IPPB1/415-505/12-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stwierdzić należy, że otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej zgodnie ze skutecznie wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2012 r. (data wpływu 15.05.2012 r.) .) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2012 r. złożyła Pani wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich. Jest opodatkowana w formie karty podatkowej. W 2011 r. otrzymała dotację od Wójta Gminy w wysokości 8.880,77 zł. przeznaczoną na sfinansowanie kosztów zatrudnienia uczniów w zakładzie Wnioskodawczyni w celu praktycznej nauki zawodu.

Z przepisów ustaw dotyczących podatku dochodowego nie wynika, aby refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowiła odrębny tytuł do opodatkowania zaliczany do innych przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Do 2009 r. w przypadku kształcenia młodocianych uczniów, po pomyślnym zdaniu przez nich egzaminów istniała ulga podatkowa przysługująca przedsiębiorcy z tytułu ich wyszkolenia.

Likwidacja tej ulgi i jednocześnie opodatkowanie refundacji byłoby zdaniem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z treścią art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w Imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Karta podatkowa jest szczególną formą opodatkowania dochodów niektórych podatników. Przy ustalaniu stawek podatku uwzględnia się wszelkie okoliczności mające wpływ na wysokość opodatkowania zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana kwota dotacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej. Przychód ten nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Do źródeł przychodów osób fizycznych zalicza się, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są między innymi – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy – dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z treścią art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 70b ust. 6 ww. ustawy dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

Zgodnie z art. 70b ust. 8 powoływanej wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2009 r. (nadanym mocą art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33) – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W świetle powyższego, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wypłacane ze środków Funduszu Pracy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie powoływanych przepisów o systemie oświaty mieści się w zakresie unormowania przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a więc stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że od dnia 1 lutego 2009 r. do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie znajduje zastosowania zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zakres przedmiotowy, warunki, zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej oraz tryb poboru tego podatku regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Uregulowana tą ustawą karta podatkowa jest szczególną formą opodatkowania dochodów niektórych podatników.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy (...).

Wskazać należy, iż obliczanie podatku dochodowego jest w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej dokonywane w sposób uproszczony, bez ustalania podstawy opodatkowania zgodnie z jej podstawową konstrukcją przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość świadczenia podatkowego przy opodatkowaniu w tej formie wynika z treści przepisów prawa podatkowego.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej nie muszą wykazywać rzeczywistych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Stawki karty podatkowej zostały bowiem tak skalkulowane, że odpowiadają wysokości podatków przypadających od przeciętnych w skali kraju przychodów i dochodów osiąganych przy określonym stanie zatrudnienia w danym rodzaju i zakresie działalności. Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają wszelkiego rodzaju przychody zaliczane do kategorii przychodów z działalności gospodarczej określonych w przepisach podatkowych, np. uwzględniają podatek należny od przychodów uzyskanych z dotacji bądź innych dofinansowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z przedstawianego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą, płaci podatek w formie karty podatkowej.

W 2011 r. otrzymała dotacje od Wójta Gminy w wysokości 8.880,77 r. na sfinansowanie kosztów zatrudnienia uczniów w zakładzie Wnioskodawczyni w celu praktycznej nauki zawodu.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej zgodnie ze skutecznie wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.