Dodatki do paliw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatki do paliw. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lip

Istota:

Opodatkowanie opłata paliwową dodatków do paliw.

Fragment:

W związku z powyższym dodatki do paliw podlegają podatkowi akcyzowemu. Dla wyrobów oznaczonych kodem CN 3811 nie została określona przez ustawodawcę stawka podatku akcyzowego. Spółka w ślad za stanowiskami organów podatkowych przyjmuje dla dodatków do paliw stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1.822,00 zł/l.000 l (art. 89 ust. 1 pkt 14). Zdaniem Spółki fakt, iż dodatki do paliw są wyrobami energetycznymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, nie oznacza, iż są one paliwami. Niemniej jednak Spółka powzięła wątpliwość, czy dodatki do paliw powinny podlegać opłacie paliwowej uregulowanej w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dodatki do paliw podlegają opłacie paliwowej w rozumieniu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym... Zdaniem Wnioskodawcy: Dodatki do paliw nie podlegają opłacie paliwowej uregulowanej w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej „ opłatą paliwową ”.

2011
1
wrz

Istota:

Treść oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 28.10.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej dodatków do paliw. Wniosek został uzupełniony (w zakresie odpisu z KRS) w dniu 22.11.2010 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1066/10-2/SM z dnia 09.11.2010 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Podatnik zamierza dostarczać do odbiorców w krajach członkowskich Unii Europejskiej pakiety dodatków do paliw, które w kraju odbiorcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Dodatki te są w Polsce uznawane za wyrób akcyzowy na podstawie pkt 44 Załącznika Nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (bez względu na kod CN - Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych). Wnioskodawca zamierza dostarczać dodatki do paliw w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy dodatków do paliw, które nie są wymienione w Załączniku Nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla zastosowania zawieszonego poboru akcyzy wystarczające jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych i nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia akcyzowego...

2011
1
lip

Istota:

Z uwagi na to, że Wnioskodawca wskazał, iż importowany przez niego wyrób o kodzie CN 3811 90 00 będzie przeznaczony również jako dodatek do paliw silnikowych, należy go traktować jako paliwa silnikowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy w wysokości 1822,00 zł/1000l.Ponieważ wyrób o odzie CN 3811 90 00 nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym to w przypadku gdy będzie przeznaczony do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe i opałowe będzie podlegał opodatkowaniu stawką 0 zł.

Fragment:

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy wśród wyrobów akcyzowych wymienia się (załącznik nr 1 do ustawy z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym) : bez względu na kod PCN - dodatki do paliw, towary objęte grupą PCN 3811 90 00. Wyroby te stosownie do przepisów art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym należą do kategorii wyrobów „ energetycznych ”. W art. 89 ust. 1 ustawy wymieniono stawki akcyzy na wyroby energetyczne (pkt 1-13). Stosownie do zapisów art. 89 ust. 2 stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust 1 pkt 1-13 przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł. W pkt 1-13 nie znalazły się wyroby objęte kodem 3811 90 00 w tym dodatki do paliw. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawką podatku akcyzowego począwszy od wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku powinny być opodatkowane towary objęte PCN 3811900 w tym dodatki do paliw silnikowych. Zdaniem wnioskodawcy, stawka akcyzy na wyroby inne niż enumeratywnie wymienione w art. 89 ust. 1 (pkt 1-13) ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku tj. w szczególności dodatki do paliw i inne wyroby objęte kodem PCN 38119000 stosownie do zapisów art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wynosi 0 zł/litr W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.