0113-KDIPT2-3.4011.151.2017.2.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 9 czerwca 2017 r.), uzupełnione pismem z dnia 13 września 2017 r. (data wpływu 14 września 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C.

Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), pismem z dnia 4 września 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.151.2017.1.SJ (doręczonym w dniu 8 września 2017 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 września 2017 r. wpłynęło do Organu podatkowego uzupełnienie wniosku

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

Gmina ... zamierza realizować zadanie polegające na ograniczeniu poziomu niskiej emisji w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa stałe, biomasę, a także na pompy ciepła. Środki na finansowanie zadania pochodzić będą z pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w... i stanowić będą przychody jednostki samorządu terytorialnego. Wypłata dofinansowania kosztów wymiany kotła c.o. będzie odbywać się na podstawie umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą „...” zawartej pomiędzy Gminą ...a właścicielem budynku – osobą fizyczną, będącą beneficjentem końcowym. Umowa określi szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia dofinansowania przyznanego osobie fizycznej. Beneficjent końcowy zobowiązany będzie dostarczyć fakturę imienną, potwierdzającą wymianę kotła.

Po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie, beneficjent końcowy otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła.

Właścicielem kotła c.o. po zrealizowaniu inwestycji stanie się właściciel budynku – osoba fizyczna. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów własnych: 40% kwoty netto, podatku VAT oraz nadwyżki kwoty ponad 10 000 zł (ponieważ maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60% kwoty netto nie więcej niż 10 000 zł). Zgodnie z przyjętym regulaminem Gmina udziela dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania zgodnie z art. 403 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotacja na dofinansowanie wymiany nie będzie udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po uzupełnieniu):

Czy na Gminie będzie spoczywał obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dotację na dofinansowanie do inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła ze środków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w..., przyznanych Gminie ...w formie pożyczki na realizację programu ograniczenia niskiej emisji?

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), dofinansowanie z budżetu Gminy dla osób fizycznych na zadanie modernizacji kotłowni ma charakter dotacji, ponieważ zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w związku z czym przyznane dofinansowanie spełnia warunki do traktowania jako dotację, a co za tym idzie spełnia się wymóg z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód podatnika z tytułu ww. dofinansowania będzie wolne od podatku. W ocenie Wnioskodawcy, świadczenie otrzymane przez beneficjenta końcowego – osobę fizyczną od Gminy, będzie dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy), ponieważ jest ono bezzwrotne i służy realizacji celu publicznego związanego z wykonywaniem zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska, a w związku z tym przychód uzyskany w postaci dofinansowania będzie korzystał ze zwolnienia, a tym samym na Gminie nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-8C dla osób fizycznych, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła, które nie zostały wymienione enumeratywnie w tym artykule.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) – dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

  1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  2. ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  4. zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
  5. zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
  6. kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 powoływanej ustawy).

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60 i 191).

Natomiast, zgodnie z art. 400 ust. 2 ww. ustawy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska – finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina ...zamierza realizować zadanie polegające na ograniczeniu poziomu niskiej emisji w Gminie poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa stałe, biomasę, a także na pompy ciepła. Środki na finansowanie zadania pochodzić będą z pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...i stanowić będą przychody jednostki samorządu terytorialnego. Wypłata dofinansowania kosztów wymiany kotła c.o. będzie odbywać się na podstawie umowy na dofinansowanie zadania, zawartej pomiędzy Gminą ...a właścicielem budynku – osobą fizyczną, będącą beneficjentem końcowym i właścicielem kotła c.o. po zrealizowaniu inwestycji. Umowa określi szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia dofinansowania przyznanego osobie fizycznej. Beneficjent końcowy zobowiązany będzie dostarczyć fakturę imienną, potwierdzającą wymianę kotła.

Po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie, beneficjent końcowy otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów własnych: 40% kwoty netto, podatku VAT oraz nadwyżki kwoty ponad 10 000 zł (ponieważ maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60% kwoty netto nie więcej niż 10 000 zł). Zgodnie z przyjętym regulaminem Gmina udziela dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania zgodnie z art. 403 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotacja na dofinansowanie wymiany nie będzie udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, należy uznać, że jeżeli Wnioskodawca – jednostka samorządu terytorialnego – udziela ze swoich środków budżetowych dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) osobom fizycznym – beneficjentom końcowym na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, to u tych osób powstanie przychód na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystający ze zwolnienia, wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja, w której środki pieniężne składające się na udzielaną dotację będą pochodzić z dotacji bądź pożyczki udzielonej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem wyłącznie to, że udzielona dotacja pochodzi bezpośrednio ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym, np. zasilanego dotacjami, czy też zaciąganymi pożyczkami) i jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.