Dodatek zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatek zagraniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć w Polsce łącznie ww. dochody oraz czy ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego?

Fragment:

(...) według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie dotyczy podatników: w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek, którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4, w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy, którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 34 ust. 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2009 r. organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń (...)

2011
1
sie

Istota:

W 2004 r. należność zagraniczna żołnierza zawodowego wyznaczonego do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa przysługująca na podstawie art. 24 ust. 5 i art. 102 § 1 i 3 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 479 poz. 175 ze zm.) nie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.f.

Fragment:

Dokonując analizy wskazanych przepisów wypada stwierdzić, iż zarówno „dodatek zagraniczny" jak i „należność zagraniczna" są wypłacane w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza granicami państwa i stanowią dodatkową należność poza wynagrodzeniem (uposażeniem) zasadniczym oraz innymi świadczeniami z tym związanymi. Ponadto w obydwu przypadkach wysokość uzyskiwanych świadczeń jest zależna od tak zwanego dodatku zagranicznego bazowego w poszczególnych państwach przyjmujących, który oblicza się od dodatku zagranicznego bazowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) przy zastosowaniu wskaźników kosztów utrzymania w tych państwach (§ 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002 r.). Stąd też w stanie prawnym obowiązującym w 2004 r. wyłączenie spod zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych „dodatku zagranicznego", co wprost wynikało z treści art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.o.f. obejmowało również wyłączenie spod tego zwolnienia „należności zagranicznej" wypłacanej żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa. Na zmianę powyższego stanowiska nie może wpłynąć także nowelizacja tego przepisu z dniem 1 stycznia 2005 r., ponieważ miała ona jedynie charakter porządkujący, a nie normatywny.

2011
1
maj

Istota:

Czy i na jakich zasadach otrzymywany przez wnioskodawcę dodatek zagraniczny wypłacany w euro, jak również uposażenie i inne należności pieniężne wypłacane przez płatnika w złotówkach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Pierwszego dnia każdego miesiąca wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w polskich złotych przelewane na konto w banku w Polsce, a także dodatek zagraniczny w euro przelewany na konto w banku holenderskim. Zarówno wynagrodzenie w polskich złotych, jak i dodatek zagraniczny w euro są wypłacane mu przez płatnika – Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie. Od wynagrodzenia w złotych jak i od dodatku zagranicznego w euro, jak również od pozostałych należności finansowych (nagroda roczna, nagrody uznaniowe) jest pobierana przez płatnika zaliczka na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi stawkami i progami podatkowymi. Płatnik nie odlicza wnioskodawcy diet zwolnionych od opodatkowania. Wnioskodawca nie jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z Rozkazem Personalnym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 30 maja 2006r. (kserokopię rozkazu dołączono do zapytania o interpretację) wnioskodawca został wyznaczony z dniem 1 sierpnia 2006r. na stanowisko służbowe – Podoficer specjalista – dowódca drużyny łączności w kompanii wsparcia i zabezpieczenia poza granicami państwa w 1 Batalionie Łączności NATO w Dowództwie Sił Połączonych B. w Holandii (Joint Force Command B., the Netherlands).