Dofinansowanie | Interpretacje podatkowe

Dofinansowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dofinansowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wystawca PIT-8C prawidłowo określił przychód Wnioskodawczyni, który jego zdaniem wynosi 31.249 zł i podlega opodatkowaniu?
Czy fakt, że wykonawca uregulował już należności podatkowe od przychodu ze sprzedaży swoich usług (w tym dotacji, którą on faktycznie otrzymał) nie doprowadzi do sytuacji (w przypadku przyjęcia, że działanie WFOŚiGW są prawidłowe, że tak naprawdę podatek od kwoty otrzymanej dotacji tj. 31.249 zł zostanie pobrany przez organ podatkowy podwójnie, tzn. od wykonawcy i od beneficjenta, czyli od Wnioskodawczyni?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b, zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji; Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).
2017
14
cze

Istota:
W zakresie - wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Wnioskodawcy, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT
Fragment:
W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swoim gospodarstwie produkuje owoce m.in. jabłka. W związku z wprowadzeniem przez rząd Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji w tym owoców i warzyw, Unia Europejska wprowadziła mechanizm zapewniający możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw. W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części jabłek wyprodukowanych w gospodarstwie, Wnioskodawca skorzystał z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw.
2017
16
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nadwyżki powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Wnioskodawca realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet Projektu. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowanych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Budżet Projektu podzielony jest na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie stanowiące określony % kosztów bezpośrednich. W umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wnioskodawcę określona jest całkowita wartość Projektu, która jest sumą: dofinansowania na realizację Projektu (płatność ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz wkładu prywatnego Realizatora Projektu (Wnioskodawcy). Dofinansowanie to w ramach konkretnego działania określone jest na różnym poziomie procentowym, ale i tak stanowi kwotę nie mniejszą niż 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (w tym płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa). Realizator Projektu zobowiązuje się natomiast do wniesienia wkładu własnego ze środków własnych w wysokości stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nadwyżki powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych niż kwota otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Wnioskodawca realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet Projektu. W umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wnioskodawcę określona jest całkowita wartość Projektu, która jest sumą: dofinansowania na realizację Projektu (płatność ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz wkładu prywatnego Realizatora Projektu (Wnioskodawcy). Dofinansowanie to w ramach konkretnego działania określone jest na różnym poziomie procentowym, ale i tak stanowi kwotę nie mniejszą niż 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (w tym płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa). Realizator Projektu zobowiązuje się natomiast do wniesienia wkładu własnego ze środków własnych w wysokości stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą (IZ) koszty bezpośrednie na szkolenia językowe mogą być rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, tj. na podstawie stawek jednostkowych. Wnioskodawca, jest Beneficjentem, któremu środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nadwyżki powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych niż kwota otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Wnioskodawca realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet Projektu. W umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wnioskodawcę określona jest całkowita wartość Projektu, która jest sumą: dofinansowania na realizację Projektu (płatność ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz wkładu prywatnego Realizatora Projektu (Wnioskodawcy). Dofinansowanie to w ramach konkretnego działania określone jest na różnym poziomie procentowym, ale i tak stanowi kwotę nie mniejszą niż 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (w tym płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa). Realizator Projektu zobowiązuje się natomiast do wniesienia wkładu własnego ze środków własnych w wysokości stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą (IZ) koszty bezpośrednie na szkolenia językowe mogą być rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, tj. na podstawie stawek jednostkowych. Wnioskodawca, jest Beneficjentem, któremu środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania nadwyżki powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Wnioskodawca realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet Projektu. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowanych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Budżet Projektu podzielony jest na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie stanowiące określony % kosztów bezpośrednich. W umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wnioskodawcę określona jest całkowita wartość Projektu, która jest sumą: dofinansowania na realizację Projektu (płatność ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz wkładu prywatnego Realizatora Projektu (Wnioskodawcy). Dofinansowanie to w ramach konkretnego działania określone jest na różnym poziomie procentowym, ale i tak stanowi kwotę nie mniejszą niż 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (w tym płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa). Realizator Projektu zobowiązuje się natomiast do wniesienia wkładu własnego ze środków własnych w wysokości stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
2017
11
maj

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina B. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na budowę ulic w m. L. Uzyskując wparcie każdy z beneficjentów przed uzyskaniem zwrotu dotacji powinien przedstawić interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego. Powyższa interpretacja będzie potwierdzeniem, że od budowy drogi gminnej i części drogi powiatowej Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W ramach inwestycji pn. „ P ” wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Długość nawierzchni do 1 km. Operacja dotyczy dróg gminnych – ul. Ż., ul L. i drogi powiatowej – ul. B.. Zadanie przewidziane do objęcia dofinansowaniem będzie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efekt inwestycji nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z uzyskaniem wsparcia z PROW Gmina jest zobowiązana do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w wyniku realizacji inwestycji dotyczącej dwóch odcinków: ul. Ż. i ul. L. oraz odcinka ul. B.(drogi powiatowej) istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni na drogach gminnych i części drogi powiatowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia Gmina B. nie jest podatnikiem VAT oraz nie figuruje w ewidencji „ płatników VAT ”.
2017
10
maj

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na budowę ulic w m. Ł.. Uzyskując wsparcie każdy z beneficjentów przed uzyskaniem zwrotu dotacji powinien przedstawić interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego. Powyższe będzie potwierdzeniem, że od budowy drogi gminnej Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej wraz z chodnikiem, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Długość planowanej do wykonania nawierzchni wyniesie 465 m. Operacja dotyczy drogi gminnej, która łączy się z drogą wyższego rzędu: drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową. Zadanie przewidziane do objęcia dofinansowaniem będzie współfinansowane z Programu ... na lata 2014-2020. Efekty realizacji inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z uzyskaniem wsparciem z ... na lata 2014-2020 Gmina jest zobowiązana do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność, interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją ww. inwestycji, Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT? (...)
2016
17
gru

Istota:
Możliwość zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 w odniesieniu do otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Spółka budując halę skorzystała z pomocy publicznej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy o dofinansowanie nr (...) z dnia 20 grudnia 2013 r. dla projektu pt. Technologia produkcji elementów prefabrykowanych z betonu SCC oraz kompozytowych stosowana w prefabrykacji. W ramach powyższej umowy spółka w dniu 31 grudnia 2015 r. uzyskała dofinansowanie w formie umorzenia kredytu ze środków działania 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 otrzymano premię z Banku Gospodarstwa Krajowego w wartości 3.480.501,93 zł , co potwierdzają również informacje o zatwierdzeniu płatności pośrednich i końcowej otrzymane z Departamentu Programów Europejskich BGK, pismami numer (...) . Odpowiednio dofinansowanie otrzymano w formie dotacji celowej 15% oraz w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymane dofinansowanie będzie stanowiło przychód zwolniony z opodatkowania odpowiednio na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Na mocy art. 17 ust 1 pkt 47 ustawy od podatku dochodowego od osób prawnych wolne od podatku są dotacje, otrzymane z budżetu państwa, co dotyczyłoby części premii technologicznej otrzymanej w formie dotacji celowej (15 % wartości).
2016
22
kwi

Istota:
1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 23% VAT na dofinasowanie realizacji wystawy i konferencji?
2. Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej ze stawką 23% na Urząd Miasta za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji gdzie Urząd Miasta w zamian za dofinansowanie jest promowany przez umieszczanie logo?
Fragment:
Otrzymana kwota dofinansowania nie była dofinansowaniem do ceny usługi związanej z wystawą, ani z konferencją. Dofinansowanie było przeznaczone jak opisano w punkcie a). Symbol PKWiU 90.02.12.9. W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X: Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 23% VAT na dofinasowanie realizacji wystawy i konferencji... Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej ze stawką 23% na Urząd Miasta za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji gdzie Urząd Miasta w zamian za dofinansowanie jest promowany przez umieszczanie logo... Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X: Zgodnie z art. 5 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju. Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji w ramach wystawy a w zamian promuje Urząd Miasta /.../ poprzez umieszczanie zapisu o treści „ projekt objęty mecenatem Miasta /.../ ” we wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz umieszcza logo Urzędu Miasta na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjny, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
2016
15
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.