Dofinansowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dofinansowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania

Fragment:

Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Przepis art. 29a ust. 1 ustawy jest odpowiednikiem art. 73 ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2018
21
gru

Istota:

Czy dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez Spółkę na realizację prac badawczo-rozwojowych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 52 UPDOP?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje oraz fakt, że Spółka zawarła jako beneficjent umowę o dofinansowanie z NCBiR, będącą instytucją pośredniczącą na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który stanowi środki europejskie, a wypłata dofinansowania jest dokonywana przez Bank ... na zlecenie NCBiR, w opinii Spółki, spełnione zostały wszystkie przesłanki do objęcia uzyskanej przez Wnioskodawcę dotacji zwolnieniem z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 52 UPDOP. Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.242.2017. 1.AT, zgodnie z którą Wnioskodawca, jako Beneficjent w związku z realizacją projektu „ Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta X ” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „ Gospodarka niskoemisyjna ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y 2014-2020 otrzyma dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich stwierdzić należy, że dofinansowanie to będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie cytowanego art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
6
paź

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją operacji pt. „ ... ” finansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednocześnie, tutejszy organ informuje, że zgodnie z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2018
16
kwi

Istota:

Czy otrzymane dofinansowanie stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z prowadzonej działalności gospodarczej lub z innego źródła, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z umową dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis i jest udzielone zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że środki otrzymane z dotacji, nie zostały przeznaczone na zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane dofinansowanie stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z prowadzonej działalności gospodarczej lub z innego źródła, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2018
6
sty

Istota:

Obowiązków płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału w imprezach integracyjnych pracowników Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód uczestnika i od przychodu pobierano należny podatek. Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci Wnioskodawca dwa razy w roku kalendarzowym organizuje imprezę kulturalną dla dzieci do lat 14 (w okolicy Nowego Roku i Dnia Dziecka). Impreza ta dofinansowana będzie z ZFŚS. Koszt imprezy nie może przekraczać 120 zł na osobę i obejmuje gry, zabawy, turnieje sportowe teatrzyk i in. Impreza jest kierowana do dzieci sędziów, pracowników i rencistów Sądu Okręgowego w .... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w ..., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w.... Udział w imprezie ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do imprezy naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę rodzice dzieci uczestniczących w imprezie muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód rodziców uczestników imprezy i od przychodu pobierano należny podatek. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2018
6
sty

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z częściowym sfinansowaniem z ZFŚS udziału dzieci pracowników Wnioskodawcy w imprezach kulturalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód uczestnika i od przychodu pobierano należny podatek. Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci Wnioskodawca dwa razy w roku kalendarzowym organizuje imprezę kulturalną dla dzieci do lat 14 (w okolicy Nowego Roku i Dnia Dziecka). Impreza ta dofinansowana będzie z ZFŚS. Koszt imprezy nie może przekraczać 120 zł na osobę i obejmuje gry, zabawy, turnieje sportowe teatrzyk i in. Impreza jest kierowana do dzieci sędziów, pracowników i rencistów Sądu Okręgowego w ... i sądów rejonowych prowadzących wspólną działalność socjalną z Sądem Okręgowym w ..., tj. osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Udział w imprezie ma charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Dofinansowanie do imprezy naliczane jest według kryterium dochodowego zgodnie z regulaminem ZFŚS przy Sądzie Okręgowym w .... Pozostałą kwotę rodzice dzieci uczestniczących w imprezie muszą uregulować z własnych środków. Do tej pory dofinansowanie do imprezy stanowiło przychód rodziców uczestników imprezy i od przychodu pobierano należny podatek. W związku z powyższym opisem zadano (...)

2017
8
gru

Istota:

Czy kwota dofinansowania projektu wkładem własnym (finansowym) otrzymanym od Partnera nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Otrzymane od Partnera dofinansowanie przeznaczone będzie wyłącznie na pokrycie kosztów ponoszonych na realizację badań naukowych prowadzonych w ramach projektu. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Uczelnię i Partnera przemysłowego i nie występuje tutaj relacja polegająca na świadczeniu wzajemnym usług. Nie można również stwierdzić, że wniesienie wkładu własnego przez Partnera wynikającego z założeń projektu można traktować jako wynagrodzenie za usługę, ponieważ środki te stanowią jedynie zwrot kosztów. Środki te powinno się traktować jedynie jako wkład pieniężny w realizację projektu. Zdaniem Uniwersytetu, wkład finansowy partnera przemysłowego przekazany na dofinansowanie realizacji projektu nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2017
29
wrz

Istota:

Czy przyznane w przyszłości dofinansowanie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni zamierza złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...2014-2020, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Inwestycja, której dotyczy dofinansowanie polega na instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Stronami umowy są: beneficjent – Wnioskodawczyni oraz Województwo.... Umowa określa warunki i zasady, na jakich będzie dokonywane przekazywanie, wykorzystanie i rozliczenie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny w związku z projektem wynosi 15%. W ramach otrzymanego dofinansowania nie będzie się zawierało wynagrodzenie dla Wnioskodawczyni, jako beneficjenta. Dofinansowanie oznacza współfinansowanie Unii Europejskiej, natomiast wypłaty środków dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego zajmuje się obsługą bankową płatności wynikającej z umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzymuje na swoje konto bankowe beneficjent podpisanej umowy o dofinansowanie czyli Wnioskodawczyni. Przekazanie beneficjentowi dofinansowania następuje w terminie do 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO ... wniosku o płatność.

2017
26
wrz

Istota:

Obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C

Fragment:

Po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie, beneficjent końcowy otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy na wymianę źródeł ciepła. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów własnych: 40% kwoty netto, podatku VAT oraz nadwyżki kwoty ponad 10 000 zł (ponieważ maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60% kwoty netto nie więcej niż 10 000 zł). Zgodnie z przyjętym regulaminem Gmina udziela dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania zgodnie z art. 403 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotacja na dofinansowanie wymiany nie będzie udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, należy uznać, że jeżeli Wnioskodawca – jednostka samorządu terytorialnego – udziela ze swoich środków budżetowych dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) osobom fizycznym – beneficjentom końcowym na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, to u tych osób powstanie przychód na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystający ze zwolnienia, wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

2017
29
sie

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dofinansowania do wykonania podłączenia budynku do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b), zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni podpisała z jednostką samorządu terytorialnego umowę na dofinansowanie podłączenia nieruchomości do zbiorowego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „ Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego ”. Środki przyznane Wnioskodawczyni były wypłacone przez Miasto bezpośrednio wykonawcy podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej.