Dodatek za rozłąkę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dodatek za rozłąkę. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
kwi

Istota:

Czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom z Ukrainy zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie zwolniony będzie od podatku i płatnik nie będzie miał obowiązku potrącania od niego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Tym samym dodatki za rozłąkę przyznawane na innej podstawie niż wskazane w cytowanym przepisie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem. Wskazane powyżej akty prawne dotyczą świadczeń przynależnych pracownikom. Zwolnienie to adresowane jest zatem wyłącznie do osób, które uzyskują taki dodatek w ramach stosunku pracy czy też stosunku służbowego. Wobec powyższego, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dodatek za rozłąkę, który Wnioskodawca zamierza wprowadzić do umowy zlecenia będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jego wypłata nie nastąpi na podstawie, o której mowa w tym przepisie. Osoby, którym Wnioskodawca będzie wypłacał wskazany dodatek będą związane z Wnioskodawcą umową zlecenia, która to umowa uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia nie wskazują, iżby z tytułu tejże umowy zleceniobiorcy przysługiwał dodatek za rozłąkę. Z powyższych względów , stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
17
wrz

Istota:

Opodatkowanie dodatku za rozłąkę.

Fragment:

Wobec tego, że świadczenia, które będą wypłacane przez Wnioskodawcę w postaci dodatku za rozłąkę nie zostaną przyznane na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń ani też zbiorowego układu pracy, to uznać należy, że nie będą mieściły się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie z opodatkowania również dodatków za rozłąkę wypłacanych na podstawie regulaminów, to z całą pewnością taki zapis zawarłby w treści omawianego zwolnienia. Zatem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy do dodatków za rozłąkę, które będzie wypłacał, nie znajdzie zastosowania zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, świadczenia w postaci dodatku za rozłąkę, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić do regulaminu wynagradzania, będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość tego świadczenia, Wnioskodawca będzie miał obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej kwoty obliczyć, pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy.

2014
28
wrz

Istota:

Czy uregulowanie zagadnienia (przyznanie dodatku za rozłąkę) w regulaminie wynagradzania może być zwolnione od podatku od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem dodatki za rozłąkę przyznawane na innej podstawie niż wskazane w cytowanym przepisie nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż wbrew stanowisku Wnioskodawcy wypłacany dodatek za rozłąkę nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jego wypłata nastąpi na podstawie regulaminu wynagrodzenia. Regulamin wynagradzania nie jest aktem wykonawczym do ustawy Kodeks pracy, albowiem akty wykonawcze najczęściej przyjmują formę: rozporządzenia, zarządzenia bądź uchwały i wydawane są przez prezydenta (rozporządzenia i zarządzenia), Radę Ministrów (rozporządzenia), prezesa RM (rozporządzenia) oraz poszczególnych ministrów (rozporządzenia i zarządzenia). Regulamin wynagradzania nie stanowi też układu zbiorowego pracy. Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie z opodatkowania również dodatków za rozłąkę wypłacanych na podstawie regulaminów, to z całą pewnością taki zapis zawarłby w treści omawianego zwolnienia. Wobec tego, że świadczenia w postaci dodatku za rozłąkę nie będą przyznane na podstawie obowiązujących ustaw i rozporządzeń ani też zbiorowego układu pracy, nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
25
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dodatku za rozłąkę

Fragment:

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Powołana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upoważniła Ministra Obrony Narodowej do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, wysokość oraz tryb przyznawania należności za przeniesienia i podróże służbowe (art. 86 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z postanowień § 3 ust. 1 pkt 6, wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie służbowe i podróże służbowe (Dz.U. Nr 140, poz. 1487, z późn. zm.), zwanego dalej „ rozporządzeniem MON ”, z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi przysługuje między innymi dodatek za rozłąkę. Jednocześnie, jak wynika z § 7a ust. 1 rozporządzenia MON, dodatek za rozłąkę przysługuje żołnierzowi posiadającemu rodzinę, w przypadku gdy członkowie rodziny nie przesiedlili się wraz z nim do nowego miejsca pełnienia służby i zamieszkują w miejscowości, do której nie jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu.

2013
25
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dodatku za rozłąkę

Fragment:

Nr 140, poz. 1487, z późn. zm.) przysługuje dodatek za rozłąkę po spełnieniu określonych przesłanek zawartych w przepisach ww. rozporządzenia. Jednostka wojskowa, do której został przeniesiony żołnierz zawodowy, po spełnieniu przez żołnierza przesłanek określonych w rozporządzeniu, wypłaca dodatek za rozłąkę, za każdy dzień wykonywania obowiązków służbowych, w wysokości diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy dodatek za rozłąkę przysługujący przeniesionym służbowo żołnierzom zawodowym na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe, jest objęty zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługujący przenoszonym służbowo żołnierzom zawodowym dodatek za rozłąkę nie jest objęty zwolnieniem przedmiotowym określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.

2013
25
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dodatku za rozłąkę

Fragment:

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia MON żołnierzowi zawodowemu od dnia 1 listopada 2007 r. z tytułu przeniesienia służbowego przysługuje m.in. dodatek za rozłąkę. Rozporządzenie to w § 2 pkt 4 definiuje pojęcie przeniesienia służbowego jako: „ wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz zajmował ostatnio stanowisko służbowe ”, a w § 7a ust. 1 i 2 określa warunki wypłacania dodatku za rozłąkę. Przysługuje on żołnierzom zawodowym posiadającym członków rodziny, którzy nie przesiedlili się wraz z nimi do nowego miejsca pełnienia służby i zamieszkują w miejscowości, do której nie jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu. Ponadto, powyższy dodatek przysługuje w dniach wykonywania zadań służbowych, w wysokości diety określonej w przepisach § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia. Od kwoty dodatku za rozłąkę wypłacanej żołnierzom zawodowym Wnioskodawca (jako płatnik) potrąca zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy kwota „ dodatku za rozłąkę ” wypłacana żołnierzom zawodowym (przeniesionym do nowego miejsca pełnienia służby) na podstawie § 7a rozporządzenia MON z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz.U.

2013
24
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dodatku za rozłąkę

Fragment:

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Powołana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upoważniła Ministra Obrony Narodowej do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, wysokość oraz tryb przyznawania należności za przeniesienia i podróże służbowe (art. 86 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z postanowień § 3 ust. 1 pkt 6, wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie służbowe i podróże służbowe (Dz.U. Nr 140, poz. 1487, z późn. zm.), z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi przysługuje między innymi dodatek za rozłąkę. Jednocześnie, jak wynika z § 7a ust. 1 ww. rozporządzenia, dodatek za rozłąkę przysługuje żołnierzowi posiadającemu rodzinę, w przypadku gdy członkowie rodziny nie przesiedlili się wraz z nim do nowego miejsca pełnienia służby i zamieszkują w miejscowości, do której nie jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu.

2013
10
gru

Istota:

Czy należność, tj. „dodatek za rozłąkę” korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Powołana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upoważniła Ministra Obrony Narodowej do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, wysokość oraz tryb przyznawania należności za przeniesienia i podróże służbowe (art. 86 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z postanowień § 3 ust. 1 pkt 6, wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie służbowe i podróże służbowe (Dz.U. Nr 140, poz. 1487, z późn. zm.), zwanego dalej „ rozporządzeniem MON ”, z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi przysługuje między innymi dodatek za rozłąkę. Jednocześnie, jak wynika z § 7a ust. 1 rozporządzenia MON, dodatek za rozłąkę przysługuje żołnierzowi posiadającemu rodzinę, w przypadku gdy członkowie rodziny nie przesiedlili się wraz z nim do nowego miejsca pełnienia służby i zamieszkują w miejscowości, do której nie jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu.

2013
25
sie

Istota:

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatek za rozłąkę wypłacany żołnierzom zawodowym może być wolny od podatku dochodowego tak jak dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.?

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym - do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Powołana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upoważniła Ministra Obrony Narodowej do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, wysokość oraz tryb przyznawania należności za przeniesienia i podróże służbowe (art. 86 ust. 2 ww. ustawy). Jak wynika z postanowień § 3 ust. 1 pkt 6, wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienie służbowe i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487, z późn. zm.), zwanego dalej „ rozporządzeniem MON ”, z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi przysługuje między innymi dodatek za rozłąkę. Jednocześnie, jak wynika z § 7a ust. 1 rozporządzenia MON, dodatek za rozłąkę przysługuje żołnierzowi posiadającemu rodzinę, w przypadku gdy członkowie rodziny nie przesiedlili się wraz z nim do nowego miejsca pełnienia służby i zamieszkują w miejscowości, do której nie jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu.

2013
25
sie

Istota:

Czy w opisanej sprawie można zastosować zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniającym niniejszą należność (artykuł 21 ust. 1 pkt 18)?

Fragment:

Nr 140, poz. 1487) w § 3 ust. 1 pkt 6 „ dodatek za rozłąkę ”. Niniejszy dodatek przysługuje żołnierzom przeniesionym służbowo do wykonywania obowiązków w nowym miejscu służby. Odnosząc powyższe do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jest to zmiana pracodawcy. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „ dodatek za rozłąkę pracowników czasowo przeniesionych ” zwolniony jest od podatku. W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w opisanej sprawie można zastosować zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniającym niniejszą należność (artykuł 21 ust. 1 pkt 18)... Zdaniem Wnioskodawcy traktując przeniesienie służbowe żołnierza zawodowego jako stałą zmianę miejsca pełnienia służby, nie spełniony jest warunek o czasowym przeniesieniu i należałoby od powyższego dodatku naliczyć podatek. Najprawdopodobniej wg interpretacji US Olsztyn z 27.04.2005 r. Nr US.VI/I-415-50-I/05 odnoszącej się do dodatku za rozłąkę służb celnych, których pracownikom przysługuje dodatek za rozłąkę przeniesionym czasowo lub na stałe, zwolniony z opodatkowania jest dodatek za rozłąkę pracowników czasowo przeniesionych, pozostałym jest opodatkowany.