Dofinansowanie wypoczynku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dofinansowanie wypoczynku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy pracownik korzysta ze zwolnienia art. 21 ust. 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do zimowiska dzieci i młodzieży do lat 18 w hotelach wnioskodawcy?

Fragment:

(...) – polegającą na wyjazdach na wieś, do specjalnie przygotowanych na przyjęcie wczasowiczów gospodarstw wiejskich, szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wymienione w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego. Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego) który zawiera co najmniej: nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana (...)

2011
1
cze

Istota:

Istota interpretacji (teza): Czy wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracownika dofinansowanie (refundacja) do wypoczynku dziecka na obozie młodzieżowym, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) z zapytaniem do usługodawcy czy zajmuje się organizowaniem wypoczynku), forma wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz, zimowisko- w jakim okresie), imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku, imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, kwotę i datę dokonania zapłaty. Kolejnym warunkiem jest by dopłaty do wypoczynku były dokonywane na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że organizatorem obozu młodzieżowego jest Miejski Ośrodek Kultury, do zadań którego należy m.in. organizowanie zorganizowanych wypoczynków dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo w swoim stanowisku wnioskodawca stwierdza, że udzielona dopłata z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia wszystkie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wystawiony dowód wpłaty, w którym dokładnie nie określono rodzaju oraz czasu trwania wypoczynku organizowanego przez biuro podróży oraz zaświadczenia wystawiane przez zakład pracy małżonka, w którym potwierdzono udział dziecka w koloniach i określono koszt kolonii może być podstawą do dofinansowania zgodnie z art.21 ust.1 pkt 78 w/w ustawy.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 maja 2007r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 pracowników Z jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zespół w dniu 28 maja 2007r. zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do wypoczynku dzieci (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy płatnik miał obowiazek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy przy dofinansowaniu wypoczynku dziecka pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Fragment:

(...) ( ... )w Bielsku Podlaskim wnioskiem z dnia 29.06.2007 r. (data wpływu 02.07.2007 r.) wystąpiło do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego a mianowicie, czy jako płatnik postąpiło właściwie pobierając zaliczkę na podatek dochodowy przy dofinansowaniu wypoczynku dziecka pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Stan faktyczny zawarty we wniosku przedstawia się następująco: Na podstawie obowiązującego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( ... ) pracownik otrzymał dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 w wysokości 80% poniesionych kosztów. Jako dowód poniesienia wydatku na wypoczynek dziecka pracownik dołączył fakturę vat o treści „ usługi noclegowe”. Od wartości dofinansowania została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy, należało pobrać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wypłaconego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dofinansowanie kolonii z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinno być opodatkowane ?

Fragment:

(...) Pismem, które wpłynęło do tutejszego Organu podatkowego w dniu 26.07.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku odwołała się Pani do następującego stanu faktycznego: Jest Pani pracownikiem Spółki z o.o. zatrudniającej ponad 190 osób . W miesiącu sierpniu Pani córka wyjechała na kolonię do X, zorganizowaną przez Szkołę Podstawową za pośrednictwem Biura Turystyki . Za pobyt córki na kolonii dokonała Pani wpłat w 3-ch ratach , potwierdzeniem dokonanych wpłat są dowody wpłaty KP wystawione przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej ( kserokopie w załączeniu ). Ponadto załączyła Pani zaświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły potwierdzające powyższy fakt wraz z informacją ,że szkoła jako placówka oświatowa nie jest uprawniona do wystawiania rachunków i faktur , a kolonia letnia jest organizowana za pośrednictwem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zimowiska dla dziecka zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową i do obozu dla dziecka zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego?

Fragment:

(...) w oparciu o przedstawiony przez płatnika stan faktyczny stwierdza, iż płatnik Powiatowy Urząd Pracy nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej dopłaty do obozu harcerskiego zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego dla dziecka w wieku 12 lat, natomiast od wypłaconej dopłaty do zimowiska zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową dla dziecka w wieku 12 lat powinien obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Z dowodu takiego powinno wynikać jednoznacznie kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, jaka to jest forma wypoczynku i w jakim okresie oraz kwota poniesionego wydatku. Zgodnie z art. 14b §1 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta. Zgodnie z § 2 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Fragment:

(...) Uczestnicy Spółki jawnej wnioskiem z dnia 24.01.2005r. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościanie o udzielenie w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka, środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznacza m. in. na pomoc indywidualną dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych. W ramach tych świadczeń Spółka wypłaca należności określone jako „wczasy pod gruszą” dla osób niepełnosprawnych, które zalicza do wypoczynku zorganizowanego w innych formach. Pytanie dotyczy kwestii: czy ww. świadczenie jako pomoc indywidualna udzielona nie pełnosprawnym pracownikom, na zorganizowany we własnym zakresie wypoczynek należy zakwalifikować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem wnioskodawców wypłata przedmiotowego świadczenia niepełnosprawnym (...)

2011
1
mar

Istota:

Szkoła chce pokryć częściowo pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynek w formie kilkudniowej wycieczki. W wycieczce uczestniczą pracownicy według imiennej listy. Po otrzymaniu faktury za zorganizowaną wycieczkę, część jej wartości opłacana jest ze środków ZFŚS jako dofinansowanie dla każdego pracownika według załączonej imiennej listy. Pozostała kwota wpłacana jest przez pracowników.
Czy dopłaty do tej wycieczki powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25 kwietnia 2005 roku wpłynął wniosek Szkoły jako płatnika podatku dochodowego osób fizycznych o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 10.05.2005 r., 24.05.2005 r. oraz 06.06.2005 r. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Szkoła chce pokryć częściowo pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynek w formie kilkudniowej wycieczki. W wycieczce uczestniczą pracownicy według imiennej listy. Po otrzymaniu faktury za zorganizowaną wycieczkę, część jej wartości opłacana jest ze (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci, jeżeli wpłata dokonana jest na rzecz pośrednika, korzysta ze zwolnienia od podatku?

Fragment:

(...) zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Z powyższego przepisu wynika, że płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy jedynie w przypadku gdy dopłata dotyczy wydatku poniesionego na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Z dowodu takiego powinno wynikać jednoznacznie kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, jaka to jest forma wypoczynku i w jakim okresie oraz kwota poniesionego wydatku. Faktura czy inny dokument wystawiony przez pośrednika organizującego wypoczynek, który wykupił imprezę u podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie nie będzie stanowić (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zwolnione są z podatku dochodowego dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży która w momencie realizacji nie ukończyła 18 lat, czy dla dzieci które nie ukończyły 19 lat?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola na podstawie art. 14a-14d i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm./ w związku z wnioskiem z dnia 28.06.2005r / wpływ 01.07.2005r/ postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe Uzasadnienie Z wniosku z dnia 28 06.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika : stan faktyczny - Zakład dopłaca do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 z funduszu socjalnego lub innych źródeł , zorganozowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. pytanie płatnika - czy dotyczy to dzieci , które w momencie realizacji świadczenia nie ukończyły 18 lat? Czy dzieci , które nie ukończyły 19 lat? stanowisko płatnika -w/w świadczenia są zwolnione od poboru podatku w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 lat w momencie (...)