Dofinansowanie | Interpretacje podatkowe

Dofinansowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dofinansowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na budowę ulic w m. Ł.. Uzyskując wsparcie każdy z beneficjentów przed uzyskaniem zwrotu dotacji powinien przedstawić interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego. Powyższe będzie potwierdzeniem, że od budowy drogi gminnej Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej wraz z chodnikiem, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Długość planowanej do wykonania nawierzchni wyniesie 465 m. Operacja dotyczy drogi gminnej, która łączy się z drogą wyższego rzędu: drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową. Zadanie przewidziane do objęcia dofinansowaniem będzie współfinansowane z Programu ... na lata 2014-2020. Efekty realizacji inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z uzyskaniem wsparciem z ... na lata 2014-2020 Gmina jest zobowiązana do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność, interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją ww. inwestycji, Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT? (...)
2016
17
gru

Istota:
Możliwość zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 w odniesieniu do otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Spółka budując halę skorzystała z pomocy publicznej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy o dofinansowanie nr (...) z dnia 20 grudnia 2013 r. dla projektu pt. Technologia produkcji elementów prefabrykowanych z betonu SCC oraz kompozytowych stosowana w prefabrykacji. W ramach powyższej umowy spółka w dniu 31 grudnia 2015 r. uzyskała dofinansowanie w formie umorzenia kredytu ze środków działania 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 otrzymano premię z Banku Gospodarstwa Krajowego w wartości 3.480.501,93 zł , co potwierdzają również informacje o zatwierdzeniu płatności pośrednich i końcowej otrzymane z Departamentu Programów Europejskich BGK, pismami numer (...) . Odpowiednio dofinansowanie otrzymano w formie dotacji celowej 15% oraz w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymane dofinansowanie będzie stanowiło przychód zwolniony z opodatkowania odpowiednio na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Na mocy art. 17 ust 1 pkt 47 ustawy od podatku dochodowego od osób prawnych wolne od podatku są dotacje, otrzymane z budżetu państwa, co dotyczyłoby części premii technologicznej otrzymanej w formie dotacji celowej (15 % wartości).
2016
22
kwi

Istota:
1. Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 23% VAT na dofinasowanie realizacji wystawy i konferencji?
2. Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej ze stawką 23% na Urząd Miasta za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji gdzie Urząd Miasta w zamian za dofinansowanie jest promowany przez umieszczanie logo?
Fragment:
Otrzymana kwota dofinansowania nie była dofinansowaniem do ceny usługi związanej z wystawą, ani z konferencją. Dofinansowanie było przeznaczone jak opisano w punkcie a). Symbol PKWiU 90.02.12.9. W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X: Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 23% VAT na dofinasowanie realizacji wystawy i konferencji... Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących poniesionych kosztów, które dotyczą faktury wystawionej ze stawką 23% na Urząd Miasta za dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji gdzie Urząd Miasta w zamian za dofinansowanie jest promowany przez umieszczanie logo... Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 stycznia 2016r. znak: X: Zgodnie z art. 5 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju. Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na realizację wystaw i konferencji w ramach wystawy a w zamian promuje Urząd Miasta /.../ poprzez umieszczanie zapisu o treści „ projekt objęty mecenatem Miasta /.../ ” we wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz umieszcza logo Urzędu Miasta na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjny, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
2016
15
mar

Istota:
Czy wybudowanie na rzecz mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla każdego z beneficjentów?
Fragment:
Wnioskodawca wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn.: „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji ”. Beneficjentem środków z dofinansowania będą gospodarstwa domowe, tj. osoby fizyczne, które po realizacji zadania zostaną właścicielami nowo wybudowanych przyłączy. Budowa przyłączy będzie finansowana w następujący sposób: 55% kosztów zadania poniosą beneficjenci, czyli przyszli właściciele przyłączy kanalizacyjnych, którzy w określonych terminach przeleją środki na konto Wnioskodawcy, 45% kosztów zadania będzie dofinansowane dotacją z NFOŚiGW. Budowę przyłączy wykonywać będzie podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z prawem zamówień publicznych, wyłoniony przez Wnioskodawcę, z którym Wnioskodawca zawrze umowę. Wnioskodawca rozliczać się będzie z Wykonawcą robót fakturami VAT (faktury częściowe). Nowo wybudowane przyłącza kanalizacyjne będą służyły do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Wnioskodawcy. Za usługę odprowadzania ścieków Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie wg stawki ustalonej w taryfie cen wody i odprowadzania ścieków za 1 m 3 , opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 8% wartości usługi netto.
2015
13
gru

Istota:
Dofinansowanie do wycofanych owoców z rynku – obrót, stawka
Fragment:
Gospodarstwo otrzymało dofinansowanie na kwotę 9.879,96 EUR, która została przeliczona na kwotę 42.219,04 zł i przelana na rachunek bankowy. Kwota 9.879,96 EUR zawiera: jabłka – 4.205,61 EUR transport – 1.025,40 EUR sortowanie i pakowanie – 4.648,95 EUR. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane dofinansowanie dotyczące owoców (jabłek) zwiększa obrót gospodarstwa w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Czy otrzymane dofinansowanie dotyczące płatności do transportu, sortowania i pakowania owoców może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r... Czy otrzymane dofinansowanie powinno być w całości czyli w kwocie 9.879,96 EUR opodatkowane według stawki właściwej dla tego rodzaju towaru (jabłek) w wysokości 5%... Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymane dofinansowanie dotyczące kosztów transportu i pakowania oraz sortowania powinno być zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Jest to tylko zwrot kosztów własnej pracy, którą podatnik włożył w przygotowanie towaru do obrotu.
2015
3
lis

Istota:
Czy otrzymane wynagrodzenie osób realizujących cel programu dofinansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, uzyskane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło) zgodnie z przedstawionym zakresem czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku ze zmianą statusu środków w ustawie o finansach publicznych dofinansowanie projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej lecz z dotacji z budżetu państwa. Oznacza to, że dofinansowanie przedmiotowego projektu korzysta ze zwolnienia od podatku jako dotacja z budżetu państwa na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie dla beneficjenta przyznanej pomocy, czyli Wnioskodawcy. Nie ma natomiast zastosowania dla wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji projektu. Zakresy wykonywanych prac w ramach projektu wskazują, że wykonawcom zostały powierzone czynności merytoryczne bezpośrednio realizujące cel projektu (na przykład: opracowanie „ Planu promocji projektu ... ”) oraz czynności o charakterze organizacyjnym, pomocniczym, technicznym (na przykład: przygotowywanie od strony organizacyjnej szkoleń realizowanych przez zleceniodawcę w ramach projektu wykonanie zadań polegających na prowadzeniu rekrutacji uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu). Fakt, że podatnik uzyskujący dochody bezpośrednio realizuje cel programu lub jedynie pośrednio poprzez wykonywanie czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym nie ma znaczenia w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.
2015
7
cze

Istota:
Zy dofinansowanie zwiększa obrót, zastosowanie zwolnienia dla nieodpłatnego przekazania owoców, prawo do odliczenia VAT
Fragment:
W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany jest grupą producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. Celem działalności Wnioskodawcy jest: Zapewnienie planowania i dostosowania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości. Koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytwarzanych przez Wspólników. Optymalizacja kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen producenta.
2015
26
maj

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki sfinansowane dotacją przyznaną osobie bezrobotnej?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opisane wyżej wydatki (na zakup wyposażenia, materiałów, usług), pokryte ze środków otrzymanych, jako dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tej działalności... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki, za wyjątkiem wydatków na nabycie rzeczy i praw podlegających amortyzacji, pokryte ze środków otrzymanych jako dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną - podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tej działalności. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowa pomoc przyznana bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, a więc środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, są zwolnione od podatku dochodowego. Środki te nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje jakich wydatków nie uważa się za koszty uzyskania przychodu. Zauważyć należy, że przepis ten zawiera natomiast inne odwołania do art. 21 ustawy i katalogu zwolnień, w szczególności zaś art. 23 ust. 1 pkt 56 odsyła do art. 21 ust. 1 pkt 46 - dotyczącego środków otrzymanych, m.in. z Unii Europejskiej.
2015
23
sty

Istota:
Czy Stowarzyszenie może odzyskać VAT uiszczony przy dokonywaniu zakupu towarów i usług?
Fragment:
W ramach tego działania złożyło wniosek o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju: podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD, podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ich aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i poszanowania przyrody. Realizacja ww. celów związana jest z: poniesieniem kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem biura oraz świadczeniami na rzecz pracowników zatrudnionych do jego obsługi, prowadzeniem badań obszaru LGD: szkoleniem pracowników, zarządu i rady LGD, wydarzeniami promocyjnymi, aktywizowaniem lokalnej społeczności. W trakcie realizacji ww. projektu nabywane towary i usługi nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, związane będą z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i będą to: koszty bieżące (administracyjne): wynagrodzenie członków Rady, koszty podróży organów i pracowników LGD, wynagrodzenie pracowników LGD, wynagrodzenie za zlecenia (ochrona-monitoring, bieżące naprawy), najem, utrzymanie (...)
2014
14
lut

Istota:
Brak możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Jako osoba fizyczna Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki te przeznaczone zostaną na realizację operacji pt. „ ... ”. W związku z powyższym zostanie zakupione wyposażenie w postaci mebli, sprzętu AGD i RTV. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup ww. wyposażenia. Wszystkie zakupy związane z realizacją ww. projektu udokumentowane zostały fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. l ustawy o VAT ze względu na limit sprzedaży i nie zamierza się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „ podatnicy VAT czynni ”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.
2014
30
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.