IBPBI/2/423-585/11/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„W którym roku (miesiącu) Spółka winna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacją, jeśli dotacja wpłynie w innym roku podatkowym, niż rozliczone koszty:
 • w roku uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów,
 • w roku (miesiącu) otrzymania dotacji do tych kosztów? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/?”
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 21 lutego 2011r.), uzupełnionym w dniu 11 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/ – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 21 lutego 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji.

  Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 02 maja 2011r. Znak: IBPBI/2/423-211/11/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 11 maja 2011r.

  W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

  Spółka rozpoczęła realizację projektu (dalej: Projekt), którego celem jest wytworzenie specjalistycznego oprogramowania w zakresie projektowania budynków z uwzględnieniem elementów ekologicznych. Oprogramowanie będzie zaawansowanym systemem optymalizacji, którego zadaniem będzie przedstawienie optymalnej konfiguracji paramentów konstrukcyjnych budynku w taki sposób, aby uzyskać budynek o najwyższej możliwej zgodności z kryteriami budynków ekologicznych, w ramach narzuconych ograniczeń kosztowych. Optymalizacja przedstawiona przez oprogramowanie będzie prowadzona w kilku obszarach definiujących kryteria ekologiczności budynków:

  • efektywność energetyczna,
  • efektywność wykorzystania wody,
  • dobór materiałów,
  • zarządzanie odpadami.

  Innowacyjność oprogramowania przejawia się przez wykorzystanie zaawansowanych metod optymalizacji do zagadnień projektowania ekologicznych budynków.

  W związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej, Projekt został objęty dotacją w ramach programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Oś priorytetowa 1.4.: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników B+R „Osi priorytetowej 4 inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”.

  W celu realizacji Projektu Spółka stworzyła komórkę B+R, którą tworzą wyspecjalizowani pracownicy Spółki, zarówno dotychczasowi, jak i specjalnie w tym celu zatrudnieni.

  Harmonogram realizacji Projektu przedstawiony przez Spółkę we wniosku o dotację oraz faktycznie realizowany przez Spółkę przedstawia się następująco:

  A. Część badawcza, która obejmuje:

  A.1. Badania przemysłowe (objęte dofinansowaniem w 70%), które obejmować będą swoim zakresem następujące prace:

  A.1.1. Opracowanie modelu teoretycznego rozwiązania,

  A.1.2. Opracowanie algorytmów optymalizacji,

  A.1.3. Modelowanie prototypu architektury systemu,

  A.1.4. Opracowanie komponentów prototypu rozwiązania,

  Badania przemysłowe w zakresie zadań wymienionych w pkt A.1. obejmują okres pracy od dnia 01.11.2009r. do dnia 31.01.2011r.

  A.2. Prace rozwojowe (objęte dofinansowaniem w 45%), które obejmować będą swoim zakresem następujące prace:

  A.2.1. Ostateczne przygotowanie prototypu oprogramowania,

  A.2.2. Testowanie oprogramowania,

  A.2.3. Przygotowanie oprogramowania do komercjalizacji.

  Prace rozwojowe w zakresie czynności wymienionych w pkt (A.2.) obejmują planowany okres pracy od dnia 01.12.2010r. do dnia 31.03.2011r. Część badawczo-rozwojowa projektu (część a) zostanie więc zakończona w I kwartale 2011.

  B. Część wdrożeniowo-inwestycyjna, która obejmuje:

  B.1. Wydatki inwestycyjne (objęte dofinansowaniem w 70%)

  B.2. Wydatki doradcze (objęte dofinansowaniem w 50%)

  B.3. Inne wydatki nie objęte dofinansowaniem) tj.:

  • konsultacje,
  • wynagrodzenia pracowników,
  • promocje i marketing.

  Część B obejmuje okres 01.02.2011r. do 31.05.2011r. i nie jest przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku.

  Koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją części badawczej Projektu.

  W ramach części badawczej Projektu Spółka ponosi następujące koszty:

  A.1. Na badania przemysłowe Spółka ponosi koszty:

  1. pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) - informatyków inżynierów, którzy bezpośrednio biorą udział w projekcie,
  2. zewnętrznych badań, usług doradczych i usług równorzędnych - świadczonych przez inżynierów, ekspertów, naukowców i jednostki naukowe,
  3. zakupu środków trwałych (tj. serwera wieloprocesowego),
  4. leasingu środków trwałych (stacji roboczych/notebooków dla inżynierów projektu),
  5. zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencji na oprogramowanie dedykowane pod Projekt),
  6. ogólne, obejmujące część wynagrodzenia oraz pochodnych koordynatora Projektu oraz pracowników administracyjnych i biurowych Spółki bezpośrednio zaangażowanych w projekt (np. w związku z rozliczaniem dotacji na projekt).

  A.2. Na prace rozwojowe Spółka ponosi koszty:

  1. pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) - informatyków i inżynierów którzy bezpośrednio biorą udział w Projekcie,
  2. zakupu środków trwałych (np. serwerów, sprzętu informatycznego),
  3. leasingu środków trwałych (stacji roboczych/notebooków dla inżynierów Projektu),
  4. ogólne, obejmujące część wynagrodzenia oraz pochodnych koordynatora projektu oraz pracowników administracyjnych i biurowych Spółki bezpośrednio zaangażowanych w Projekt (np. w związku z rozliczaniem dotacji na Projekt).

  Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu, kwota dofinansowania na etap 1, tj. prace badawczo-rozwojowe pochodzić będzie:

  • do 85% kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej.

  Spółka w roku 2010 otrzymała już dotację na wykonane dwa zadania w ramach badań przemysłowych (tj. na zadania A.1.1. oraz A.1.2.) w wysokości 70% poniesionych kosztów.

  Część badawcza projektu (część A) obejmująca badania przemysłowe (A.1.) oraz prace rozwojowe (A.2.) zostanie zakończona w I kwartale 2011 roku. Zdaniem Spółki, część ta zostanie zakończona wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby Jej działalności gospodarczej. Spółka produkt będzie upowszechniała w formie sprzedaży licencji na wytworzone oprogramowanie, bądź poprzez odpłatne udostępnienie klientowi oprogramowania do wykonania specjalistycznych obliczeń. Innowacyjność wytworzonego produktu będzie przejawiać się m.in. poprzez wykorzystanie zaawansowanych metod optymalizacji do zagadnień projektowania ekologicznych budynków, zastosowania unikalnych koncepcji generowania wariantów rozwiązań oraz modelu sprzedaży.

  Spółka dodatkowo zamierza zwrócić się o ochronę patentową algorytmu optymalizacji wybranego do realizacji zadań.

  W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 maja 2011 r.) doprecyzowano stan faktyczny wskazując, iż Spółka otrzymała środki na podstawie umowy zawartej z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia w miesiącach:

  • sierpień 2010 r. do Zadania 1 i Zadania 2.
  • luty 2011 r. do Zadania 3.

  Przedmiotowe środki pochodzące ze środków europejskich są wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (85%), a płatności ze środków krajowych (dotacji celowej) przez PARP (15%).

  W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

  W którym roku (miesiącu) Spółka winna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacją, jeśli dotacja wpłynie w innym roku podatkowym, niż rozliczone koszty:

  • w roku uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów,
  • w roku (miesiącu) otrzymania dotacji do tych kosztów... /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/

  Zdaniem Spółki, winna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacją w miesiącu (roku) otrzymania dotacji do tych kosztów, nawet jeśli wydatki zostały poniesione i uznane za koszty podatkowe w innym roku podatkowym. Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych, które powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej do dotacji do wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

  Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 Updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24. W konsekwencji powyższego zwolnienia, Spółka winna wyłączyć z podstawy opodatkowania wydatki sfinansowane z tych środków. Wyłączenie tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów winno nastąpić w miesiącu (roku) otrzymania dotacji, nawet jeśli wydatki były poniesione w innym roku podatkowym i uznane za koszty podatkowe w innym roku podatkowym, niż otrzymana dotacja. Tym samym Spółka nie powinna korygować kosztów podatkowych z roku poprzedniego, tylko dokonać korekty kosztów poprzez wyłączenie z podstawy opodatkowania kosztów sfinansowanych dotacją w roku otrzymania dotacji. Powyższe stanowisko jest potwierdzone interpretacją indywidualną Znak: IPPB5/423-49/10-9/AS.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określana dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich bezspornego związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą, zawarty został w art. 16 ust. 1 updop.

  Z przestawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka realizuje Projekt, który został objęty dotacją w ramach programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Oś priorytetowa 1.4.: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników B+R „Osi priorytetowej 4 inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. W związku z jego realizacją Spółka otrzymała środki na podstawie umowy zawartej z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia w miesiącach:

  • sierpień 2010 r. do Zadania 1 i Zadania 2.
  • luty 2011 r. do Zadania 3.

  Przedmiotowe środki pochodzące ze środków europejskich są wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (85%), a płatności ze środków krajowych (dotacji celowej) przez PARP (15%).

  W interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2011r., Znak: IBPBI/2/423-211/11/CzP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż przedmiotowe środki korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 w odniesieniu do środków otrzymanych w formie dotacji celowej i odpowiednio art. 17 ust. 1 pkt 52 updop w odniesieniu do środków otrzymanych w formie płatności z budżetu środków europejskich.

  W oparciu o przywołane przepisy updop stwierdzić należy, iż w przedmiotowym stanie faktycznym wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z ww. dochodów, wolnych od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 oraz art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

  Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

  W oparciu o powyższe należy wskazać, iż w sytuacji, gdy Spółka ponosiła wydatki kwalifikowane, związane z realizacją Projektu, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a następnie wydatki te zostały zrefundowane otrzymaną dotacją, to w momencie otrzymania dofinansowania powinna dokonać stosownej korekty kosztów.

  Wyłączenie wydatków objętych dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w miesiącu otrzymania dofinansowania.

  Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych, które powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanego dofinansowania do wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

  Również w przypadku, gdy wydatki objęte dofinansowaniem są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów we wcześniejszych latach podatkowych, korekta (zmniejszenie) kosztów uzyskania przychodów nastąpi w roku podatkowym, w którym otrzymano dofinansowanie.

  Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Spółki jest prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 2A, 2B, 5 wydano odrębne interpretacje indywidualne.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.