Dodatnie różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatnie różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
28
paź

Istota:

W zakresie dodatnich różnic kursowych przy operacjach finansowych na skutek realizacji zleconego przedsięwzięcia

Fragment:

Czy po stronie Spółki powstały dodatnie różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, w związku z otrzymaniem przez Spółkę od Zleceniodawców kwoty „ G euro ”... Czy po stronie Spółki powstały dodatnie różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, w związku z kompensatą zobowiązania Spółki do zapłaty kwoty „ ,E euro ” z Zobowiązaniem Zleceniodawców do zwrotu na rzecz Spółki sum gwarancji w tej samej części... Czy po Stronie Spółki powstały dodatnie różnice kursowe w rozumieniu Ustawy o CIT, w związku z kompensatą zobowiązania Spółki do zapłaty kwoty „ F euro ” z zobowiązaniem Zleceniodawców do zwrotu na rzecz Spółki sum gwarancji w tej samej części... Stanowisko Spółki - Wnioskodawcy: Ad.1) W ocenie Spółki, nie powstały po jej stronie dodatnie różnice kursowe w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT, w związku z otrzymaniem od Zleceniodawców kwoty „ G euro ”. Zgodnie z przepisem art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: Ustawa o CIT), ,,(...) dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po (...)

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie możliwości przyjęcia kursu średniego NBP odpowiednich dni jako kursu faktycznie zastosowanego przy ustalaniu różnic kursowych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki oraz przy przeliczaniu przychodów z tytułu spłaty odsetek od tej pożyczki.

Fragment:

Zgodnie bowiem z przepisem art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Sposób określania wielkości różnic kursowych w przypadku pożyczek bądź kredytów – a z tego rodzaju problematyką związane są wątpliwości zgłoszone przez Spółkę - oraz zasady ujmowania tych różnic do przychodów lub do kosztów uzyskania przychodów reguluje art. 15a ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 updop. Przepisy te stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat pożyczek (art. 15a ust. 9 updop). Należy jednak podkreślić, że inne przepisy określają zasady ustalania różnic kursowych przez pożyczkodawcę (kredytodawcę), inne zaś dotyczą ustalania tych różnic przez pożyczkobiorcę (kredytobiorcę). Do ustalania różnic kursowych przez pożyczkodawcę – w takim też charakterze występuje Spółka - zastosowanie znajduje art. 15a ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 updop, czyli pożyczkodawca ustala: na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 4 updop dodatnie różnice kursowe, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest niższa od wartości tej pożyczki w dniu jej zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; na podstawie art. 15a ust. 3 pkt 4 updop ujemne różnice kursowe, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej udzielenia jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

2011
1
sie

Istota:

Czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym?

Fragment:

Po zwróceniu kwoty zaliczki powstały na koncie dewizowym dodatnie różnice kursowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z przedstawioną wyżej sytuacją, to jest czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku zwrotu uprzednio wypłaconej zaliczki nie stanowią, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Artykuł 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) stanowi iż: dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty łub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Jednakże, w przedstawianej sytuacji różnica kursowa powstała w wyniku zwrócenia wypłaconej zaliczki. Zaliczka na poczet dostaw towarów nie stanowi w myśl ustawy ani przychodu, ani kosztu uzyskania przychodu.

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwraca się z zapytaniem w sprawie dotyczącej powstania po stronie kosztów podatkowych dodatnich różnic kursowych w przypadku spełnienia świadczenia przez osobę trzecią.

Fragment:

Spółka zwraca się z zapytaniem „czy w przypadku gdy świadczenie spełnione zostanie przez osobę trzecią i nie nastąpiło za pośrednictwem rachunku bankowego podmiotu ponoszącego koszt, spółka zobowiązana jest wliczyć dodatnie różnice kursowe do podstawy opodatkowania, czy jest to zdarzenie nie podlegające opodatkowaniu? Zdaniem Spółki dodatnie różnice kursowe w przypadku zapłaty jej zobowiązań przez osobę trzecią ww. sposób nie wlicza się do podstawy opodatkowania. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, co następuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.