Dofinansowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dofinansowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy otrzymane dofinansowanie stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z prowadzonej działalności gospodarczej lub z innego źródła, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z umową dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis i jest udzielone zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że środki otrzymane z dotacji, nie zostały przeznaczone na zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane dofinansowanie stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z prowadzonej działalności gospodarczej lub z innego źródła, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2018
6
sty

Istota:

Obowiązków płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału w imprezach integracyjnych pracowników Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód uczestnika i od przychodu pobierano należny podatek. Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci Wnioskodawca dwa razy w roku kalendarzowym organizuje imprezę kulturalną dla dzieci do lat 14 (w okolicy Nowego Roku i Dnia Dziecka). Impreza ta dofinansowana będzie z ZFŚS. Koszt imprezy nie może przekraczać 120 zł na osobę i obejmuje gry, zabawy, turnieje sportowe teatrzyk i in. Impreza jest kierowana do dzieci sędziów, pracowników i rencistów Sądu Okręgowego w .... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w ..., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w.... Udział w imprezie ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do imprezy naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę rodzice dzieci uczestniczących w imprezie muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód rodziców uczestników imprezy i od przychodu pobierano należny podatek. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2018
6
sty

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału dzieci pracowników Wnioskodawcy w imprezach kulturalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód uczestnika i od przychodu pobierano należny podatek. Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci Wnioskodawca dwa razy w roku kalendarzowym organizuje imprezę kulturalną dla dzieci do lat 14 (w okolicy Nowego Roku i Dnia Dziecka). Impreza ta dofinansowana będzie z ZFŚS. Koszt imprezy nie może przekraczać 120 zł na osobę i obejmuje gry, zabawy, turnieje sportowe teatrzyk i in. Impreza jest kierowana do dzieci sędziów, pracowników i rencistów Sądu Okręgowego w ... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w ..., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Udział w imprezie ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do imprezy naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę rodzice dzieci uczestniczących w imprezie muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód rodziców uczestników imprezy i od przychodu pobierano należny podatek. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2017
8
gru

Istota:

Czy kwota dofinansowania projektu wkładem własnym (finansowym) otrzymanym od Partnera nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Otrzymane od Partnera dofinansowanie przeznaczone będzie wyłącznie na pokrycie kosztów ponoszonych na realizację badań naukowych prowadzonych w ramach projektu. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Uczelnię i Partnera przemysłowego i nie występuje tutaj relacja polegająca na świadczeniu wzajemnym usług. Nie można również stwierdzić, że wniesienie wkładu własnego przez Partnera wynikającego z założeń projektu można traktować jako wynagrodzenie za usługę, ponieważ środki te stanowią jedynie zwrot kosztów. Środki te powinno się traktować jedynie jako wkład pieniężny w realizację projektu. Zdaniem Uniwersytetu, wkład finansowy partnera przemysłowego przekazany na dofinansowanie realizacji projektu nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
29
wrz

Istota:

Czy przyznane w przyszłości dofinansowanie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni zamierza złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, której dotyczy dofinansowanie polega na instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Stronami umowy są: beneficjent – Wnioskodawczyni oraz Województwo.... Umowa określa warunki i zasady, na jakich będzie dokonywane przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny w związku z projektem wynosi 15%. W ramach otrzymanego dofinansowania nie będzie się zawierało wynagrodzenie dla Wnioskodawczyni, jako beneficjenta. Dofinansowanie oznacza współfinansowanie Unii Europejskiej, natomiast wypłaty środków dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego zajmuje się obsługą bankową płatności wynikającej z umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzymuje na swoje konto bankowe beneficjent podpisanej umowy o dofinansowanie czyli Wnioskodawczyni. Przekazanie beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO ... wniosku o płatność.

2017
26
wrz

Istota:

Obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C

Fragment:

Po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie, beneficjent końcowy otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów własnych: 40% kwoty netto, podatku VAT oraz nadwyżki kwoty ponad 10 000 zł (ponieważ maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60% kwoty netto nie więcej niż 10 000 zł). Zgodnie z przyjętym regulaminem Gmina udziela dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania zgodnie z art. 403 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotacja na dofinansowanie wymiany nie będzie udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, należy uznać, że jeżeli Wnioskodawca – jednostka samorządu terytorialnego – udziela ze swoich środków budżetowych dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) osobom fizycznym – beneficjentom końcowym na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, to u tych osób powstanie przychód na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystający ze zwolnienia, wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

2017
29
sie

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania do wykonania podłączenia budynku do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b), zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni podpisała z jednostką samorządu terytorialnego umowę na dofinansowanie podłączenia nieruchomości do zbiorowego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „ Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego ”. Środki przyznane Wnioskodawczyni były wypłacone przez Miasto bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej.

2017
14
cze

Istota:

Czy wystawca PIT-8C prawidłowo określił przychód Wnioskodawczyni, który jego zdaniem wynosi 31.249 zł i podlega opodatkowaniu?
Czy fakt, że wykonawca uregulował już należności podatkowe od przychodu ze sprzedaży swoich usług (w tym dotacji, którą on faktycznie otrzymał) nie doprowadzi do sytuacji (w przypadku przyjęcia, że działanie WFOŚiGW są prawidłowe, że tak naprawdę podatek od kwoty otrzymanej dotacji tj. 31.249 zł zostanie pobrany przez organ podatkowy podwójnie, tzn. od wykonawcy i od beneficjenta, czyli od Wnioskodawczyni?

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b, zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji; Stosownie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

2017
16
maj

Istota:

W zakresie - wskazania czy otrzymane dofinansowanie zwiększa obrót Wnioskodawcy, zastosowania zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców oraz prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swoim gospodarstwie produkuje owoce m.in. jabłka. W związku z wprowadzeniem przez rząd Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji w tym owoców i warzyw, Unia Europejska wprowadziła mechanizm zapewniający możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw. W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części jabłek wyprodukowanych w gospodarstwie, Wnioskodawca skorzystał z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw.

2017
11
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania nadwyżki powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota otrzymanego dofinansowania.

Fragment:

Wnioskodawca realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet Projektu. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowanych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Budżet Projektu podzielony jest na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie stanowiące określony % kosztów bezpośrednich. W umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wnioskodawcę określona jest całkowita wartość Projektu, która jest sumą: dofinansowania na realizację Projektu (płatność ze środków europejskich oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz wkładu prywatnego Realizatora Projektu (Wnioskodawcy). Dofinansowanie to w ramach konkretnego działania określone jest na różnym poziomie procentowym, ale i tak stanowi kwotę nie mniejszą niż 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (w tym płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu państwa). Realizator Projektu zobowiązuje się natomiast do wniesienia wkładu własnego ze środków własnych w wysokości stanowiącej nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.