Dodatki | Interpretacje podatkowe

Dodatki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania dodatku relokacyjnego.
Fragment:
W związku ze zmianą miejsca wykonywania pracy i koniecznością czasowej przeprowadzki do innego kraju pracodawca zagwarantował Wnioskodawcy jednorazowy dodatek relokacyjny w celu pokrycia dodatkowych wydatków związanych z zagospodarowaniem i przeniesieniem się do Polski. Dodatek ten został wypłacony Wnioskodawcy łącznie z pozostałymi składnikami wynagrodzenia należnymi za pierwszy miesiąc oddelegowania. Wnioskodawca uwzględnił kwotę dodatku relokacyjnego w podstawie obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc sierpień. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dodatek relokacyjny korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy kwotę wolną od podatku może wyłączyć z podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2017 r. Zauważyć należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Zatem przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i pozostających w stosunku służbowym (pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy).
2018
24
mar

Istota:
Otrzymany przez Wnioskodawczynię dodatek relokacyjny stanowi dla Niej przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc październik 2017 r.
Fragment:
W związku ze zmianą miejsca wykonywania pracy i koniecznością czasowej przeprowadzki do innego kraju pracodawca zagwarantował Wnioskodawczyni jednorazowy dodatek relokacyjny w celu pokrycia wydatków związanych z zagospodarowaniem i przeniesieniem się do Polski. Dodatek ten został wypłacony Wnioskodawczyni łącznie z pozostałymi składnikami wynagrodzenia należnymi za pierwszy miesiąc oddelegowania. Wnioskodawczyni uwzględniła kwotę dodatku relokacyjnego w podstawie obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc październik. W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy dodatek relokacyjny korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy kwotę wolną od podatku może wyłączyć z podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2017 r. Zauważyć należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Zatem przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i pozostających w stosunku służbowym (pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy).
2018
2
mar

Istota:
Czy w przypadku uczestników programu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od dodatkowych świadczeń tj. dodatku z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatku rodzinnego (family allowance) należy potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Czy w przypadku uczestników programu „ P. ” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od dodatkowych świadczeń tj. dodatku z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatku rodzinnego (family allowance) należy potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, dodatki z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatek rodzinny (family allowance) nie są przychodem ze stosunku pracy, a tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przychody pieniężne, świadczenia w naturze oraz inne nieodpłatne świadczenia lub też częściowo odpłatne, skutkujące po stronie pracownika pojawieniem się korzyści majątkowej, mającej swoje źródło w stosunku pracy. Dodatki z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), i dodatek rodzinny (family allowance) są przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów poniesionych przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, a tym samym pracownik nie uzyskał korzyści majątkowej w postaci powiększenia aktywów.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, w których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania dodatków dołączonych do sprzedawanych książek
Fragment:
Reasumując, w opisanej powyżej sytuacji, Dodatki należące do kategorii „ dodatki samodzielne ”, stanowią odrębne towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Powyższe oznacza, że Dodatki takie stanowią odrębne towary w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Wynika z tego, że limit o którym mowa w tym ostatnim przepisie, powinien być stosowany odrębnie do każdego Dodatku przekazywanego, jako prezent do pojedynczej książki sprzedawanej w ramach danej serii wydawniczej. Jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia takiego Dodatku przekracza 10 zł (bez VAT), Spółka zobowiązana jest do wykazania podatku należnego VAT z tytułu przekazania Dodatku. Jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia Dodatku nie przekracza 10 zł (bez VAT), Spółka nie ma obowiązku wykazania podatku należnego VAT z tytułu przekazania takiego Dodatku (jak wskazano w uzasadnieniu do pkt 1 - bez względu na fakt prowadzenia przez Spółkę ewidencji nieodpłatnych wydań, status Prenumeratora / Dystrybutora oraz niezależnie od ilości przekazywanych Dodatków jednemu Prenumeratorowi / Dystrybutorowi). Ad .3 W ocenie Spółki, w przypadku Dodatków należących do kategorii Dodatków (...)
2016
2
gru

Istota:
Obowiązki płatnika (odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty dodatku wiejskiego).
Fragment:
Dodatek wiejski jest przeznaczony dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich. Jest to świadczenie ze stosunku pracy o charakterze socjalnym wypłacane na koniec miesiąca. Stanowi przychód, ale nie wchodzi w skład wynagrodzenia dla nauczycieli. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że dodatek wiejski, nawet niebędący nominalnym składnikiem wynagrodzenia, odpowiada pojęciu „ różnego rodzaju dodatków ” i stanowi przychód ze stosunku pracy, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym należy uznać, że odsetki od dodatku wiejskiego naliczone z tytułu nietrmnionowej wypłaty zasądzonego dodatku wiejskiego, mającego swe żródło w stosunku pracy, łączącego pracodawcę z pracownikiem (nauczycielem), stanowiącego przychód określony w art. 12 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty dodatku wiejskiego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
30
lip

Istota:
1. Czy wypłacony zryczałtowany dodatek energetyczny podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C?
Fragment:
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej (art. 5c ust. 4 ww. ustawy). Zgodnie z art. 5d ww. ustawy, dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W myśl art. 5f ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy. Zgodnie z art. 5f ust. 2 ww. ustawy, gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (art. 5f ust. 3 ww. ustawy). Reasumując, stwierdzić należy, że dodatki energetyczne wypłacane przez Wnioskodawcę stanowić będą dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznych przychód z innych źródeł w rozumieniu art. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ww. ustawy podatkowej.
2014
20
mar

Istota:
Czy pracownik przebywający cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym otrzymujący jedynie dodatek wiejski lub mieszkaniowy ma prawo do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Karta Nauczyciela, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek, tzw. dodatek wiejski. Dodatek wiejski, jako dodatek socjalny, nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Jak wynika z Karty Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego. Dodatek wiejski, nawet nie będąc nominalnie składnikiem wynagrodzenia nauczyciela w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, odpowiada pojęciu „ różnego rodzaju dodatków ”, stanowiącym przychód ze stosunku pracy, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest „ przychodem z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy ”, o jakim mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawo do dodatku wiejskiego powiązane jest z samym faktem zatrudnienia, a nie świadczenia pracy, dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi również za czas urlopu macierzyńskiego.
2013
11
wrz

Istota:
Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe wypłacane przez Wnioskodawcę ze środków europejskich będą korzystać ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek oraz sporządzenia imiennych informacji?
Fragment:
W ramach umowy będzie wypłacany dodatek stażowy po zakończeniu stażu przez uczestnika. Dodatek stażowy ma na celu pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją stażu, takich jak: koszty dojazdu, ewentualnego zakwaterowania, wyżywienia, zakup materiałów niezbędnych do realizacji stażu. Dodatek stażowy nie zastępuje wynagrodzenia, które stażysta otrzymuje w jednostce, w której jest zatrudniony. W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 marca 2013 r. Wnioskodawca dodał, iż jest podmiotem, który dokonuje wypłat dodatków stażowych uczestnikom stażu (pracownikom naukowym, naukowo-dydaktycznym) – którzy są beneficjentami ostatecznymi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe będą przychodem od wypłacanych stypendiów na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe będą przychodem ze stosunku pracy na podstawie art. 35 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku przeformułował postawione pierwotnie pytania: Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe wypłacane przez Wnioskodawcę ze środków europejskich będą korzystać ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek oraz sporządzenia imiennych informacji...
2013
9
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia (stypendium/dodatku stażowego), wypłacanego na podstawie umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „Nauka dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
Fragment:
Świadczenie o nazwie „ stypendium/dodatek stażowy ” otrzymuje stażysta w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy o dzieło. Zgodnie z tą umową, stażysta (Wykonawca) zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na przygotowaniu dwóch raportów cząstkowych (po 3 i 6 miesiącach) oraz raportu końcowego, tj. ekspertyzy uwzględniającej rekomendację w formie artykułu w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas odbywania 6 miesięcznego stażu w przedsiębiorstwie. Termin wykonania dzieła został określony na czas odbywania stażu. Świadczenie za wykonanie dzieła wypłacane jest na podstawie comiesięcznej sprawozdawczości - rachunek, lista obecności i miesięczna karta czasu pracy. Zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu „ Dodatek stażowy stanowi dochód ” - od kwoty dodatku potrącane były wszystkie należne zaliczki (został potrącony i odprowadzony podatek dochodowy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia (stypendium/dodatku stażowego), wypłacanego na podstawie umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „ ... ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
2012
8
gru

Istota:
Czy od dodatków spisowych i nagród wypłacanych członkom gminnego biuraspisowego należy pobrać podatek od przychodów z pomniejszeniem tych przychodów o koszty ich uzyskania?
Fragment:
Pracownikom powołanym do gminnego biura spisowego za wykonywanie prac spisowych mogą być przyznane tylko dodatki spisowe i nagrody, nie są zawierane umowy zlecenia ani umowy o dzieło. Na podstawie interpretacji indywidualnej (sygnatura IBPBII/1/415-860/10/MK ) z dnia 20 stycznia 2011 r., dodatki spisowe i nagrody wypłacane członkom gminnego biura spisowego należy zaliczyć do przychodu z działalności wykonywanej osobiście. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy od dodatków spisowych i nagród wypłacanych członkom gminnego biura spisowego należy pobrać podatek od przychodów z pomniejszeniem tych przychodów o koszty ich uzyskania... Zdaniem Wnioskodawcy, dodatki spisowe i nagrody wypłacane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w biurach spisowych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 10 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wyżej wymienionych przychodów pobierany jest podatek dochodowy od przychodów z pomniejszeniem tych przychodów o koszty ich uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dodatki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.