ITPB1/415-238/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy otrzymane dofinansowanie kosztów z tytułu nauki zawodu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2012 r. (data wpływu 2 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą, w której przedmiotem jest sprzedaż i produkcja chleba, świeżych wyrobów piekarniczych ciast i ciasteczek oraz sprzedaż detaliczna. Każdy ze wspólników, tj. Wnioskodawca oraz małżonka rozliczają się z dochodu z działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego odpowiednio do wielkości udziałów w spółce. Spółka prowadzi księgę przychodów i rozchodów. W dniu 1 lutego 2008 roku zawarła umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu z dwoma młodocianymi. Spółka dnia 12 października 2011 r. złożyła wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy o przyznanie dofinansowania kosztów z tytułu nauki zawodu, w zawodzie: cukiernik, dwóch uczniów, z którymi zawarł umowę o pracę w dniu 1 września 2008 r.. Z otrzymanych decyzji wydanych dnia 15 października 2011 r. z uzasadnienia wynika, iż z uwagi na spełnione przez spółkę warunki określone w art. 70b ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przyznał dofinansowanie kosztów z tytułu nauki zawodu spółce oraz, iż wypłata środków nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Państwa w ramach dotacji celowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane dofinansowanie kosztów z tytułu nauki zawodu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane dofinansowanie z tytułu przyuczenia do nauki zawodu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tego przepisu zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego podlegają dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych. Stosownie do obowiązujących przepisów art. 126 i art. 127 ust. 1 pkt f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 z późn. zm.), dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, wydatki budżetu Państwa przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zwane dalej "dotacjami celowymi". Zgodnie z decyzją otrzymaną przez Burmistrza Miasta i Gminy wypłata środków nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Państwa w ramach dotacji celowej, a więc dofinansowanie kosztów z tytułu nauki zawodu, jako dotacja celowa w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jest zwolniona z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a – 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższego przepisu wynika generalna zasada opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji i innych wymienionych w ww. przepisie przysporzeń, które nie są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 70b ust. 6 ww. ustawy, dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

W myśl art. 70b ust. 8 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2009 r., (nadanym mocą art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Środki te przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego (art. 70b ust. 9 ww. ustawy). Natomiast wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy (art. 70b ust. 10 tej ustawy).

Zauważyć przy tym należy, iż do dnia 31 stycznia 2009 r. przepis art. 70b ust. 8 ww. ustawy stanowił, iż dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników, odbywało się w ramach dotacji celowej na zadania własne. Środki otrzymane w ramach tej dotacji mogły więc korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym jak już wskazano, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Skoro natomiast jak wskazano powyżej, od dnia 1 lutego 2009 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie odbywa się w ramach dotacji, tylko finansowane jest ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, to środki te nie są zwolnione z opodatkowania na podstawie ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy, przyznane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie decyzji wydanej m.in. w oparciu o ww. przepisy ustawy o systemie oświaty, mieści się w zakresie unormowania przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest więc przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści wniosku, dofinansowanie kosztów z tytułu kształcenia młodocianych pracowników Wnioskodawca otrzymał w 2011 r. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie aktualne brzmienie przepisu art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie jest dotacją celową korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jakie otrzyma Wnioskodawca, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, podlegający wykazaniu w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.