Dokumentacja | Interpretacje podatkowe

Dokumentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie potwierdzenia, że wymienione przez Wnioskodawcę elementy mogą stanowić dokumentację cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) dokumentacją podatkową ”. Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, że transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W konsekwencji, konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych zachodzi w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki: dochodzi do transakcji lub innych zdarzeń, transakcja (inne zdarzenie) jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz łączna kwota transakcji przekracza kwoty wskazane w art. 9a ust. 1dww. ustawy. Ponadto, organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.
2018
26
sty

Istota:
Czy w związku z udziałem w Systemie Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o CIT?
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 9a ust. 1a ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Stosownie do art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje (...)
2018
22
sty

Istota:
Czy:
- dla potrzeb oceny istotności wpływu transakcji lub innych zdarzeń na wysokość dochodu (straty) Wnioskodawcy są/będą obowiązani limit transakcji odnosić osobno do każdego rodzaju/typu transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, w konsekwencji jeżeli wartość danego jednego rodzaju/typu transakcji z danym podmiotem powiązanym nie będzie przekraczać ustawowego limitu to Wnioskodawcy nie są/będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej takiej transakcji;
- w przypadku kiedy nie wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla określonych we wniosku transakcji to tym samym nie powstanie obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych dla tego danego rodzaju/typu transakcji pomimo że łączna wartość transakcji realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi po zsumowaniu w trakcie 2017 r. przekroczy próg istotności.
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 9a ust. 1a updop podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Stosownie do art. 9a ust. 1d updop, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia (...)
2018
10
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca w sytuacji zawarcia transakcji z podmiotami powiązanymi, które to transakcje spełniają warunki przewidziane treścią art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie są transakcjami zwolnionymi od podatku dochodowego od osób prawnych na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji podatkowej, o której w art. 9a ustawy?
Fragment:
W art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały określone kwoty dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Powyższe, oznacza, że nie w każdym przypadku Podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten powstaje dopiero, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) transakcji dokonywanej z podmiotem powiązanym lub gdy zapłata należności wynikających z takich transakcji przekracza określone w ustawie wartości. Co istotne, dla powstania obowiązku dokumentowania transakcji ma znaczenie zarówno wartość pojedynczej transakcji, jak i łączna kwota transakcji zawartych z jednym podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym. Dla podatnika sporządzenie dokumentacji jest o tyle istotne, ponieważ starannie sporządzona dokumentacja może stanowić materiał dowodowy potwierdzający poprawność takich transakcji z ekonomicznego punktu widzenia. Przepis art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pełni więc funkcję zabezpieczającą, ponieważ gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r., II FSK 1319/10).
2017
7
gru

Istota:
Brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Zatem z uwagi na istnienie ww. powiązań, w przypadku zawarcia przez Wnioskodawczynię i Spółkę jawną X umowy o współpracy, w sytuacji, gdy łączna kwota transakcji w roku podatkowym między podmiotami powiązanymi przekroczy kwotę 50.000 euro, Wnioskodawczyni będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek sporządzania ww. dokumentacji dotyczy bowiem transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę 50.000 euro. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
paź

Istota:
Obowiązek zgłoszenia w CEIDG wszystkich miejsc prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz sposobu zgłoszenia wszystkich miejsc przechowywania dokumentacji rachunkowej
Fragment:
Podatnik zgodnie ze wskazaniami urzędu skarbowego złożył oświadczenie, że ze względu na to, że ma rozbudowaną działalność gospodarczą w kilku miejscach Polski, nie może podać jednego miejsca przechowywania dokumentacji zgodnie z formularzami urzędowymi, gdzie przewidziano tylko jedno miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej. W związku z tym w CEIDG-1 jest podany adres przechowywania dokumentacji pierwszej działalności, a zgłoszenie pozostałych miejsc przechowywania dokumentacji nastąpiło w odrębnym piśmie złożonym do urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia w CEIDG wszystkich miejsc prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej? Czy w związku z tym, że w urzędowych formularzach przewidziano tylko jedno miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, wystarczającym będzie złożenie odrębnego pisma ze wskazaniem wszystkich miejsc przechowywania dokumentacji rachunkowej? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika jest on zobowiązany do zgłoszenia w CEIDG wszystkich miejsc zarówno prowadzenia jak i przechowywania dokumentacji rachunkowej. W związku z tym, że w urzędowych formularzach przewidziano tylko jedno miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, wystarczającym będzie złożenie odrębnego pisma ze wskazaniem wszystkich miejsc przechowywania dokumentacji rachunkowej. Zakres obowiązku dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą został określony w art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Dokumentacja taka powinna zawierać te informacje, które będą niezbędne do oceny, że podatnik uczestniczący w takiej umowie osiąga wyższe korzyści (np. w postaci niższych kosztów), niż gdyby lokował i pożyczał środki finansowe od podmiotów z nim niepowiązanych. Zarazem z dokumentacji tej powinien wynikać ekwiwalentny charakter takiej umowy. Zawarta przez Zainteresowanych, Umowa jest systemem, w którym biorą udział podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, czyli powiązane ze sobą w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy. W konsekwencji, w ocenie Zainteresowanych, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 9a ustawy o CIT, w związku z czym Zainteresowani, będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile nastąpi wypełnienie przesłanek w zakresie limitów kwotowych określonych w art. 9a ustawy o CIT. Dokumentacją tą należy objąć przepływy środków finansowych oraz wysokość płaconych odsetek. Zatem wszystkie rozliczenia między uczestnikami podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa w art. 9a w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o CIT. Reasumując - mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz informacje przedstawione w opisie stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) - należy stwierdzić, że w związku z uczestnictwem w Umowie na Zainteresowanych będzie spoczywał obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o CIT, jeżeli ziszczą się warunki kwotowe, o których mowa w tym przepisie.
2017
22
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Fragment:
(...) dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „ dokumentacją podatkową ”. W myśl art. 9a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Stosownie do art. 9a ust. 1d ww. ustawy : za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość: 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro − za takie transakcje lub inne (...)
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Niemniej jednak, Spółka gromadzi dodatkową dokumentację, o której mowa w przepisie art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, potwierdzającą jednoznacznie dokonanie dostawy towarów, tj. korespondencję handlową stanowiącą potwierdzenie nabywcy, iż towary będące przedmiotem WDT zostały mu dostarczone. Mając natomiast na uwadze uchwałę NSA z dnia 11 października 2010 r. sygn. I FPS 1/10 Spółka stoi na stanowisku, że dla zastosowania stawki 0% VAT w przypadku WDT, nie jest konieczne posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a jedynie posiadanie jednego z dowodów wskazanych w tym przepisie razem z innymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, które łącznie, jednoznacznie potwierdzają dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Wobec tego, zdaniem Spółki, posiadanie niekompletnego dokumentu przewozowego (bez podpisu Nabywcy potwierdzającego otrzymanie towarów), o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przy jednoczesnym gromadzeniu dokumentacji dodatkowej, o której mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli łącznie, jednoznacznie potwierdzają one dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, nie pozbawia Spółki prawa do zastosowania 0% stawki VAT.
2017
11
maj

Istota:
Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Fragment:
Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów, w celu zastosowania stawki VAT 0% do WDT opisanej w zdarzeniu przyszłym Spółka powinna: dokonać dostawy towarów na rzecz nabywców posiadających w momencie dostawy właściwy i ważny numer nadany dla celów wewnątrzwspólnotowych, posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające, że towary zostały w ramach WDT dostarczone do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, być zarejestrowana jako podatnik VAT UE w momencie złożenia deklaracji podatkowej (w której wykaże tę dostawę towarów). W opisanym zdarzeniu przyszłym: dostawa Towarów w ramach WDT będzie dokonywana do podmiotów z Grupy lub spoza niej, które będą posiadały ważny numer VAT UE nadany im przez państwo będące miejscem przeznaczenia dla transportowanych towarów. Spółka dochowa staranności w zakresie sprawdzenia ważności przedmiotowych numerów, Spółka jest zarejestrowana na potrzeby VAT w Polsce, w tym również dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i będzie nadal zarejestrowana w momencie złożenia deklaracji podatkowej, w której będzie wykazywała przedmiotowe dostawy, -Spółka spełni zatem dwa z trzech warunków do zastosowania stawki VAT 0% dla dokonywanych WDT. Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, że jeśli Spółka będzie posiadała w swojej dokumentacji dowody, potwierdzające że Towary zostały w ramach WDT dostarczone do Nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, będzie uprawniona do opodatkowania WDT wg stawki VAT 0%.
2017
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dokumentacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.