miała na celu wyłączenie z obowiązku dokumentowania transakcji podmiotów, których udziałowcem jest Skarb Państwu lub jednostka samorządu terytorialnego. Uzależnienie możliwości stosowania przez podatników nowych przepisów od osiągnięcia przez nich dochodu nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej należy zatem odczytywać w taki sposób, że art. 11 ust. 4 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. ma zastosowanie z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2017 r. bez względu na to, czy podatnik, którego przepis ten dotyczy osiągnął dochód, czy poniósł stratę. W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej ani za 2017 r. ani za 2018 r. Resumując, Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2017 r. pomimo zamknięcia roku stratą na transakcjach wykonanych na rzecz Gminy. Spółka od 2018 r. nie będzie miała także obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie wykonanych transakcji z Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi nawet w przypadku wystąpienia straty na tych transakcjach.

2018
27
mar

Istota:

Wnioskodawca nie jest zobowiązany za 2017 r., na podstawie art. 9a ust. 1a updop obowiązującego od 1 stycznia 2017 r., sporządzać dokumentacji wszystkich transakcji, które dokumentował w 2016 r. Przepis art. 9a ust. 1a updop nie ma zastosowania do dokumentacji sporządzonej za 2016 r., ponadto nie stwarza ponownego obowiązku dokumentowania transakcji za rok podatkowy, za który dokumentacja została już sporządzona, chyba że obowiązek ten wynika z innych przepisów.

Fragment:

Odnosząc powyższe przepisy i wyjaśnienia do stanu faktycznego i wątpliwości przedstawionych przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że tworząc dokumentację za 2017 r., Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 9a ust. 1a updop , nie jest zobowiązany jeszcze raz do sporządzenia dokumentacji za 2016 r. Powyższy przepis nie obliguje podatników do sporządzania dokumentacji cen transferowych ponownie za rok podatkowy, za który dokumentacja została już sporządzona. Przepis ten stwarza natomiast obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za kolejny rok podatkowy (nawet w przypadku nieprzekroczenia limitów wskazanych w ustawie), nie ponownie za rok podatkowy, za który dokumentacja została już sporządzona. Przepis art. 9a ust. 1a updop obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i od tego roku podatkowego ma zastosowanie. Przykładowo, gdy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 2017 r., będzie również zobowiązany do stworzenia takiej dokumentacji za rok 2018, niezależnie, czy przekroczy limity wskazane w art. 9a ust. 1 updop. Nie ma natomiast obowiązku, na podstawie art. 9a ust. 1a updop, sporządzać ponownie dokumentacji za 2017 r. W odniesieniu do stanu faktycznego i pytania przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany za 2017 r., na podstawie art. 9a ust. 1a updop obowiązującego od 1 stycznia 2017 r., sporządzać dokumentacji wszystkich transakcji, które dokumentował w 2016 r.