0113-KDIPT2-3.4011.185.2017.2.AC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przyznane w przyszłości dofinansowanie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2017 r. (data wpływu 12 września 2017 r.) oraz pismem z dnia 8 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.185.2017.1.AC, Organ podatkowy, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 29 sierpnia 2017 r. (skutecznie doręczono w dniu 1 września 2017 r.), zaś w dniach 12 września 2017 r. i 13 września 2017 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (data nadania 7 września 2017 r. i 8 września 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług hotelowych – PKD 55.10.Z, jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni zamierza złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie. Organizatorem konkursu – ogłaszającym nabór wniosków jest Zarząd Województwa..., a wnioski należy złożyć do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ...w .... Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Maksymalna wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis. Inwestycja, której dotyczy dofinansowanie polega na instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Całość inwestycji wyceniana jest na kwotę 337 920 zł netto, czyli 415 641 zł 60 gr brutto. Rozstrzygnięcie konkursu datuje się na styczeń 2018 r. Instalacja pompy ciepła i instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana dopiero po ogłoszeniu wyniku konkursu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, wykonanie ww. prac inwestycyjnych będzie w całości dotyczyło opodatkowanej działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 7 września 2017 r. (data wpływu 12 września 2017 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej to zasady ogólne, wg stawki liniowej, Wnioskodawczyni prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialnych źródłach energii w Hotelu „...”.

Celem projektu jest:

 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym, poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie mikroelektrowni fotowoltaicznej oraz kaskady pomp ciepła w 2018 r.,
 • niższe koszty energii elektrycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprzez instalację mikroelektrowni fotowoltaicznej oraz kaskady pomp ciepła od 2018 r.,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii od 2018 r.

Dofinansowanie oznacza współfinansowanie Unii Europejskiej lub współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Strony umowy to: beneficjent –...Hotel „...” oraz Województwo ...z siedzibą w..., ul....,.... Województwo ...jest reprezentowane przez Zarząd Województwa, zwanym Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ...na lata 2014-2020 (dalej: RPO ...). W umowie o dofinansowanie Wnioskodawczyni jest beneficjentem. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. W projekcie Wnioskodawczyni uczestniczy jako beneficjent. Umowa określa warunki i zasady na jakich będzie dokonywane przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Wnioskodawczyni, jako beneficjent, zobowiązuje się do realizacji projektu inwestycji polegającej na budowie mikroelektrowni fotowoltaicznej oraz kaskady pomp ciepła, natomiast Województwo..., reprezentowane przez Zarząd, zobowiązuje się do dofinansowania projektu. Wnioskodawczyni, jako beneficjent, realizuje projekt w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego ...i ...na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4, Efektywność Energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie Wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie przekazywane będzie na rachunek bankowy Projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się bankową obsługą płatności wynikających z umowy oraz w przypadku współfinansowania krajowego, wypłata nastąpi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ...na lata 2014-2020 w formie:

 1. refundacji części wydatków kwalifikowanych, odpowiadających dofinansowaniu, poniesionych przez beneficjenta na realizację projektu i rozliczonych wnioskiem o płatność w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej;
 2. zaliczki na część wydatków kwalifikowanych, odpowiadających dofinansowaniu, ponoszonych przez beneficjenta na realizację projektu przed ich rozliczeniem.

Terminy wypłaty, zgodnie z umową, do 90 dni od złożenia przez Wnioskodawczynię, czyli beneficjenta wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO ....

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, w tym współfinansowanych z UE oraz współfinansowanych z krajowego budżetu państwa. Wkład własny w związku z projektem wynosi 15%. W ramach otrzymanego dofinansowania nie będzie się zawierało wynagrodzenie dla Wnioskodawczyni, jako beneficjenta, w kosztach kwalifikowanych nie ma wynagrodzenia dla beneficjenta, czyli Wnioskodawczyni.

Przekazanie beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawczynię (beneficjenta) wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO ....

Warunkiem przekazania dofinansowania dla Wnioskodawczyni jest:

 • ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (po akceptacji Instytucji Zarządzającej);
 • złożenie do Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku o płatność;
 • poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą RPO ...;
 • zatwierdzenie wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO ...;
 • dostępność środków na rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPO ...;
 • zabezpieczenie planistyczne pełnego pokrycia wydatków dotyczących współfinansowania pochodzących ze środków budżetu państwa w budżecie województwa (dotyczy projektów, dla których przewidziane zostało współfinansowanie krajowe).

W piśmie z dnia 8 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.), Wnioskodawczyni wskazała, że dofinansowanie oznacza współfinansowanie Unii Europejskiej, natomiast wypłaty środków dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego zajmuje się obsługą bankową płatności wynikającej z umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzymuje na swoje konto bankowe beneficjent podpisanej umowy o dofinansowanie czyli ... „Hotel...”.

Dofinansowanie przekazywane jest w formie:

 1. refundacji części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, poniesionych przez beneficjenta na realizację Projektu i rozliczonych wnioskiem o płatność w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej;
 2. zaliczki na część wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, ponoszonych przez beneficjenta na realizację Projektu przed ich rozliczeniem.

Przekazanie beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO ... wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przyznane w przyszłości dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy podatek VAT naliczony dotyczący zakupów realizowanych w ramach inwestycji – instalacji pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, które to zakupy będą dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1, podlega odliczeniu?
 3. Czy przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, będzie generowało obowiązek zapłaty podatku VAT należnego od kwoty przyznanego dofinansowania?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego nr 1, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane w przyszłości dofinansowanie, związane z realizacją projektu inwestycyjnego – budowy mikroelektrowni fotowoltaicznej oraz kaskady pomp ciepła, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Województwem..., reprezentowanym przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług hotelowych. Wnioskodawczyni zamierza złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, której dotyczy dofinansowanie polega na instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Stronami umowy są: beneficjent – Wnioskodawczyni oraz Województwo.... Umowa określa warunki i zasady, na jakich będzie dokonywane przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny w związku z projektem wynosi 15%. W ramach otrzymanego dofinansowania nie będzie się zawierało wynagrodzenie dla Wnioskodawczyni, jako beneficjenta. Dofinansowanie oznacza współfinansowanie Unii Europejskiej, natomiast wypłaty środków dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego zajmuje się obsługą bankową płatności wynikającej z umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzymuje na swoje konto bankowe beneficjent podpisanej umowy o dofinansowanie czyli Wnioskodawczyni. Przekazanie beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO ... wniosku o płatność.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i 5a 5c.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b), na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c) i d) i pkt 6 oraz w art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 352/78, (WE) Nr 165/94, (WE) Nr 2799/98, (WE) Nr 814/2000, (WE) Nr 1290/2005 i (WE) Nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 549), zwanego dalej „rozporządzeniem Nr 1306/2013”, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy. Podkreślić należy, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z UE, FS i EFR stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych zmieniła również sposób dystrybucji środków finansowych na realizację programów, wprowadzając odrębny podmiot – płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Nowy obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1948).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że środki, które Wnioskodawczyni otrzyma w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowić będą dla Niej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazała Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 oraz pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w świetle przedstawionej argumentacji, nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że otrzymane przez Nią środki korzystać będą ze zwolnienia na podstawie dwóch ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane dofinansowanie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy. W niniejszej sprawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania.

W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawczyni z tego względu należało uznać za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.