0113-KDIPT2-3.4011.421.2017.1.DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązków płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału w imprezach integracyjnych pracowników Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu 6 października 2017 r.), uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 6 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału w imprezach integracyjnych pracowników Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału w imprezach integracyjnych pracowników Wnioskodawcy.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Organ podatkowy pismem z dnia 22 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.333.2017.1.DS (doręczonym w dniu 28 listopada 2017 r.) wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 5 grudnia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe (po uzupełnieniu wniosku):
 1. Zorganizowanie wycieczki

Sąd Okręgowy w ..., planuje zorganizować imprezę rekreacyjną – wycieczkę. Wyjazd ten dofinansowany będzie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Z wycieczki może skorzystać ok. 150 osób. Na koszt wycieczki złożą się koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Oferta wycieczki została skierowana do pracowników, sędziów, sędziów w stanie spoczynku, emerytów i rencistów Sądu Okręgowego w ... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w .., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w ....

Sąd Okręgowy w ... zawarł umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej odrębnie z każdym sądem rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w .... Natomiast obsługa finansowa funduszu jest prowadzona w każdym sądzie odrębnie.

Udział w wycieczce ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do wycieczki naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę uczestnicy muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do wycieczki stanowiło przychód uczestnika i od przychodu pobierano należny podatek.

 1. Zorganizowanie imprezy integracyjnej

Wnioskodawca organizuje imprezę rekreacyjno-sportową lub kulturalną dwa razy w roku kalendarzowym. Impreza dofinansowana będzie z ZFŚS. Koszt imprezy obejmuje transport, wyżywienie, turnieje sportowe i in. i nie może przekraczać 120 zł na osobę. Oferta imprezy jest kierowana do sędziów, sędziów w stanie spoczynku, pracowników, emerytów i rencistów Sądu Okręgowego w ... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w ..., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w ..... Udział w imprezie ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do imprezy naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę uczestnicy muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód uczestnika i od przychodu pobierano należny podatek.

 1. Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci

Wnioskodawca dwa razy w roku kalendarzowym organizuje imprezę kulturalną dla dzieci do lat 14 (w okolicy Nowego Roku i Dnia Dziecka). Impreza ta dofinansowana będzie z ZFŚS. Koszt imprezy nie może przekraczać 120 zł na osobę i obejmuje gry, zabawy, turnieje sportowe teatrzyk i in. Impreza jest kierowana do dzieci sędziów, pracowników i rencistów Sądu Okręgowego w .... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w ..., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w.... Udział w imprezie ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do imprezy naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę rodzice dzieci uczestniczących w imprezie muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód rodziców uczestników imprezy i od przychodu pobierano należny podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy częściowe sfinansowanie z ZFŚS udziału w wycieczce opisanego w zdarzeniu przyszłym, w pkt 1, spowoduje powstanie po stronie pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w tym wyjeździe, przychodu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, rodzącego po stronie Wnioskodawcy, jako płatnika, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek obliczenia i pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 2. Czy częściowe sfinansowanie z ZFŚS udziału w imprezach opisanych w zdarzeniu przyszłym, w pkt 2, spowoduje powstanie po stronie pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w tych imprezach, przychodu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, rodzącego po stronie Wnioskodawcy, jako płatnika, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek obliczenia i pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 3. Czy częściowe sfinansowanie z ZFŚS udziału dzieci pracowników w imprezach opisanych w zdarzeniu przyszłym w pkt 3, spowoduje powstanie po stronie pracowników Wnioskodawcy, których dzieci uczestniczyły w tych imprezach, przychodu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, rodzącego po stronie Wnioskodawcy, jako płatnika, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek obliczenia i pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 i nr 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, sfinansowanie w części opisanego w pkt 2 przyszłego zdarzenia, świadczenia dla pracowników z ZFŚS w postaci imprezy nie powoduje powstania po stronie pracowników Wnioskodawcy przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powoduje obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła a kosztami ich uzyskania osiągnięte w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 12 ust. 3 cyt. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczyć i pobrać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty udziału w nadwyżce bilansowej.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” zasadne jest odwołanie się do znaczenia tego pojęcia ukształtowanego w orzecznictwie sądowym. W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947) Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności z Konstytucją przepisów art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu powyższego wyroku Trybunał Konstytucyjny dokonał ustalenia, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy:

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnie pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, gdy świadczenie to powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Zatem, pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie.

Przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym.

Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W sytuacji, gdy nieodpłatne świadczenie w postaci dofinansowania przez pracodawcę do imprezy, dostępnej dla wszystkich uprawnionych do korzystania z ZFŚS, nie powoduje wystąpienia po stronie pracowników biorących w niej udział przysporzenia w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku, to wówczas nie można mówić o przychodzie z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Mając na uwadze przestawiony we wniosku stan faktyczny (winno być: zdarzenie przyszłe), cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, zdaniem Wnioskodawcy, uznać należy, że w przypadku zorganizowania imprezy o charakterze integracyjnym dla pracowników na zasadzie powszechnej dostępności, skierowanej do wszystkich pracowników, nie można mówić o przychodzie pracownika uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie będzie bowiem spełnione kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro impreza będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, to mimo, że udział w imprezie będzie dobrowolny, po stronie pracowników nie wystąpi korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza finansowana czy współfinansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezie organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników − przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że udział pracowników w imprezie nie będzie stanowił dla pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył, wynikający z art. 31 tej ustawy, obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy również zastrzec, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.