Dojazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dojazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
maj

Istota:

Zastosowanie zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 i pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń wypłacanych w związku z przeniesieniem służbowym policjanta.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zatem uznać, że wypłacany na podstawie § 23 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te wypełniają dyspozycję tego przepisu, dotyczą bowiem kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, w sytuacji gdy obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów ww. rozporządzenia wydanego na podstawie ustawowego upoważnienia. Natomiast pozostałe wskazane we wniosku świadczenia wypłacane na podstawie § 23 ust. 1 i 6 ww. rozporządzenia, w postaci diety dla policjanta i członków rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania; ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób, o których mowa w pkt 1; zasiłku osiedleniowego; ryczałtu z tytułu przeniesienia; zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego oraz ryczałtu na pokrycie kosztów jednokrotnego przejazdu w celu odwiedzenia rodziny i z powrotem korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.

2017
18
maj

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe

Fragment:

Z kolei w myśl § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia, policjantowi przeniesionemu z urzędu, który nie przesiedlił się do nowego miejsca pełnienia służby lub do miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby, w wysokości udokumentowanej miesięcznym biletem imiennym na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego. W przypadku nieprzedłożenia biletu, o którym mowa w ust. 2, policjant otrzymuje płatny miesięcznie z dołu ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd w klasie II pociągu osobowego przewidzianej dla odległości drogowej między granicami administracyjnymi miejscowości zamieszkania i nowego miejsca pełnienia służby - za każdy dzień wykonywania czynności służbowych w nowym miejscu pełnienia służby (§ 23 ust. 3 ww. rozporządzenia). Wysokość miesięcznego ryczałtu, na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby, nie może przekraczać pełnej ceny biletu, o którym mowa w ust. 3 (§ 23 ust. 4 ww. rozporządzenia). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie niniejszej sprawy przedmiotowy zwrot kosztów dojazdu Wnioskodawcy do miejsca pełnienia służby w całości jest wolny od podatku dochodowego na mocy zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów ustawy o Policji oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

2015
10
gru

Istota:

Czy w opisanych zdarzeniach, wartość bezpłatnego zakwaterowania pracownika w wynajętym w tym celu przez spółkę mieszkaniu w pobliżu budowy w innej miejscowości w Polsce lub za granicą oraz:- wartość ryczałtów za dojazdy z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejsca oddelegowania do pracy na budowie w innej miejscowości w Polsce i z powrotem - w przypadku budów na terenie Polski, a także- wartość zwracanych pracownikowi faktycznych kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejsca oddelegowania do pracy na budowie za granicą i z powrotem w przypadku budów za granicą, będą stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru od tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

(...) dojazdy na koszt Wnioskodawcy z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejscowości oddelegowania i z powrotem tj. zakup na jego koszt biletów (lotniczych, kolejowych, taxi itp.). Zakup biletów nastąpi przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawca zwróci w całości pracownikowi poniesione koszty ww. dojazdów. Kryteriami wyboru sposobu podroży będą: szybkość, dogodność dojazdu i dodatkowo koszt dojazdu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanych zdarzeniach, wartość bezpłatnego zakwaterowania pracownika w wynajętym w tym celu przez spółkę mieszkaniu w pobliżu budowy w innej miejscowości w Polsce lub za granicą oraz: wartość ryczałtów za dojazdy z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejsca oddelegowania do pracy na budowie w innej miejscowości w Polsce i z powrotem - w przypadku budów na terenie Polski, a także wartość zwracanych pracownikowi faktycznych kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania w Polsce do miejsca oddelegowania do pracy na budowie za granicą i z powrotem w przypadku budów za granicą, będą stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru od tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

2015
23
paź

Istota:

Obowiązek płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników w podróże i zagraniczne.

Fragment:

(...) dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną stronę przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety, na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę w podróży zagranicznej, ryczałty, o których mowa w ust. 1-3 nie przysługują, jeżeli pracownik: odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem; ma zapewnione bezpłatne dojazdy; nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty. Z treści § 17 ww. rozporządzenia wynika, że rozliczenie z pracownikiem z tytułu poniesionych przez niego kosztów dojazdu z i do dworca oraz dojazdów środkami komunikacji miejscowej następuje nie na podstawie przedstawionych przez pracownika dowodów poniesienia wydatku (jak przykładowo bilety, rachunki za taxi), ale w formie ryczałtu skalkulowanego zgodnie z ww. przepisami. Zdaniem Spółki skoro, „ dojazdy środkami komunikacji miejscowej ” zostały wymienione jako odrębna kategoria kosztów podlegających zwrotowi, to nie istnieje możliwość zaliczenia wydatków związanych z dojazdami komunikacji miejscowej (jak bilety, rachunki za taxi) do kategorii wydatków „ innych niezbędnych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb ”, o której mowa w § 2 rozporządzenia.

2015
24
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Niemniej jednak, dojazd do siedziby Spółki w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych porach doby niemożliwy. Spółka nie prowadzi również przejazdów pracowniczych. Siedziba Spółki znajduje się w innym mieście, niż większość właściwych dla Spółki urzędów, a załatwienie większości spraw urzędowych wymaga przejechania od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. Ponadto w uzupełnieniu do stanu faktycznego wskazano, że konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zobowiązała oraz zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika.

2015
24
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Niemniej jednak, dojazd do siedziby Spółki w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych porach doby niemożliwy. Spółka nie prowadzi również przejazdów pracowniczych. Siedziba Spółki znajduje się w innym mieście, niż większość właściwych dla Spółki urzędów, a załatwienie większości spraw urzędowych wymaga przejechania od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. Ponadto w uzupełnieniu do stanu faktycznego wskazano, że konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zobowiązała oraz zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika.

2015
24
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Niemniej jednak, dojazd do siedziby Spółki w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych porach doby niemożliwy. Spółka nie prowadzi również przejazdów pracowniczych. Siedziba Spółki znajduje się w innym mieście, niż większość właściwych dla Spółki urzędów, a załatwienie większości spraw urzędowych wymaga przejechania od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. Ponadto w uzupełnieniu do stanu faktycznego wskazano, że konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zobowiązała oraz zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika.

2015
17
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Niemniej jednak, dojazd do siedziby Spółki w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych porach doby niemożliwy. Spółka nie prowadzi również przejazdów pracowniczych. Siedziba Spółki znajduje się w innym mieście, niż większość właściwych dla Spółki urzędów, a załatwienie większości spraw urzędowych wymaga przejechania od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. Ponadto w uzupełnieniu do stanu faktycznego wskazano, że konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zobowiązała oraz zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika.

2015
17
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Niemniej jednak, dojazd do siedziby Spółki w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych porach doby niemożliwy. Spółka nie prowadzi również przejazdów pracowniczych. Siedziba Spółki znajduje się w innym mieście, niż większość właściwych dla Spółki urzędów, a załatwienie większości spraw urzędowych wymaga przejechania od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. Ponadto w uzupełnieniu do stanu faktycznego wskazano, że konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zobowiązała oraz zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika.

2015
17
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Niemniej jednak, dojazd do siedziby Spółki w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych porach doby niemożliwy. Spółka nie prowadzi również przejazdów pracowniczych. Siedziba Spółki znajduje się w innym mieście, niż większość właściwych dla Spółki urzędów, a załatwienie większości spraw urzędowych wymaga przejechania od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. Ponadto w uzupełnieniu do stanu faktycznego wskazano, że konieczność zapewnienia dyspozycyjności kluczowych pracowników do udania się o dowolnej porze w celach służbowych do miejsca wskazanego przez Spółkę - w tym także do siedziby Spółki - Spółka w stosownych regulaminach oraz umowach o korzystanie z samochodów służbowych zobowiązała oraz zamierza zobowiązywać pracowników do parkowania/garażowania powierzonych samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika.