Dodatki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania dodatku relokacyjnego.

Fragment:

W związku ze zmianą miejsca wykonywania pracy i koniecznością czasowej przeprowadzki do innego kraju pracodawca zagwarantował Wnioskodawcy jednorazowy dodatek relokacyjny w celu pokrycia dodatkowych wydatków związanych z zagospodarowaniem i przeniesieniem się do Polski. Dodatek ten został wypłacony Wnioskodawcy łącznie z pozostałymi składnikami wynagrodzenia należnymi za pierwszy miesiąc oddelegowania. Wnioskodawca uwzględnił kwotę dodatku relokacyjnego w podstawie obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc sierpień. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dodatek relokacyjny korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy kwotę wolną od podatku może wyłączyć z podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2017 r. Zauważyć należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Zatem przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i pozostających w stosunku służbowym (pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy).

2018
2
mar

Istota:

Otrzymany przez Wnioskodawczynię dodatek relokacyjny stanowi dla Niej przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc październik 2017 r.

Fragment:

W związku ze zmianą miejsca wykonywania pracy i koniecznością czasowej przeprowadzki do innego kraju pracodawca zagwarantował Wnioskodawczyni jednorazowy dodatek relokacyjny w celu pokrycia wydatków związanych z zagospodarowaniem i przeniesieniem się do Polski. Dodatek ten został wypłacony Wnioskodawczyni łącznie z pozostałymi składnikami wynagrodzenia należnymi za pierwszy miesiąc oddelegowania. Wnioskodawczyni uwzględniła kwotę dodatku relokacyjnego w podstawie obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc październik. W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy dodatek relokacyjny korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy kwotę wolną od podatku może wyłączyć z podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2017 r. Zauważyć należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Zatem przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie zarówno do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i pozostających w stosunku służbowym (pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy).

2017
13
lip

Istota:

Czy w przypadku uczestników programu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od dodatkowych świadczeń tj. dodatku z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatku rodzinnego (family allowance) należy potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Czy w przypadku uczestników programu „ P. ” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od dodatkowych świadczeń tj. dodatku z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatku rodzinnego (family allowance) należy potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, dodatki z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatek rodzinny (family allowance) nie są przychodem ze stosunku pracy, a tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przychody pieniężne, świadczenia w naturze oraz inne nieodpłatne świadczenia lub też częściowo odpłatne, skutkujące po stronie pracownika pojawieniem się korzyści majątkowej, mającej swoje źródło w stosunku pracy. Dodatki z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), i dodatek rodzinny (family allowance) są przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów poniesionych przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, a tym samym pracownik nie uzyskał korzyści majątkowej w postaci powiększenia aktywów.

2016
2
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, w których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania dodatków dołączonych do sprzedawanych książek

Fragment:

Reasumując, w opisanej powyżej sytuacji, Dodatki należące do kategorii „ dodatki samodzielne ”, stanowią odrębne towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Powyższe oznacza, że Dodatki takie stanowią odrębne towary w rozumieniu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Wynika z tego, że limit o którym mowa w tym ostatnim przepisie, powinien być stosowany odrębnie do każdego Dodatku przekazywanego, jako prezent do pojedynczej książki sprzedawanej w ramach danej serii wydawniczej. Jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia takiego Dodatku przekracza 10 zł (bez VAT), Spółka zobowiązana jest do wykazania podatku należnego VAT z tytułu przekazania Dodatku. Jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia Dodatku nie przekracza 10 zł (bez VAT), Spółka nie ma obowiązku wykazania podatku należnego VAT z tytułu przekazania takiego Dodatku (jak wskazano w uzasadnieniu do pkt 1 - bez względu na fakt prowadzenia przez Spółkę ewidencji nieodpłatnych wydań, status Prenumeratora / Dystrybutora oraz niezależnie od ilości przekazywanych Dodatków jednemu Prenumeratorowi / Dystrybutorowi). Ad .3 W ocenie Spółki, w przypadku Dodatków należących do kategorii Dodatków (...)

2014
30
lip

Istota:

Obowiązki płatnika (odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty dodatku wiejskiego).

Fragment:

Dodatek wiejski jest przeznaczony dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich. Jest to świadczenie ze stosunku pracy o charakterze socjalnym wypłacane na koniec miesiąca. Stanowi przychód, ale nie wchodzi w skład wynagrodzenia dla nauczycieli. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że dodatek wiejski, nawet niebędący nominalnym składnikiem wynagrodzenia, odpowiada pojęciu „ różnego rodzaju dodatków ” i stanowi przychód ze stosunku pracy, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W związku z powyższym należy uznać, że odsetki od dodatku wiejskiego naliczone z tytułu nietrmnionowej wypłaty zasądzonego dodatku wiejskiego, mającego swe żródło w stosunku pracy, łączącego pracodawcę z pracownikiem (nauczycielem), stanowiącego przychód określony w art. 12 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty dodatku wiejskiego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
20
mar

Istota:

1. Czy wypłacony zryczałtowany dodatek energetyczny podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C?

Fragment:

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej (art. 5c ust. 4 ww. ustawy). Zgodnie z art. 5d ww. ustawy, dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W myśl art. 5f ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy. Zgodnie z art. 5f ust. 2 ww. ustawy, gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (art. 5f ust. 3 ww. ustawy). Reasumując, stwierdzić należy, że dodatki energetyczne wypłacane przez Wnioskodawcę stanowić będą dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznych przychód z innych źródeł w rozumieniu art. art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ww. ustawy podatkowej.

2013
11
wrz

Istota:

Czy pracownik przebywający cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym otrzymujący jedynie dodatek wiejski lub mieszkaniowy ma prawo do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Karta Nauczyciela, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek, tzw. dodatek wiejski. Dodatek wiejski, jako dodatek socjalny, nie jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Jak wynika z Karty Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego. Dodatek wiejski, nawet nie będąc nominalnie składnikiem wynagrodzenia nauczyciela w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, odpowiada pojęciu „ różnego rodzaju dodatków ”, stanowiącym przychód ze stosunku pracy, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest „ przychodem z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy ”, o jakim mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawo do dodatku wiejskiego powiązane jest z samym faktem zatrudnienia, a nie świadczenia pracy, dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi również za czas urlopu macierzyńskiego.

2013
9
kwi

Istota:

Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe wypłacane przez Wnioskodawcę ze środków europejskich będą korzystać ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek oraz sporządzenia imiennych informacji?

Fragment:

W ramach umowy będzie wypłacany dodatek stażowy po zakończeniu stażu przez uczestnika. Dodatek stażowy ma na celu pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją stażu, takich jak: koszty dojazdu, ewentualnego zakwaterowania, wyżywienia, zakup materiałów niezbędnych do realizacji stażu. Dodatek stażowy nie zastępuje wynagrodzenia, które stażysta otrzymuje w jednostce, w której jest zatrudniony. W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 marca 2013 r. Wnioskodawca dodał, iż jest podmiotem, który dokonuje wypłat dodatków stażowych uczestnikom stażu (pracownikom naukowym, naukowo-dydaktycznym) – którzy są beneficjentami ostatecznymi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe będą przychodem od wypłacanych stypendiów na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe będą przychodem ze stosunku pracy na podstawie art. 35 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku przeformułował postawione pierwotnie pytania: Czy w opisanym przypadku dodatki stażowe wypłacane przez Wnioskodawcę ze środków europejskich będą korzystać ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek oraz sporządzenia imiennych informacji...

2012
8
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia (stypendium/dodatku stażowego), wypłacanego na podstawie umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „Nauka dla gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Fragment:

Świadczenie o nazwie „ stypendium/dodatek stażowy ” otrzymuje stażysta w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy o dzieło. Zgodnie z tą umową, stażysta (Wykonawca) zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na przygotowaniu dwóch raportów cząstkowych (po 3 i 6 miesiącach) oraz raportu końcowego, tj. ekspertyzy uwzględniającej rekomendację w formie artykułu w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas odbywania 6 miesięcznego stażu w przedsiębiorstwie. Termin wykonania dzieła został określony na czas odbywania stażu. Świadczenie za wykonanie dzieła wypłacane jest na podstawie comiesięcznej sprawozdawczości - rachunek, lista obecności i miesięczna karta czasu pracy. Zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu „ Dodatek stażowy stanowi dochód ” - od kwoty dodatku potrącane były wszystkie należne zaliczki (został potrącony i odprowadzony podatek dochodowy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien dokonać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od świadczenia (stypendium/dodatku stażowego), wypłacanego na podstawie umowy o dzieło w ramach realizacji projektu „ ... ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

2011
1
paź

Istota:

Czy od dodatków spisowych i nagród wypłacanych członkom gminnego biuraspisowego należy pobrać podatek od przychodów z pomniejszeniem tych przychodów o koszty ich uzyskania?

Fragment:

Pracownikom powołanym do gminnego biura spisowego za wykonywanie prac spisowych mogą być przyznane tylko dodatki spisowe i nagrody, nie są zawierane umowy zlecenia ani umowy o dzieło. Na podstawie interpretacji indywidualnej (sygnatura IBPBII/1/415-860/10/MK ) z dnia 20 stycznia 2011 r., dodatki spisowe i nagrody wypłacane członkom gminnego biura spisowego należy zaliczyć do przychodu z działalności wykonywanej osobiście. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy od dodatków spisowych i nagród wypłacanych członkom gminnego biura spisowego należy pobrać podatek od przychodów z pomniejszeniem tych przychodów o koszty ich uzyskania... Zdaniem Wnioskodawcy, dodatki spisowe i nagrody wypłacane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowanym do pracy w biurach spisowych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 10 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wyżej wymienionych przychodów pobierany jest podatek dochodowy od przychodów z pomniejszeniem tych przychodów o koszty ich uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.