IPPP1/4512-140/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Zy dofinansowanie zwiększa obrót, zastosowanie zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców, prawo do odliczenia VAT
IPPP1/4512-140/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. obrót
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Spółki, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Spółki, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest uznaną grupą producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 z późn. zm.).

Celem działalności Spółki jest:

 1. Zapewnienie planowania i dostosowania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości.
 2. Koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytwarzanych przez Wspólników.
 3. Optymalizacja kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen producenta.
 4. Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy.
 5. Promowanie zasad uprawy i technologii produkcji korzystnych dla środowiska w celu ochrony jakości zasobów wody, gleby i krajobrazu i zachowania życia biologicznego.

W dniu 7 sierpnia 2014 rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym owoców i warzyw. W związku z powyższym Unia Europejska wprowadziła mechanizmy finansowe zapewniające możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, w tym dla uznanych grup producentów owoców i warzyw.

W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części owoców i warzyw Spółka postanowiła skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw.

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji.

Przepisy unijne i krajowe dotyczące zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie to:

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259, z 30 sierpnia 2014 r., str. 2-20);
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157, z 15 czerwca 2011 r., str. 1-163 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r., Nr 5, poz.29);
 • Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Spółka spełniła szereg warunków określonych w ww. przepisach, w szczególności § 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190); a mianowicie wycofała ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonała ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania wraz z odpowiednimi adnotacjami, dostarczyła je do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności, PCK,) odpowiednim transportem chłodniczym, a także uzyskała stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców (jabłek) do uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Ponadto Spółka złożyła odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do właściwego Dyrektora oddziału Agencji Rynku Rolnego, który przeprowadził pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Wysokość pomocy finansowej jaką Spółka może otrzymać określona została w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Pomoc zostaje obliczona jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek (Tabela XI), dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej do której dostarczono wycofane z rynku owoce powiększone o dodatek z tytułu transportu chłodniczego (Tabela XII), dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców (Tabela XIII).

W chwili obecnej Spółka oczekuje na wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego Dyrektora oddziału Agencji Rynku Rolnego przyznającej Spółce pomoc, o której mowa w ww. przepisach.

Jednocześnie wskazać należy, że Spółka dostarczyła owoce (jabłka) do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), będących organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz że Spółka posiada w swojej dokumentacji szereg potwierdzeń przekazania owoców na cele działalności pożytku publicznego prowadzonej przez te organizacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie - określone w Tabeli XI, (dotyczące płatności do wycofanych owoców) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw - zwiększa obrót Spółki w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie - określone w Tabeli XII, (dotyczące płatności do transportu chłodniczego wycofanych owoców) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw - zwiększa obrót Spółki w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 3. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie - określone w Tabeli XIII, (dotyczące płatności do sortowania i pakowania wycofanych owoców) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw - zwiększa obrót Spółki w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 4. Czy przekazanie owoców do bezpłatnej dystrybucji wykonywane na warunkach określonych w ww. przepisach podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy dokonywaniu zakupów (zakup owoców, zakup opakowań, zakup usług transportowych) przeznaczonych na cele bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Otrzymane dofinansowanie zarówno do owoców jak i do kosztów pakowania oraz kosztów transportu nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Analizując powyższy przepis należy jednoznacznie wnioskować, iż do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko te dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio związane z ceną konkretnego towaru czy konkretnej usługi.

Podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni wpływają na daną dostawę towarów lub świadczenie usług. Jeśli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne tj. na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdujemy w wydanych wcześniej indywidualnych interpretacjach podatkowych:

 • Interpretacja indywidualna z dnia 26 kwietnia 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/443-204/11-4/JF,
 • Interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 1TPP1/443-1106/14BS,
 • Interpretacja indywidualna z dnia 5 maja 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP1/443-185/12-7/AK.

W analizowanym stanie faktycznym otrzymane dofinansowanie stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę tj. kosztów zakupu, sortowania oraz dostawy owoców do odpowiednich podmiotów tj. banków żywności oraz PCK i nie ma bezpośredniego wpływu na cenę konkretnej dostawy towarów.

Dodatkowo wskazać należy, iż w związku z wprowadzonym embargiem na dostawę owoców do Federacji Rosyjskiej, Spółka utraciła możliwości realizacji swojego celu statutowego jakim jest koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytworzonych przez udziałowców. Rynek rosyjski stanowił dla Spółki w latach poprzednich bardzo istotny element, na który Spółka dostarczała znaczną część sprzedawanych przez siebie owoców. W konsekwencji braku możliwości dalszej sprzedaży owoców do Federacji Rosyjskiej Spółka utraciła możliwości sprzedaży całości produkcji wyprodukowanej w gospodarstwach członków, co w konsekwencji prowadzi do tego że część produkcji wyprodukowanej w gospodarstwach członków nie znalazłaby nabywców. W związku z tym zdecydowano o wycofaniu ze sprzedaży i bezpłatnym przekazaniu na cele charytatywne nadwyżek produkcji wytworzonej w gospodarstwach członków grupy. Reasumując, w ocenie Spółki otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów, jak również nie wpływa na cenę dostawy czy dostaw towarów lecz stanowi dla Spółki zwrot poniesionych wcześniej wydatków na zakup owoców ich sortowanie, pakowanie oraz transport. Dlatego też zdaniem Spółki otrzymana dotacja nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ponadto zdaniem Spółki przekazanie owoców do bezpłatnej dystrybucji wykonywane na warunkach określonych w ww. przepisach podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy dokonywaniu zakupów (zakup owoców, zakup opakowań, zakup usług transportowych) przeznaczonych na cele bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Spółka zakupione owoce po poddaniu ich procesowi pakowania dostarczyła do instytucji będących organizacjami pożytku publicznego tj. banków żywności, PCK. Spółka przekazała owoce w celu realizacji przez te organizacje ich statutowej działalności charytatywnej. Spółka jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej przekazanie owoców do organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzoną przez nie działalność charytatywną.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 16 zwalnia się od podatku dostawę towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje oraz posiada dokumentację potwierdzającą przekazanie owoców na rzecz organizacji charytatywnych na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Analiza powyższego przepisu stanowi, iż zwolnione od podatku są dostawy żywności, z wyjątkiem napojów alkoholowych, do organizacji pożytku publicznego przeznaczone wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Zdaniem Spółki spełnia ona przesłanki do zwolnienia z podatku od towarów i usług ww. dostaw towarów na podstawie art. 43 ust.1 pkt 16 ustawy o VAT, gdyż dokonuje dostawy owoców będących z całą pewnością produktami spożywczymi do organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez te organizacje działalności charytatywnej.

Ponadto zdaniem Spółki zachowuje ona prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przekazanymi nieodpłatnie owocami do organizacji pożytku publicznego na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Możliwość taka wynika wprost z art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT, który brzmi: „Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16”.

Reasumując, skoro dostawy towarów dokonywane przez Spółkę spełniają przesłanki do objęcia ich zwolnieniem z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 to jednocześnie Spółka na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 zachowuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z dostawami zwolnionymi z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego przepisu wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na uznanie uzyskanej przez podatnika dotacji za element podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany jest grupą producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. Celem działalności Wnioskodawcy jest:

 1. Zapewnienie planowania i dostosowania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości.
 2. Koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytwarzanych przez Wspólników.
 3. Optymalizacja kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen producenta.
 4. Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy.
 5. Promowanie zasad uprawy i technologii produkcji korzystnych dla środowiska w celu ochrony jakości zasobów wody, gleby i krajobrazu i zachowania życia biologicznego.

W związku z wprowadzonym przez Federację Rosyjską zakazem przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, Unia Europejska wprowadziła mechanizmy finansowe zapewniające możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Zainteresowany postanowił skorzystać z wprowadzonych przez UE a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw. Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji.

Spółka wycofała ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonała ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania wraz z odpowiednimi adnotacjami, dostarczyła je do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności, PCK), odpowiednim transportem chłodniczym a także uzyskała stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę tychże owoców do uprawnionych jednostek. Wnioskodawca złożył odpowiednie wnioski o wypłatę pomocy do właściwego Dyrektora Agencji Rynku Rolnego, który przeprowadził pozytywną weryfikację złożonego wniosku. Wysokość pomocy finansowej jaką Zainteresowany może otrzymać określona została w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 i jest obliczona jako dopłata do wycofanych jabłek w wysokości 16,98 Euro za 100 kg, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości do jednostki organizacyjnej do której dostarczane są wycofane owoce, powiększone o dodatek z tytułu transportu chłodniczego, dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców.

W związku z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość czy otrzymane dofinansowanie do wycofanych i przekazanych do odpowiednich organizacji owoców, jak i kosztów pakowania, sortowania i transportu zwiększa obrót Spółki.

W omawianej sytuacji Zainteresowany dokonując przekazania owoców na rzecz jednostek organizacyjnych w istocie dokonuje odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą wynagrodzeniem jest dopłata przekazywana za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego przez Unię Europejską w ramach pomocy. Jak wynika z opisu sprawy dopłata obliczana jest w zależności od ilości owoców (za 100 kg – 16,98 Euro) oraz do kosztów transportu w zależności od odległości, jak również do - sortowania i pakowania - również w zależności od ilości owoców (tona owoców - 187 Euro). Wskazane okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że przekazywana dopłata jest zapłatą na dokonaną dostawę. Co prawda dostawa towarów jest dokonywana na rzecz innych podmiotów, niż te które dokonują płatności, jednak charakter wyliczenia należności dla Spółki przesądza o uznaniu, że Agencja Rynku Rolnego przekazując dopłaty w imieniu Unii Europejskiej w istocie przekazuje należność za dostawę, transport, oraz koszty pakowania i sortowania owoców. Jak wskazano wyżej jedynie dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w omawianej sytuacji przekazywana dopłata uzależniona jest od ilości przekazanych owoców, koszty transportu od odległości jak również należność przekazywana za pakowanie i sortowanie owoców jest zależna od ilości jabłek. Tym samym należy uznać, że otrzymywane przez Wnioskodawcę dopłaty do przekazywanych owoców, kosztów transportu i pakowania oraz sortowania winny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią należność za wykonane przez Spółkę czynności na rzecz jednostek organizacyjnych, są zapłatą za cenę przekazywanych owoców. Zatem wskazane dopłaty winny być uwzględniane w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy. Stanowią obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Zainteresowany uważa, że dokonywane przekazania owoców na rzecz jednostek organizacyjnych winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Zgodnie ze wskazanym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), które dokonują nieodpłatnego przekazania (wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy) produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazywane nieodpłatnie produkty muszą być przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Zatem dyspozycją tego przepisu objęta jest nieodpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, tym samym dostawa towarów dokonana na warunkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy tj. odpłatna dostawa towarów, nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy.

Jak wyjaśniono wyżej w omawianej sytuacji w zakresie przekazania owoców na rzecz jednostek organizacyjnych dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą zapłatą jest przekazywana dopłata przez Agencję Rynku Rolnego. Zatem Wnioskodawca nie jest uprawniony do zastosowania normy z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy do dokonywanej dystrybucji owoców na rzecz jednostek organizacyjnych. W konsekwencji dostawa owoców winna być opodatkowana według stawek podatku VAT właścicych dla tych produktów.

Końcowo Zainteresowany zastanawia się na możliwością odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach wystawianych z tytułu nabycia towarów i usług związanych z przekazywanymi owocami na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawca wskazuje, że podstawą do skorzystania z prawa od odliczenia podatku naliczonego VAT będzie art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT.

Na podstawie dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sytuacji wykazano, że dokonywane przez Spółkę przekazania owoców na rzecz organizacji pożytku publicznego stanowią dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu, za którą wynagrodzenie (należność) przekazuje Agencja Rynku Rolnego. Zatem nabywane towary i usługi związane z tym przekazaniem mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym zgodnie z powołaną dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT związanego z tymi zakupami.

Stosownie do treści art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy – na który powołuje się Zainteresowany - podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16.

Wskazana przez Wnioskodawcę dyspozycja art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy nie będzie mieć zastosowania w omawianej sprawie, gdyż odnosi się wprost do obniżenia kwoty podatku VAT związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi czynności wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy, który jak wyjaśniono wyżej nie ma zastosowania we wskazanym stanie sprawy.

Zaprezentowane okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego pozwalają na uznanie, że Wnioskodawca zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.