Dokształcanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokształcanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
15
sty

Istota:

Czy opłaty ponoszone za nocleg są kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

Mając na uwadze opis stanu faktycznego i powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wydatki poniesione w związku z dokształcaniem (opłaty za noclegi), choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu. Wobec tego wydatki na ten cel faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże zauważyć należy, iż to na Wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Końcowo, mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa zauważyć należy, iż tutejszy organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia kryteria kosztu podatkowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy sfinansowanie kosztów nauki (studia uzupełniające magisterskie), które zostało przyznane pracodawcę, spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?

Fragment:

Zgodnie z powyższym należy przyjąć, że co do zasady wartość świadczeń ponoszonych za pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Użyte w cytowanym powyżej przepisie sformułowanie „odrębne przepisy” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymania od pracodawcy świadczeń w związku z dokształcaniem. Do tego katalogu zaliczyć można: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103 poz. 472 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

- w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej wydatków związanych z nauką wspólników na studiach podyplomowych na kierunku „Wycena nieruchomości”.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie podziela stanowisko Spółki w niniejszej sprawie, o ile poniesienie przedmiotowych wydatków na dokształcanie jest niezbędne dla prowadzenie działalności gospodarczej, służy osiągnięciu przychodu z tej działalności i wydatki te są prawidłowo udokumentowane. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na decyzję służy Stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30-tu dni licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

2011
1
maj

Istota:

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z którym:
a)świadczenie pieniężne związane z dofinansowaniem pracownikom opłat czesnego za studia podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
b) świadczenie pieniężne związane z dofinansowaniem pracownikom opłat czesnego za studia podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Fragment:

Oznacza to zatem, że pracodawca zatrudniający pielęgniarki może dofinansować na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych swoim pracownikom kształcenie, dokształcanie i doskonalenie organizowane w formach pozaszkolnych. Również ustawa z dnia 5 lipca 1995r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001r. nr 57, poz. 602 z późn. zm.) nie przewiduje dofinansowania przez pracodawcę kształcenia na studiach. Zatem wypłacone przez "M." Sp. z o.o. kwoty świadczeń dot. dofinansowania opłat czesnego za studia zatrudnionym pielęgniarkom nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przepisy tego rozporządzenia, w myśl cyt. jego § 1 ust. 2 pkt 1, nie mają zastosowania do pracowników podstawowej służby zdrowia w zakresie kształcenia w formach szkolnych. Tym samym dofinansowanie to nie jest przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, co jest warunkiem niezbędnym, by zwolnienie to miało zastosowanie. Stąd postanowienie, w którym organ pierwszej instancji uznał, iż w omawianym przypadku zostały spełnione warunki do zwolnienia, zostało wydane z rażącym naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia niniejszą decyzją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie z dnia 5 lutego 2007r. nr PD/415-50/06.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki na dokształcanie pracowników spełniają warunki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i pozwalają na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów bez względu na to, czy podmiot szkolący posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych albo akredytację kuratorium oświaty?

Fragment:

Organizatorami szkoleń są zarówno podmioty wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych albo mające akredytację kuratorium oświaty, jak też nie posiadający akredytacji ani wpisu.Spółka zwróciła się pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie szkoleń niezależnie od uprawnień szkolącego, jednak pod warunkiem, ze dokształcanie jest związane z pracą danego pracownika i przyczynia się w sposób bezpośredni lub pośredni do przychodów Spółki ?Zdaniem Spółki, wydatki na dokształcanie pracowników spełniają warunki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli są ponoszone w celu uzyskania przychodu i nie zostały wymienione w katalogu negatywnym, co pozwala na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów bez względu na to czy podmiot szkolący posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych albo akredytację kuratorium oświaty. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko: Kwestię kosztów uzyskania przychodów regulują art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „ustawą”). Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy: „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...)”. Ponieważ wydatki na studia, kursy, szkolenia oraz inne formy dokształcania mające na celu uzupełnienie bądź zdobycie wiedzy związanej bezpośrednio z pracą wykonywaną na rzecz Spółki nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy, zatem oceny możliwości zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać jedynie w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 tej ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia w księdze przychodów i rozchodów kosztów związanych z dokształcaniem.

Fragment:

Nadmienić należy jednak, iż na osobie która osiąga przychody z działalności gospodarczej, spoczywa ciężar wskazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami (na dokształcanie) a osiąganymi przychodami z tej działalności. Wskazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Należy dodać, że wydatki na dokształcanie, w tym na kursy doszkalające nie są limitowane, jednakże zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktury będzie możliwe, jeżeli kwota wydatku obejmuje faktyczne opłaty za kurs i nie zawiera dodatkowych kosztów, np. wycieczek, biletów wstępu, wyżywienia. Na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia przeznaczona jest dieta, zatem nie mogą być kosztem wydatki faktycznie poniesione na wyżywienie. Wydatek na nocleg może być kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości, pod warunkiem udokumentowania fakturą VAT lub rachunkiem. Właścicielowi firmy nie przysługuje ryczałt za nocleg, który dotyczy tylko przebywających w podróży służbowej pracowników. Właściciela firmy nie dotyczą również limity wydatków na hotele. Jeżeli chodzi o wydatki związane z dojazdem, to sposób zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zależy od rodzaju środka lokomocji.

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenia dokonane na rzecz pracownika celem sfinansowania czesnego - opłaty za naukę w szkole wyższej za studia doktoranckie w systemie zaocznym stanowią koszt uzyskania przychodu pracodawcy,

Fragment:

Pracodawca spodziewa się, że podniesienie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika korzystnie wpłynie na zwiększenie przychodu firmy w przyszłości poprzez zatrudnienie lub wykorzystanie pracownika jako wykwalifikowanego prawnika. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, jak niżej : Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz.654 z późn.zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wydatek na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika trudno przypisać konkretnym przychodom, ale wyższe kwalifikacje pracowników niewątpliwie wpływają na jakość wykonywanej przez nich pracy, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie firmy. Kwalifikując poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów, należy jednak przeprowadzić analizę sytuacji i odpowiedzieć na pytanie, czy zdobytą wiedzę pracownik będzie miał możliwość wykorzystać na swoim stanowisku pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na szkolenie z zakresu medycyny estetycznej.

Fragment:

Dla potrzeb podatkowych ważne jest, że koszt podatkowy musi być poniesiony w określonym celu, zatem podatnik powinien wykazać związek między wydatkiem a przychodem, działając w przekonaniu, że poniesienie kosztu doprowadzi do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów. Ponadto aby określony wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi być faktycznie poniesiony i nie może być wyłączony z kosztów podatkowych w oparciu o art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Wydatki na opłatę nauki medycyny estetycznej nie zostały wymienione w katalogu kosztów negatywnych, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do stwierdzenia czy wydatek poniesiony na naukę medycyny estetycznej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością, czy też taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształceniu nie związanego z działalności gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty. Mając na uwadze treść art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że omawiany wyżej wydatek na specjalistyczną naukę w zakresie medycyny estetycznej należy uznać jako racjonalny i gospodarczo uzasadniony wydatek mający związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i tym samym może stanowić koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności w tym zakresie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zwolnienie żołnierza z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w szkole wojskowej oraz kosztów nauki, na którą żołnierz uzyskał pomoc od organów wojskowych ze względu na powołanie do innej służby publicznej pociąga za sobą konsekwencje podatkowe ?

Fragment:

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych rozumie się : kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych, kształcenie, dokształcanie, oraz doskonalenie w formach pozaszkolnych.Należy podkreślić, że przepis powyższy stanowi o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego. Oznacza to, że przepisy rozporządzenia dotyczą nie tylko dokształcania ściśle związanego z pracą wykonywaną przez podatnika, ale także uzyskania przez niego ogólnej wiedzy. Zakład pracy zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia może przyznać dokształcającemu się pracownikowi dodatkowe świadczenia a w szczególności: zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika, pokryć koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych, pokryć opłaty za naukę , pobierane przez szkołę, udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego. W związku z tym sfinansowanie pracownikowi kształcenia w formach szkolnych stanowi świadczenie przyznane zgodnie z w/w rozporządzeniem i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 w/w. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
mar

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w przedmiocie prywatnej praktyki pielęgniarskiej można odliczyć w księdze przychodów i rozchodówwydatki na dokształcanie i zdobywanie kwalifikacji zawodowych celem poszerzenia działalności o ratownictwo medyczne?

Fragment:

Oznacza to, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie wydatki, jeżeli wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wpływ wydatków na wysokość osiąganych przychodów. Nie mogą być także wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za taki koszt. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych podatnika, w tym dojazd na wykłady nie są ujęte w katalogu wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, zawartym w art. 23 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, udokumentowane wydatki poniesione na kształcenie i związany z nim dojazd, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mających ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi koszty uzyskania przychodów.