PD-2/415/47/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Od jakiego momentu należy rozliczyć dochody uzyskiwane za granicą?

PD-2/415/47/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  2. nieograniczony obowiązek podatkowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że małżonek Wnioskującej do dnia 31 maja 2005r. był zatrudniony w kraju. Ostatnie dwa miesiące przebywał na urlopie płatnym i bezpłatnym w tym też okresie wyjechał do pracy w Wielkiej Brytanii. Pracę podjął ok.16.04.2005r.początkowo otrzymał dokument – „National Insurance Number” – numer ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego (dokument ten według zebranych przez Podatników informacji nie jest poświadczeniem legalnej pracy). Takim dokumentem jest „Home ofice” – rejestracja jako pracownik, który Podatnik otrzymał we wrześniu 2005r. Jest on podstawą do uzyskania po roku pracy statusu rezydenta, upoważnia do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.W zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2005 Podatnik wykazał dochody uzyskane w kraju oraz od 02.09.2005r. za granicą.

Wnioskująca uważa, że postąpiła prawidłowo wykazując w zeznaniu dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii od 02.09.2005r.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego tutejszy Organ podatkowy stwierdza co następuje:

Przedstawione przez Podatnika stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Zasadą polskiego prawa podatkowego wyrażoną w treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasada powyższa oznacza, iż osoby fizyczne, jeżeli mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania , podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Opisaną zasadę stosuje się- zgodnie z art. 4a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Natomiast w myśl treści art. 9 ust. wyżej powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik podjął pracę w kwietniu 2005r. otrzymując na potwierdzenie zatrudnienia jedynie dokument dotyczący numeru ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego. Dokument dotyczący rejestracji pracownika podatnik otrzymał we wrześniu 2005r.

Zgodnie zaś z treścią art.45 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie dla opodatkowania uzyskanych dochodów ma fakt ich otrzymania a nie fakt otrzymania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy.

Reasumując w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005r. małżonek winien wykazać dochód ze stosunku pracy osiągnięty w kraju oraz z pracy najemnej za granicą osiągnięty w okresie od kwietnia do końca grudnia 2005r.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody uzyskiwane za granicą
1436/2CF/415/IP-104/2005/BS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

nieograniczony obowiązek podatkowy
N-DOFN/415/1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.