IBPBI/2/423-1028/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochód uzyskany z działalności gospodarczej Cechu oraz składek członkowskich, darowizn i innych wpływów przeznaczony na wykup działki pod budynek „Domu Rzemiosła” jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 również w części obiektu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z działalności gospodarczej Cechu oraz składek członkowskich, darowizn i innych wpływów przeznaczony na wykup działki pod budynek jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych również w części obiektu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z działalności gospodarczej Cechu oraz składek członkowskich, darowizn i innych wpływów przeznaczony na wykup działki pod budynek jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych również w części obiektu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Budynek Cechu „Dom Rzemiosła” został wybudowany ze środków własnych Rzemieślników na działce, która była własnością Gminy. Do użytku został oddany w 1978 r. dla realizacji celów statutowych.

Zgodnie z załączonym Statutem celem Cechu jest:

 • utrwalanie więzi środowiskowych,
 • postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu,
 • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej,
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

Wymienione cele Cechu realizowane są poprzez:

 • współpracę z organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi,
 • udzielanie pomocy prawnej swoim członkom oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszania praw lub uzasadnionego interesu społecznego,
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 • udzielanie członkom pomocy w formie porad, instruktażu oraz informacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • udzielanie na zewnątrz informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej świadczonych przez członków Cechu oraz ich możliwościach produkcyjnych, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego,
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 • współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła,
 • organizowanie pomocy instruktażowo-szkoleniowej w zakresie działalności gospodarczej, bhp oraz warunków wymogów sanitarno-epidemiologicznych, prawa pracy, przepisów Unii Europejskiej itp.
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i pracowników cechu oraz ich rodzin, uczniów, a także dla pracowników zakładów i ich rodzin,
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
 • dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 • zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych, ośrodków szkoleniowych umożliwianych szkolnej młodzieży uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego i ogólnego,
 • wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków Cechu,
 • organizowanie i finansowanie obchodów świąt rzemieślniczych i innych, uroczystości związanych z kultem religijnym, tradycjami rzemieślniczymi i innymi,
 • uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje związanych ze statutowa działalnością Cechu,
 • podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

Środki finansowe i majątek Cechu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Cechu i innych wpływów.

Aktualnie Cech swoje cele statutowe realizuje poprzez:

 • wynajem lokali użytkowych – PKD 68.2,
 • wynajem pokoi gościnnych – PKD 55.2, 55.9,
 • składki członkowskie,
 • dotacje na częściowe pokrycie kosztów projektu – szkoła Cechu PKD 85.3.

W marcu 2009 r. Cech wykupił działkę od Gminy, za którą płacił wieczyste użytkowanie gruntu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z działalności gospodarczej Cechu oraz składek członkowskich, darowizn i innych wpływów przeznaczony na wykup działki pod budynek „Domu Rzemiosła” jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 również w części obiektu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu przeznaczonego na zakup działki, gdyż zgodnie ze Statutem § 54 pkt 1 Cech pokrywa koszty realizacji zadań statutowych z wpływów określonych w § 53 pkt 1 tj. ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Cechu i innych wpływów. Działalność gospodarcza prowadzona jest tylko i wyłącznie dla realizacji celów statutowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; (...) – art. 7 ust. 2 ustawy o pdop.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten zawiera katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

I tak na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o pdop, wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto
 • po stwierdzeniu braku zaistnienia drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. przeznaczenia go na działalność gospodarczą.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe podlega również dalszym ograniczeniom. Na mocy art. 17 ust. 1a ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż budynek Cechu „Dom Rzemiosła” został wybudowany ze środków własnych Rzemieślników na działce, która była własnością Gminy. Do użytku został oddany w 1978 r. Środki finansowe i majątek Cechu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Cechu i innych wpływów. W marcu 2009 r. Cech wykupił działkę od Gminy (za którą płacił opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zwolnienia z opodatkowania całego dochodu uzyskanego ze wskazanych we wniosku tytułów, przeznaczonego na wykup działki pod budynek, w którym prowadzona jest zarówno działalność statutowa, jak i działalność gospodarcza.

Jak z powyższego wynika, część dochodu, którą sfinansowano wykup działki nie została wydatkowana na cele preferowane przez ustawodawcę, albowiem zakupiona nieruchomość jest wykorzystywana m.in. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (dochód został co prawda wydatkowany na zakup składnika majątku służącego realizacji celów statutowych, jednakże jeden z tych celów nie jest preferowany przez ustawodawcę).

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż dochód (bez względu z którego ze wskazanych we wniosku tytułów został osiągnięty) przeznaczony na wykup działki pod budynek w części w jakiej będzie ona służyła realizacji celów statutowych innych niż prowadzenie działalności gospodarczej będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania, natomiast w części w jakiej działalność ta będzie służyła prowadzonej działalności gospodarczej będzie podlegał opodatkowaniu.

W świetle powyższych przepisów stanowisko Wnioskodawcy, iż nie powinien płacić podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na zakup działki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.