Dokument elektroniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokument elektroniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lut

Istota:

W zakresie archiwizowania i obiegu dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej

Fragment:

(...) przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. Na podstawie art. 106g ust. 1 ustawy faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Art. 112 ustawy stanowi, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3. Zgodnie z art. 112a ust. 1 ustawy podatnicy przechowują: wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie, otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie -w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju (art. 112a ust. 2 ustawy).

2012
30
maj

Istota:

Obowiązek prowadzenia ewidencji wysłanych i otrzymanych elektronicznych administracyjnych dokumentów (e-AD) oraz dokumentów zastępujących e-AD związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Fragment:

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stanowiskiem Spółki jest wykreślenie takich regulacji odnoszących się do obowiązku prowadzenia ewidencji z treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065). Dodatkowo wskazać należy, iż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 332, poz. 229 ze zm.) przepisy § 6 przewidywały prowadzenie ewidencji ADT, natomiast w obecnie obowiązującym akcie prawnym obowiązek ten dotyczy wyłącznie dokumentów handlowych, w przypadku realizowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż zerowa. Przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia nie odnoszą się do ewidencjonowania e-AD oraz dokumentów zastępujących e-AD. W świetle art. 4lf ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym System jest niedostępny, jeżeli użytkownik Systemu poinformuje dyrektora Izby Celnej w Łodzi o niemożności przesyłania do Systemu dokumentów, a dyrektor potwierdzi niedostępność Systemu. Na podstawie art. 41f ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku gdy dostępność zostanie przywrócona, podmiot wysyłający oraz podmiot odbierający przesyłają do Systemu informacje, które nie mogły być przesłane wcześniej z powodu niedostępności Systemu.

2011
1
sie

Istota:

Czy kopie informacji PIT-11 o wysokości dochodu i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dotyczące sporządzanych i przesyłanych w przedstawionej wyżej formie, mogą być przechowywane w urzędzie na nośnikach elektronicznych?

Fragment:

(...) Rzeczypospolitej Polskiej, centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.     - pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.

2011
1
kwi

Istota:

Czy do końca roku Spółka ma obowiązek składać deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej (dotyczy to deklaracji PIT-4 i PIT-8A, które obowiązują Spółkę od dnia 16.08.2006 r., VAT-7 - od 01.10.2006 r. i CIT-2- od 01.12.2006 r.)?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . - Ordynacja podatkowa udziela poniższych wyjaśnień: Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006r. (Dz. U z 2006 r. Nr 143 poz. 1031) zmieniającą ustawę o zmianie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199) z dniem 10 sierpnia 2006 r. wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 80 poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 1 pkt 2 cytowanej ustawy art. 3a Ordynacji podatkowej uzyskał brzmienie: § 1. Podania oraz deklaracje określone w rozporządzeniu na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2. Organ podatkowy lub skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów § 4 ww. rozporządzenia, dla potwierdzenia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur przesyłanych poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), wystarczające będzie oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści ?2. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a klientami, z którymi ta wymiana będzie się odbywała w formie elektronicznej gdzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym (§ 4 pkt 1 cyt. rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej ?,3. Czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a klientami, z którymi ten proces będzie się odbywał w drodze wymiany danych elektronicznych (EDI), z zachowaniem procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści (§ 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej ? 4. Czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub papier (w czasie kontroli, na żądanie urzędu skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść, lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym odbiorcy ?

Fragment:

Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; lub 2) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Mając na uwadze przywołane regulacje stwierdzić należy, iż faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku stosowania wymiany danych elektronicznych EDI, co wynika z § 4 pkt 2 przywołanego rozporządzenia, istotne jest aby umowa z operatorem, który będzie świadczył usługę przesyłania danych, przewidywała stosowanie procedur gwarantujących autentyczność faktury i integralność danych. Zatem, w sytuacji gdy częścią umowy z podmiotem realizującym usługi EDI jest jego oświadczenie, iż technologia stosowana przy przesyłaniu danych gwarantuje ich autentyczność i integralność ich treści, wymóg ten należy uznać za spełniony.