Dodatki mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatki mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do zasiłku relokacyjnego.

Fragment:

(...) dodatek mieszkaniowy jest wyliczany jako iloczyn dni oddelegowania oraz stawki dodatku mieszkaniowego ustalonej za każdy dzień oddelegowania; jest on wypłacany tylko za okres faktycznego przebywania poza granicami Polski w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z oddelegowania, jednak, może się także zdarzyć, że dodatek ten nie jest wypłacany tylko za dni pobytu na oddelegowaniu, ponieważ w przypadku wynajęcia mieszkania opłata jest zazwyczaj miesięczna, zatem dodatek jest wypłacany w skali miesiąca, nawet jeżeli pracownik przyjechał na miejsce projektu np. na trzy tygodnie, stawki dzienne dodatku mieszkaniowego są określone odrębnie dla każdego kraju oddelegowania, stawki dzienne dodatku mieszkaniowego są określane w wysokościach ustalonych przez zewnętrzną, międzynarodową firmę doradczą wyspecjalizowaną w zagadnieniach dotyczących oddelegowani pracowniczych, nie są one ustalane arbitralnie przez Spółkę, wypłata dodatku mieszkaniowego następuje co do zasady miesięcznie w terminie wypłaty zasadniczego wynagrodzenia za pracę oddelegowanego pracownika, ponadto, dodatek mieszkaniowy wypłacany jest jako ryczałt, w konsekwencji może (...)

2016
3
gru

Istota:

Opodatkowanie wypłacanych pracownikom dodatków mieszkaniowych oraz związanych z tym obowiązków podatnika jako płatnika.

Fragment:

(...) dodatek mieszkaniowy jest wyliczany jako iloczyn dni oddelegowania oraz stawki dodatku mieszkaniowego ustalonej za każdy dzień oddelegowania; jest on wypłacany tylko za okres faktycznego przebywania poza granicami Polski w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z oddelegowania, jednak, może się także zdarzyć, że dodatek ten nie jest wypłacany tylko za dni pobytu na oddelegowaniu, ponieważ w przypadku wynajęcia mieszkania opłata jest zazwyczaj miesięczna, zatem dodatek jest wypłacany w skali miesiąca, nawet jeżeli pracownik przyjechał na miejsce projektu np. na trzy tygodnie, stawki dzienne dodatku mieszkaniowego są określone odrębnie dla każdego kraju oddelegowania, stawki dzienne dodatku mieszkaniowego są określane w wysokościach ustalonych przez zewnętrzną, międzynarodową firmę doradczą wyspecjalizowaną w zagadnieniach dotyczących oddelegowani pracowniczych, nie są one ustalane arbitralnie przez Spółkę, wypłata dodatku mieszkaniowego następuje co do zasady miesięcznie w terminie wypłaty zasadniczego wynagrodzenia za pracę oddelegowanego pracownika, ponadto, dodatek mieszkaniowy wypłacany jest jako ryczałt, w konsekwencji może (...)

2015
20
lis

Istota:

W sytuacji jednorazowej wypłaty kwoty dodatku mieszkaniowego, powstałej z kumulacji kwot tego dodatku należnych funkcjonariuszowi za sierpień 2014 r. oraz poprzednie miesiące, tj. czerwiec i lipiec 2014 r. ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy korzysta cała wypłacona w danym miesiącu kwota dodatku.

Fragment:

Dodatek mieszkaniowy można przyznać do wysokości wynikającej z przedstawionych dokumentów, przy uwzględnieniu sytuacji rodzinnej i majątkowej funkcjonariusza oraz średnich cen rynkowych najmu w miejscu pełnienia służby w dniu przyznania dodatku mieszkaniowego. Jak stanowi ustawa, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w przypadku niespełniania przesłanek, uzasadniających jego przyznanie. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że wypłacany funkcjonariuszowi dodatek mieszkaniowy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie z opodatkowania obowiązuje także wówczas, gdy dodatek mieszkaniowy za kilka miesięcy jest wypłacany jednorazowo. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania wypłaty dodatku mieszkaniowego, bowiem brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia omawiane zwolnienie przedmiotowe od wysokości miesięcznego dodatku mieszkaniowego. Zatem istotna jest wartość przyznanego funkcjonariuszowi miesięcznego świadczenia. W opisanej sytuacji, pomimo że łączna kwota wypłaty jest wyższa niż 500 zł, niemniej przyznany miesięcznie dodatek mieszkaniowy nie przekracza tej kwoty. Zatem, gdy skumulowana wypłata dodatku mieszkaniowego należnego za miesiące danego roku podatkowego jest dokonana w tym samym roku, to przy spełnieniu warunków określonych w treści art. 21 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, zwolnienie ma zastosowanie.

2015
10
cze

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania jednorazowej wypłaty funkcjonariuszowi dodatku mieszkaniowego obejmującej skumulowaną kwotę dodatku za kilka miesięcy.

Fragment:

W myśl art. 93d ust. 4 ustawy biura, dodatek mieszkaniowy przyznaje się na podstawie wniosku funkcjonariusza, zawierającego: uzasadnienie; dokumenty, potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub domu jednorodzinnego; oświadczenie, że nie zachodzą warunki, o których mowa w ust. 3; zobowiązanie do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Szefa biura o każdej zmianie, mającej wpływ na uprawnienie do otrzymywania dodatku mieszkaniowego lub na jego wysokość. Szef biura przyznaje dodatek mieszkaniowy na okres najmu, nie dłuższy jednak niż na okres roku i pod warunkiem spełniania przez cały ten okres przesłanek, uzasadniających jego przyznanie (art. 93d ust. 5 ustawy biura). Dodatek mieszkaniowy można przyznać do wysokości wynikającej z przedstawionych dokumentów, przy uwzględnieniu sytuacji rodzinnej i majątkowej funkcjonariusza oraz średnich cen rynkowych najmu w miejscu pełnienia służby w dniu przyznania dodatku mieszkaniowego . Jak stanowi ust. biura, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w przypadku niespełniania przesłanek, uzasadniających jego przyznanie. W związku z powyższym, wypłacany funkcjonariuszowi dodatek mieszkaniowy, przyznany w drodze stosownej decyzji nie jest świadczeniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika, a tym samym podlega opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami ze stosunku służbowego osiągniętymi przez funkcjonariusza w danym miesiącu.

2014
5
mar

Istota:

Jakie są skutki podatkowe umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami?

Fragment:

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Dyrektor MOPS, który na podstawie art. 64 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych może umorzyć nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, ze zm.) wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. (...) Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego (art. 7 ust. 1a ww. ustawy). Stosownie do art. 7 ust. 9 cyt. ustawy, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności. Stosownie do postanowień art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

2013
20
cze

Istota:

PIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania funkcjonariuszy

Fragment:

(...) dodatku mieszkaniowego lub na jego wysokość. Wnioskodawca może przyznać funkcjonariuszowi dodatek mieszkaniowy do wysokości wynikającej z załączonych do wniosku dokumentów, przy uwzględnieniu sytuacji rodzinnej i majątkowej funkcjonariusza oraz średnich cen rynkowych najmu w miejscu pełnienia służby w dniu przyznania dodatku mieszkaniowego. Dodatek ten jest przyznawany na okres trwania najmu, nie dłuższy jednak niż na okres roku i pod warunkiem spełniania przez cały ten okres przesłanek uzasadniających jego przyznanie. Dodatek mieszkaniowy przyznawany funkcjonariuszowi CBA stanowi formę refinansowania całości lub części kosztów ponoszonych przez funkcjonariusza z tytułu najmu lokalu w miejscu pełnienia służby. Umowa cywilnoprawna najmu lokalu jest zawierana z osobą trzecią bezpośrednio przez funkcjonariusza i na jego rzecz. Pracodawca - Wnioskodawca nie jest stroną umowy najmu. Na podstawie decyzji Wnioskodawcy o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego jest wypłacana w formie bezpośredniej do rąk funkcjonariusza lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza będącego najemcą, a nie dla wynajmującego.

2013
20
mar

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Fragment:

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny świadczeniobiorcy, Wnioskodawca umarza nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe zgodnie z art. 55 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Stosownie do art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. (...). Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego (art. 7 ust. 1a ww. ustawy). Zgodnie z art. 7 ust. 9 cyt. ustawy, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

2013
1
mar

Istota:

1. Czy kwoty z tytułu umorzonych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (podwójna kwota ustalonego świadczenia, które zostało nienależnie pobrane łącznie z ustawowymi odsetkami) stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji obligują Gminę do sporządzenia informaci PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano umorzenie?2. Czy kwoty z tytułu umorzonych kosztów upomnienia naliczonych świadczeniobiorcom w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji obligują Gminę do sporządzenia informaci PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano umorzenie?

Fragment:

MOPR realizuje m. in. zadania gminy z zakresu wypłat dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Na podstawie upoważnienia wydanego przez prezydenta miasta, wynikającego z art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Ośrodek prowadzi postępowania, wydaje decyzje w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz wypłaca należne świadczenia. W przypadku pobrania świadczenia nienależnego świadczeniobiorca jest zobowiązany do jego zwrotu. Gmina działając w oparciu o art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych podejmuje decyzje o zwrocie nienależnie pobranych kwot dodatków mieszkaniowych. Zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych umarza prezydent miasta (MOPR nie posiada stosownego upoważnienia w tym zakresie). Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. (...). Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego (art. 7 ust. 1a ww. ustawy).

2013
19
sty

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Fragment:

U. 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wraz z dodatkiem mieszkaniowym na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734) została zobowiązana do ich zwrotu. Wydana została przez Wnioskodawcę decyzja odmowna, a następnie przypisująca do zwrotu świadczenia nienależnie pobrane: I świadczenia rodzinne zasiłek pielęgnacyjny - 153,00 zł, zasiłek rodzinny - 68,00 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 60,00 zł, II dodatek mieszkaniowy - 184,00 zł. Łączna kwota nienależnie pobranych świadczeń za okres od 1 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r. wyniosła 465,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Strona zwróciła się z prośbą do Wnioskodawcy o umorzenie świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi ze względu na swoją bardzo trudną sytuację materialną i rodzinną. Wnioskodawca podjął decyzję o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi na mocy art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami ustawowymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008 r. jak również po dokładnym sprawdzeniu sytuacji rodzinnej. Decyzja o umorzeniu wydana została w dniu 30 marca 2012 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dodatek mieszkaniowy i zwrot poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej są dochodem oraz czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast jeśli chodzi o kwoty otrzymywanego dodatku mieszkaniowego, to stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 97 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych. A zatem, podobnie jak w przypadku ww. świadczeń z pomocy społecznej, kwoty otrzymywanego dodatku mieszkaniowego będą stanowiły dla podatnika dochód, jednak dochód ten jest wolny od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... postanowił jak w sentencji. Jednocześnie, nawiązując do zawartej we wniosku informacji, iż kwoty zasiłku stałego i dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... podatnik ma "wliczane jako dochód a dodatek mieszkaniowy odliczany z zasiłku stałego", tut. organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii związanych z kwalifikacją wymienionych przez podatnika świadczeń jako dochodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pozostaje bez wpływu na uznanie tych świadczeń za dochody dla ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej na gruncie odrębnych przepisów.