1462-IPPP2.4512.958.2016.1.AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie - wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Wnioskodawcy, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. (data wpływu 14 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie - wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Wnioskodawcy, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT (pytania oznaczone we wniosku numerami 1 i 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Wnioskodawcy, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swoim gospodarstwie produkuje owoce m.in. jabłka. W związku z wprowadzeniem przez rząd Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji w tym owoców i warzyw, Unia Europejska wprowadziła mechanizm zapewniający możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw. W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części jabłek wyprodukowanych w gospodarstwie Wnioskodawca skorzystał z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji. Wnioskodawca spełnił szereg warunków określonych w przepisach, w szczególności par. 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz 1190).

W związku z powyższym Wnioskodawca wycofał jabłka, dokonał sortowania, zapakował je i dostarczył własnym transportem do banków żywności. Z tego tytułu otrzymał stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę jabłek do uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę o przyznanie wsparcia, wydał decyzję o udzieleniu wsparcia.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie na kwotę 7.565,40 EUR, która została przeliczona na kwotę 33.561,63 zł i przelana na rachunek bankowy.

Kwota 7.565,40 EUR zawiera:

  • jabłka: 3.056,40 EUR
  • transport: 1.130,40 EUR
  • sortowanie i pakowanie: 3.378,60 EUR.

Z chwilą otrzymania dofinansowania Wnioskodawca naliczył i odprowadził podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy otrzymane dofinansowanie dotyczące owoców (jabłek) zwiększa podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
  2. Czy przekazanie owoców do bezpłatnej dystrybucji wykonywane na warunkach określonych w ww. przepisach podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 u.p.t.u, a przy dokonywaniu zakupów np. opakowań, przeznaczonych na cele bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1

Otrzymane dofinansowanie nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ust. 1 u.p.t.u. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów, jak również nie wpływa na cenę dostawy lecz stanowi zwrot poniesionych wcześniej wydatków, dlatego nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ad 2

Przekazanie jabłek do bezpłatnej dystrybucji podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 u.p.t.u., a przy dokonywaniu zakupów np. opakowań przeznaczonych na cele bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 u.p.t.u. Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy spełnił on warunki do zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16, ponieważ dokonał dostawy jabłek do uprawnionych organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie zachował prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z przekazanymi nieodpłatnie owocami co wprost wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 3 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a‑30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego przepisu wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę zapłaty (cenę) z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na uznanie uzyskanej przez podatnika dotacji za składową podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swoim gospodarstwie produkuje owoce m.in. jabłka. W związku z wprowadzeniem przez rząd Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji w tym owoców i warzyw, Unia Europejska wprowadziła mechanizm zapewniający możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw. W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części jabłek wyprodukowanych w gospodarstwie, Wnioskodawca skorzystał z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji. Wnioskodawca spełnił szereg warunków określonych w przepisach, w szczególności par. 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz 1190).

W związku z powyższym Wnioskodawca wycofał jabłka, dokonał sortowania, zapakował je i dostarczył własnym transportem do banków żywności. Z tego tytułu otrzymał stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę jabłek do uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wnioskodawcę o przyznanie wsparcia, wydał decyzję o udzieleniu wsparcia.

Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie na kwotę 7.565,40 EUR, która została przeliczona na kwotę 33.561,63 zł i przelana na rachunek bankowy.

Kwota: 7.565,40 EUR zawiera:

  • jabłka: 3.056,40 EUR
  • transport: 1.130,40 EUR
  • sortowanie i pakowanie: 3.378,60 EUR.

Z chwilą otrzymania dofinansowania Wnioskodawca naliczył i odprowadził podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

Ad 1

W związku z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy otrzymane dofinansowanie do wycofanych i przekazanych do banku żywności owoców (jabłek), zwiększa podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o VAT.

W omawianej sytuacji Zainteresowany dokonując przekazania owoców na rzecz banków żywności w istocie dokonuje odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą wynagrodzeniem jest dopłata przekazywana za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego przez Unię Europejską w ramach pomocy.

Wysokość pomocy finansowej jaką producent owoców może otrzymać określona została w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, pomoc jest obliczana jako dopłata za wycofanie owoców (jabłek) w przeliczeniu za 100 kg jabłek, dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej, do której dostarczono wycofane z rynku owoce natomiast dopłata do kosztów sortowania i pakowania przeliczana jest dla 1 tony owoców.

Wskazane okoliczności sprawy oraz zapisy rozporządzenia UE pozwalają na uznanie, że przekazywana dopłata jest zapłatą za dokonaną dostawę. Jak wynika z wniosku, dostawa towarów jest dokonywana na rzecz innych podmiotów, niż te które dokonują płatności, jednak charakter wyliczenia należności dla gospodarstwa przesądza o uznaniu, że Agencja Rynku Rolnego przekazując dopłaty w imieniu Unii Europejskiej w istocie przekazuje należność za dostawę, transport, oraz koszty pakowania i sortowania owoców. Jak wskazano wyżej jedynie dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w omawianej sytuacji przekazywana dopłata podzielona jest na dopłatę dotyczącą: owoców (jabłek), kosztów transportu, pakowania i sortowania owoców. Tym samym, należy uznać, że otrzymywane przez Wnioskodawcę dopłaty do przekazywanych owoców, kosztów transportu i pakowania oraz sortowania powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią należność za wykonane przez Zainteresowanego czynności na rzecz uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności), są zapłatą za cenę przekazywanych owoców. Zatem wskazane dopłaty powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania Wnioskodawcy. Stanowią obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Ad 2

Zainteresowany ma również wątpliwości, czy dokonane przekazania owoców do bezpłatnej dystrybucji do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności) winny korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Zgodnie ze wskazanym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać osoby (podmioty), które dokonują nieodpłatnego przekazania (wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy) produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazywane nieodpłatnie produkty muszą być przeznaczone na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Zatem dyspozycją tego przepisu objęta jest nieodpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, tym samym dostawa towarów dokonana na warunkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy tj. odpłatna dostawa towarów, nie będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Jak wyjaśniono wyżej w omawianej sytuacji w zakresie przekazania owoców na rzecz uprawnionych jednostek organizacyjnych dochodzi do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, za którą zapłatą jest przekazywana dopłata przez Agencję Rynku Rolnego. Zatem Wnioskodawca nie jest uprawniony do zastosowania normy z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy do dokonywanej dystrybucji owoców na rzecz uprawnionych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji dostawa owoców winna być opodatkowana według stawek podatku VAT właściwych dla tych produktów.

Zainteresowany zastanawia się także nad możliwością odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach wystawianych z tytułu nabycia towarów i usług (np. opakowań) związanych z przekazanymi owocami na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Wnioskodawca wskazuje, że podstawą do skorzystania z prawa od odliczenia podatku naliczonego VAT będzie art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT.

Na podstawie dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sytuacji wykazano, że dokonywane przez Wnioskodawcę przekazania owoców na rzecz organizacji pożytku publicznego (banków żywności) stanowią dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu, za którą wynagrodzenie (należność) przekazuje Agencja Rynku Rolnego. Zatem nabywane towary i usługi związane z tym przekazaniem mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym zgodnie z powołaną dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT związanego z tymi zakupami.

Stosownie do treści art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy – na który powołuje się Wnioskodawca - podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16.

Wskazana przez Wnioskodawcę dyspozycja art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy nie będzie mieć zastosowania w omawianej sprawie, gdyż odnosi się wprost do obniżenia kwoty podatku VAT związanego z nabywanymi towarami i usługami dotyczącymi czynności wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy, który jak wyjaśniono wyżej nie ma zastosowania we wskazanym stanie sprawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo, tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy pytań oznaczonych we wniosku numerami 1 i 2, natomiast w zakresie pytania numer 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00‑013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.