IBPP2/4512-907/15/BW | Interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 23% VAT na dofinasowanie realizacji wystawy i konferencji?
2. Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej ze stawką 23% na Urząd Miasta za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji gdzie Urząd Miasta w zamian za dofinansowanie jest promowany przez umieszczanie logo?
IBPP2/4512-907/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. podstawa opodatkowania
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 października 2015r. (data wpływu 23 października 2015r.), uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016r. znak: X (data wpływu 25 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania stawki podatku VAT 23% do dofinansowania realizacji wystawy i konferencji oraz
 • prawa do odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów związanych z realizacją wystawy i konferencji

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania stawki podatku VAT do dofinansowania realizacji i wystawy i konferencji oraz
 • prawa do odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów związanych z realizacją wystawy i konferencji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 stycznia 2016r. znak: X (data wpływu 25 stycznia 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-907/15/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z VAT i dokonuje zakupów związanych z całością działalności. Część zakupów można przypisać czynnościom opodatkowanym i odliczyć w tej części podatek. Podatek naliczony od części zakupów dotyczących zarówno czynności zwolnionych jak i opodatkowanych, co do których nie ma możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z określonymi czynnościami, odliczany jest proporcjonalnie zgodnie z zasadami art. 90 ustawy o VAT.

Wnioskodawca organizuje wystawy które są dofinansowane przez Urząd Miasta /.../ na podstawie umów. Przedmiotem umów jest realizacja wystawy oraz konferencji w ramach wystawy. Na podstawie umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do zamieszczenia we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania informacji że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy i zamieszczenia zapisu następującej treści: "projekt objęty mecenatem Miasta /.../". Wnioskodawca zobowiązuje się również do umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Zgodnie z umową kwota przekazana przez Urząd Miasta jest przeznaczana na dofinansowanie w przypadku realizacji wystawy, kosztów: projektu oraz przygotowania do druku katalogu, materiałów do organizacji wystawy, kosztów obsługi wystawy, montażu i demontażu wystawy. Natomiast w przypadku realizacji konferencji w ramach wystawy kwota przekazana przez Urząd Miasta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów honorariów jury, prelegentów konferencji, druku katalogu wystawy, promocji - druków, gadżetów, aranżacji wystawy, tłumaczeń, programowania. Zgodnie z umową Urząd Miasta przekazuje kwotę dofinansowania po realizacji zadania na podstawie faktury pod warunkiem złożenia kompletnej dokumentacji rozliczeniowej. Faktura zostaje wystawiona na dofinansowanie realizacji zadań ze stawką 23%.

Natomiast w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X Wnioskodawca wskazał:

 1. Przedmiotem umowy zawartej z Urzędem Miasta /.../ była realizacja wystawy rysunku studentów wyższych szkół artystycznych i konferencji realizowanej w ramach wystawy studenckiej grafiki projektowej. Żadna z wymienionych nie była organizowana na rzecz Urzędu Miasta. Przedmiotem, więc była kwestia dofinansowania do realizacji przez Wnioskodawcę wystawy i konferencji w ramach umów. W umowie zaznaczono, że przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów nagród, honorariów jury, druku katalogu, a w przypadku konferencji dofinansowanie kosztów honorariów jury, prelegentów, konferencji, druku katalogu, promocji-druków, gadżetów, aranżacji wystawy, tłumaczeń, programowania.
 2. Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta /.../ i zamieszczenia zapisu następującej treści „projekt objęty mecenatem Miasta /.../”. Informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest umieszczanie logo Urzędu Miasta na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczania w sposób trwały na odwrocie oryginałów dowodów księgowych, które zostały opłacone ze środków Miasta /.../ klauzuli „Projekt został dofinansowany ze środków Miasta /..., zgodnie z umową nr ... z dnia ... wysokości ... .zł”.Urząd Miasta /.../ na realizację przedsięwzięcia (wystawy, konferencji) przeznacza kwotę, która zabezpieczona jest w budżecie wydziału Kultury. Kwota zostaje przekazana przelewem po realizacji zadania, na podstawie faktury po złożeniu poprawnej oraz kompletnej dokumentacji rozliczeniowej (kosztorys powykonawczy, kserokopie umów, rachunków i faktur).
 3. Wystawa stanowi element dominujący, konferencja była czynnością pomocniczą. Czynnością niezbędną do wykonania zadania jest pokonkursowa wystawa prac studenckich, w ramach, której organizowana jest konferencja.
 4. Konferencja /.../ w ramach wystawy p.n. AAA. Tematem wiodącym konferencji, była próba określenia sytuacji współczesnego projektowania graficznego i komunikacji wizualnej w świecie powszechnego dostępu do informacji, obrazów i nowych technologii, które dynamicznie dostosowują się do potrzeb użytkownika (responsive design). Jaka jest dziś rola projektanta graficznego... Jakie umiejętności powinien posiadać... Jakie jest jego miejsce w interdyscyplinarnych zespołach... W jakie dziedziny wkracza projektowanie graficzne... Czy w jakichś dziedzinach jest w odwrocie... Jakie zmiany w obliczu nowej sytuacji powinny zostać wprowadzone w zakresie metod nauczania w tym przedmiocie... Na wystawie prezentowane są rysunki studentów szkół artystycznych, nagrodzone w konkursie Międzynarodowego /.../.
 5. Celem wystawy była prezentacja nagrodzonych rysunków, co wiąże się z promocją wydarzenia artystycznego oraz samej uczelni. Celem konferencji była próba określenia sytuacji współczesnego projektowania graficznego i komunikacji wizualnej w świecie powszechnego dostępu do informacji, obrazów i nowych technologii, które dynamicznie dostosowują się do potrzeb użytkownika.
 6. Wystawa ogólnodostępna skierowana do szerokiego grona chętnych. Konferencja była skierowana do ludzi z branży projektowania, środowisk projektowych jednak była to konferencja otwarta. Uczestnikami konferencji byli głównie studenci kierunków projektowych oraz przedstawiciele uczelni, projektanci.
 7. Wstęp na wystawę był bezpłatny. Wstęp na konferencję był odpłatny, opłata konferencyjnanormalna wynosiła 100 zł, dla studenta 50 zł, dla studenta Wnioskodawcy 25 zł. Opłata była wnoszona przez uczestników przelewem na konto Wnioskodawcy i obejmowała udział we wszystkich wykładach, lunch i kawę.
 8. Wnioskodawca nie jest podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję kultury, nie jest też wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucję kultury w rozumieniu przepisowo organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wnioskodawca został powołany na mocy Ustawy z dnia 15 lutego 2001 roku (Dz. U. 37 poz. 423) i jest akademicką uczelnią publiczną, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu. Na podstawie wymienionej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 94 pkt 4) Wnioskdoawca otrzymuje między innymi z budżetu Państwa dotacje na zadania uczelni artystycznej związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (w wysokości około 1,5% dotacji podmiotowej).
 9. Otrzymana kwota dofinansowania nie była dofinansowaniem do ceny usługi związanej z wystawą, ani z konferencją. Dofinansowanie było przeznaczone jak opisano w punkcie a).
 10. Symbol PKWiU 90.02.12.9.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X:

 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 23% VAT na dofinasowanie realizacji wystawy i konferencji...
 2. Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej ze stawką 23% na Urząd Miasta za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji gdzie Urząd Miasta w zamian za dofinansowanie jest promowany przez umieszczanie logo...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X:

Zgodnie z art. 5 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju.

Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji w ramach wystawy a w zamian promuje Urząd Miasta /.../ poprzez umieszczanie zapisu o treści „projekt objęty mecenatem Miasta /.../” we wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz umieszcza logo Urzędu Miasta na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjny, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. W związku z tym, że w zamian za dofinansowanie do realizacji wystaw i konferencji urząd jest promowany przez zleceniobiorcę, Wnioskodawca stosuje stawkę 23%.

Podstawową zasadą do realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podatnika podatku od towarów i usług, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy na podstawie art. 5 pkt 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju.

Wnioskodawca wystawia fakturę ze stawką 23% na Urząd Miasta w /.../ za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych w przypadku Wnioskodawcy będą to towary i usługi, na których zamieszczane jest logo Urzędu Miasta jak i informacja o dofinansowaniu przez Urząd Miasta wystaw i konferencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pod pojęciem sprzedaży – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Zauważyć tutaj należy, że jak wynika z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

W drodze wyjątku zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Należy wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, iż wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), w którym Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z VAT i dokonuje zakupów związanych z całością działalności. Część zakupów można przypisać czynnościom opodatkowanym i odliczyć w tej części podatek. Podatek naliczony od części zakupów dotyczących zarówno czynności zwolnionych jak i opodatkowanych, co do których nie ma możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z określonymi czynnościami, odliczany jest proporcjonalnie zgodnie z zasadami art. 90 ustawy o VAT.

Wnioskodawca organizuje wystawy i konferencje, które są dofinansowane przez Urząd Miasta na podstawie umów.

Zgodnie z umową kwota przekazana przez Urząd Miasta jest przeznaczana na dofinansowanie:

 • w przypadku realizacji wystawy, kosztów: projektu oraz przygotowania do druku katalogu, materiałów do organizacji wystawy, kosztów obsługi wystawy, montażu i demontażu wystawy, natomiast
 • w przypadku realizacji konferencji w ramach wystawy kwota przekazana przez Urząd Miasta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów honorariów jury, prelegentów konferencji, druku katalogu wystawy, promocji - druków, gadżetów, aranżacji wystawy, tłumaczeń, programowania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta /.../ i zamieszczenia zapisu następującej treści „projekt objęty mecenatem Miasta /.../”. Informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania.

Zatem, (zgodnie z umową) obowiązkiem Wnioskodawcy jest umieszczanie logo Urzędu Miasta na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Urząd Miasta na realizację przedsięwzięcia (wystawy, konferencji) przeznacza kwotę, która zabezpieczona jest w budżecie wydziału Kultury. Kwota zostaje przekazana przelewem po realizacji zadania, na podstawie faktury po złożeniu poprawnej oraz kompletnej dokumentacji rozliczeniowej (kosztorys powykonawczy, kserokopie umów, rachunków i faktur).

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga kwestia:

 • prawidłowości opodatkowania stawką podatku VAT 23% dofinasowania przez Urząd Miasta organizowanej przez Wnioskodawcę wystawy i konferencji oraz
 • prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów związanych z realizacją wystawy i konferencji.

Odnosząc się do powyższych kwestii należy na wstępie ponownie wskazać, że w świetle powołanych wyżej przepisów prawa, aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Należy ponownie wskazać, że jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta na organizację wystawy i konferencji, na podstawie zawartej z Urzędem Miasta umowy. W umowie tej zaznaczono, że przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów nagród, honorariów jury, druku katalogu, a w przypadku konferencji dofinansowanie kosztów honorariów jury, prelegentów, konferencji, druku katalogu, promocji-druków, gadżetów, aranżacji wystawy, tłumaczeń, programowania.

Wnioskodawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta /.../ i zamieszczenia zapisu następującej treści „projekt objęty mecenatem Miasta /.../”. Informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie otrzymane przez Wnioskodawcę dofinasowanie z Urzędu Miasta jest związane ze skonkretyzowanym świadczeniem ze Strony Wnioskodawcy polegającym na informowaniu, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy i zamieszczenia zapisu następującej treści: "projekt objęty mecenatem Miasta /.../". Zgodnie z umową Wnioskodawca zobowiązuje się również do umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Powyższe wskazuje, że w okolicznościach sprawy Wnioskodawca świadczy na rzecz Urzędu Miasta usługi reklamowe.

Zgodnie z art. art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie przewidują dla usług reklamowych stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że usługi te podlegać będą opodatkowaniu stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z powyższego wynika, wykonanie przedmiotowych usług winno zostać udokumentowane wystawieniem faktury VAT.

Odnosząc się z kolei do prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej na Urząd Miasta należy wskazać, ze zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa, w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostały/zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej na Urząd Miasta.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-907/15/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.