DD3.8222.2.447.2015.MCA | Interpretacja indywidualna

Czy wybudowanie na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów?
DD3.8222.2.447.2015.MCAinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. dotacja
  3. płatnik
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2013 r. Nr ILPB1/415-597/13-3/AMN wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 16 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykonania usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, jest:

  • prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku wystawiania informacji PIT-8C,
  • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 16 sierpnia 2013 r., Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza budować przyłącza kanalizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków mieszkalnych do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wnioskodawca wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji”. Beneficjentem środków z dofinansowania będą gospodarstwa domowe, tj. osoby fizyczne, które po realizacji zadania zostaną właścicielami nowo wybudowanych przyłączy.

Budowa przyłączy będzie finansowana w następujący sposób: 55% kosztów zadania poniosą beneficjenci, czyli przyszli właściciele przyłączy kanalizacyjnych, którzy w określonych terminach przeleją środki na konto Wnioskodawcy, 45% kosztów zadania będzie dofinansowane dotacją z NFOŚiGW.

Budowę przyłączy wykonywać będzie podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z prawem zamówień publicznych, wyłoniony przez Wnioskodawcę, z którym Wnioskodawca zawrze umowę. Wnioskodawca rozliczać się będzie z Wykonawcą robót fakturami VAT (faktury częściowe). Nowo wybudowane przyłącza kanalizacyjne będą służyły do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Wnioskodawcy. Za usługę odprowadzania ścieków Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie wg stawki ustalonej w taryfie cen wody i odprowadzania ścieków za 1 m3, opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 8% wartości usługi netto.

W związku z tym, nowo wybudowane przyłącza służyć będą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Poniesione wydatki będą przyporządkowane jednoznacznie do czynności opodatkowanych.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych stanowi dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wybudowanie na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT 8C dla każdego z beneficjentów...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie (pokrywane w 45% z dotacji pochodzącej z NFOŚ, a w 55% finansowane przez beneficjentów) mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C dla każdego z beneficjentów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Definicję dochodu zawiera ust. 2 tego artykułu. Przepis ten stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei definicję przychodów zawiera art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z jego brzmieniem, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 ujęcie dochodu w u.p.d.o.f., z jednej strony – jest szersze niż zakres znaczeniowy wynikający ze słownikowego określenia dochodu, z drugiej zaś – nie obejmuje wszystkich elementów mieszczących się w tym określeniu. Wskazuje się, że: „Po pierwsze, nie można utożsamiać dochodu w sensie ekonomicznym z dochodem podatkowym. Możliwe jest bowiem, że u podmiotu wystąpi dochód podatkowy mimo braku realnego przyrostu majątkowego albo że wystąpi realny przyrost majątku, lecz nie będzie on stanowił dochodu podatkowego.

Mając powyższe na uwadze oraz wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zasadę swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, przyjąć należy, iż osoby fizyczne - w związku z realizacją przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - nie uzyskują dochodu (przychodu), w tym z nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Warunkiem przeniesienia własności przyłącza kanalizacyjnego na osobę fizyczną jest bowiem zapłata kwoty stanowiącej 55% przypadających na daną osobę kosztów całkowitych. Przeniesienie własności ma zatem charakter odpłatny, a wysokość odpłatności uwzględnia kompetencje podmiotów do swobodnego kształtowania wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu- lub wielostronnych czynności prawnych (umów).

Konsekwencją uznania, że wybudowanie (na zasadach określonych we wniosku) przyłączy kanalizacyjnych na rzecz mieszkańców nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT oraz będącego jego konsekwencją dochodu w myśl art. 9 ust. 2 ustawy PIT, jest brak możliwości objęcia wartości tego świadczenia którymkolwiek ze zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy PIT. Nie można bowiem zwolnić z opodatkowania czegoś co nie stanowi przedmiotu opodatkowania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymane przez osoby fizyczne świadczenie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy PIT, należy uznać za nieprawidłowe. Prawidłowym jest natomiast twierdzenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C dla poszczególnych osób fizycznych.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 19 sierpnia 2013 r. Nr ILPB1/415-597/13-3/AMN, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.