Dodatek zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Dodatek zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatek zagraniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć w Polsce łącznie ww. dochody oraz czy ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
Fragment:
(...) według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie dotyczy podatników: w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek, którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4, w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 34 ust. 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2009 r. organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń (...)
2013
16
sty

Istota:
W 2004 r. należność zagraniczna żołnierza zawodowego wyznaczonego do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa przysługująca na podstawie art. 24 ust. 5 i art. 102 § 1 i 3 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 479 poz. 175 ze zm.) nie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.f.
Fragment:
Dokonując analizy wskazanych przepisów wypada stwierdzić, iż zarówno „dodatek zagraniczny" jak i „należność zagraniczna" są wypłacane w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza granicami państwa i stanowią dodatkową należność poza wynagrodzeniem (uposażeniem) zasadniczym oraz innymi świadczeniami z tym związanymi. Ponadto w obydwu przypadkach wysokość uzyskiwanych świadczeń jest zależna od tak zwanego dodatku zagranicznego bazowego w poszczególnych państwach przyjmujących, który oblicza się od dodatku zagranicznego bazowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) przy zastosowaniu wskaźników kosztów utrzymania w tych państwach (§ 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r.). Stąd też w stanie prawnym obowiązującym w 2004 r. wyłączenie spod zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych „dodatku zagranicznego", co wprost wynikało z treści art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.o.f. obejmowało również wyłączenie spod tego zwolnienia „należności zagranicznej" wypłacanej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa. Na zmianę powyższego stanowiska nie może wpłynąć także nowelizacja tego przepisu z dniem 1 stycznia 2005 r., ponieważ miała ona jedynie charakter porządkujący, a nie normatywny.
2011
1
sie

Istota:
Czy i na jakich zasadach otrzymywany przez wnioskodawcę dodatek zagraniczny wypłacany w euro, jak również uposażenie i inne należności pieniężne wypłacane przez płatnika w złotówkach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Pierwszego dnia każdego miesiąca wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w polskich złotych przelewane na konto w banku w Polsce, a także dodatek zagraniczny w euro przelewany na konto w banku holenderskim. Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych, jak i dodatek zagraniczny w euro są wypłacane mu przez płatnika – Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie. Od wynagrodzenia w złotych jak i od dodatku zagranicznego w euro, jak również od pozostałych należności finansowych (nagroda roczna, nagrody uznaniowe) jest pobierana przez płatnika zaliczka na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Płatnik nie odlicza wnioskodawcy diet zwolnionych od opodatkowania. Wnioskodawca nie jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z Rozkazem Personalnym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 30 maja 2006r. (kserokopię rozkazu dołączono do zapytania o interpretację) wnioskodawca został wyznaczony z dniem 1 sierpnia 2006r. na stanowisko służbowe – Podoficer specjalista – dowódca drużyny łączności w kompanii wsparcia i zabezpieczenia poza granicami państwa w 1 Batalionie Łączności NATO w Dowództwie Sił Połączonych B. w Holandii (Joint Force Command B., the Netherlands).
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.