DG/415-41/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik, który w 2005 r. nie uzyskał w Polsce dochodów, postąpił słusznie składając za 2005 r. PIT-36, w którym w części G wykazał dochody uzyskane w Anglii?

DG/415-41/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: w ramach zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii - na warunkach prawa angielskiego - działalności gospodarczej, świadczył tam w 2005 r. usługi ogólnobudowlane. Osiągnął dochód mieszczący się w przedziale kwoty wolnej od opodatkowania w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie w 2005 r. nie uzyskał żadnego dochodu w Polsce. Obowiązkowi podatkowemu podlega w Polsce - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opisanym stanie faktycznym Podatnik zadał następujące pytania: czy postąpił słusznie składając w ustawowym terminie zeznanie podatkowe PIT-36 o wysokości dochodu osiągniętego w 2005 r. w Wielkiej Brytanii; jeśli tak, to czy prawidłowo wykazał powyższy dochód w części G zeznania.

Według Podatnika w powyższej sprawie ma zastosowanie ( z uwagi na zapisy umowne między Polską a Wielką Brytanią ) przepis art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kierując się tym przepisem należało opodatkować dochód osiągnięty w Wielkiej Brytanii.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 3 ust. 1, art. 4a oraz art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z art. 3 ust. 1 w/w ustawy - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów ( nieograniczony obowiązek podatkowy). Podatnik, mimo rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, nie zmienił miejsca zamieszkania, nadal jest polskim rezydentem i ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy.Przy zastosowaniu zasady wynikającej z art. 3 ust. 1 cyt. ustawy należy uwzględnić umowy międzynarodowe w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska ( art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Do dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii mają zastosowanie postanowienia umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, którą podpisano w Londynie dnia 16 grudnia 1976 r. ( Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20).

Przepisy powyższej umowy przewidują szczególne zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w umowy, zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Z treści art. 7 cyt. umowy wynika zatem, że zyski przedsiębiorstw opodatkowane są wyłącznie w państwie ich rezydencji ( w sytuacji gdy przedsiębiorstwo nie ma zakładu ulokowanego w drugim państwie). Nadmienić należy, iż pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do działalności gospodarczej prowadzonej przez jakikolwiek podmiot niezależnie od wykorzystywanej formy prawnej, w tym również przez osobę fizyczną.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii w oparciu o obowiązujące w tym kraju przepisy prawa. Wskutek powyższego faktu, dochód uzyskany z tej działalności należy opodatkować w Wielkiej Brytanii.

W rozpatrywanej sprawie Podatnik nie zapłacił w Wielkiej Brytanii podatku, gdyż osiągnięty przez niego dochód mieścił się w przedziale kwoty wolnej od podatku. W Polsce natomiast, jako państwie rezydencji Podatnika, łączy się dochody osiągnięte w Wielkiej Brytanii z dochodami ze źródeł przychodów położonych w Polsce i jako metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę zaliczenia. Powyższe wynika z przepisu art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w związku z art. 23 cyt. umowy ), zgodnie z którym osoby objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu zawarta z tym państwem inaczej nie stanowi, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów ( według obowiązującej w Polsce w danym roku podatkowym skali podatkowej ) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Do stanu faktycznego sprawy zastosowanie ma również przepis art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadę określoną w ust. 9 stosuje się odpowiednio.Z uwagi na to, iż Podatnik nie osiągnął w Polsce w 2005 r. żadnego dochodu, nie zapłacił w Wielkiej Brytanii podatku od osiągniętego tam dochodu - postąpił prawidłowo składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu - PIT-36, wykazując w nim dochody osiągnięte w Wielkiej Brytanii ( waluty obce przelicza się na złote zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i obliczając podatek należny według skali obowiązującej w Polsce w 2005 r. Drugie pytanie Podatnika nie dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego lecz sposobu wypełnienia formularza PIT-36. Dochody uzyskane za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczania podatku zapłaconego za granicą, należy wykazywać nie w części G zeznania lecz w części D.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody uzyskiwane za granicą
PB I-3/4117/IN-29/2006/BJ | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.