IBPBII/1/415-1023/11/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód, o którym mowa w opisanym stanie faktycznym, uzyskany w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X” jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 13 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 14 lutego 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X”.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 06 lutego 2011 r. znak: IBPB II/1/415-1023/11/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 14 lutego 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2011 r. Wnioskodawca skorzystał z dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X”.

Powyższa kwota dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mieście X.

W uzupełnieniu z dnia 10 lutego 2012 r. (wpływ do tut. BKIP – 14 lutego 2012 r.) Wnioskodawca doprecyzował zaistniały stan faktyczny informując, iż:

  • środki otrzymane przez Urząd Miejski w mieście X z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stają się środkami Urzędu Miasta, a następnie Wnioskodawca otrzymuje dotację z budżetu Miasta,
  • dofinansowanie Wnioskodawcy jest bezzwrotne i służy realizacji celu publicznego, związanego z wykonywaniem zadań własnych gminy, jest zatem dotacją w rozumieniu art. 221 ust. l, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód, o którym mowa w opisanym stanie faktycznym, uzyskany w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X” jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie zaś do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Stosownie do – przywołanego przez Wnioskodawcę – art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

W 2011 r. Wnioskodawca skorzystał z dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta X”.

Wnioskodawca otrzymał powyższą dotację z Urzędu Miasta X. Środki finansowe, które Urząd Miasta X przeznaczył na ww. dotację pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednakże powyższe środki finansowe, po ich przekazaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz Urzędu Miasta, stały się środkami Urzędu Miasta, a następnie Wnioskodawca otrzymał dotację z budżetu Miasta. Ponadto dofinansowanie Wnioskodawcy jest bezzwrotne i służy realizacji celu publicznego, związanego z wykonywaniem zadań własnych gminy, jest zatem dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przenosząc powołane przepisy na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że skoro forma udzielonego przez Miasto X dofinansowania jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i zostało ono wypłacone ze środków budżetu Miasta X, jako jednostki samorządu terytorialnego, w związku z wykonywaniem zadań własnych gminy, to otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż sytuacja, w której środki pieniężne składające się na udzielaną dotację będą pochodzić z dotacji bądź pożyczki udzielonej Miastu X przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że udzielona dotacja będzie pochodzić bezpośrednio ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym np. zasilanego dotacjami czy też zaciąganymi pożyczkami) i być dotacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.