1436/2CF/415/IP-104/2005/BS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż renta po zmarłym ojcu otrzymywana z Kanady jest zwolniona od opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych

1436/2CF/415/IP-104/2005/BS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E


Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 lipca 2005r. (uzupełnionego w dniu 29 września 2005r.) dotyczącego udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż renta po zmarłym ojcu otrzymywana z Kanady jest zwolniona od opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych


p o s t a n a w i a


- uznać Pana stanowisko za niezgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie zaistnienia omawianego stanu rzeczywistego


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 01.07.2005r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny:

Pana zdaniem renta uzyskiwana z Kanady jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 18 umowy miedzy Rzeczpospolitą Polską a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątków (Dz. U. z 1990r., Nr.38, poz. 216).

W myśl postanowień zawartych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w jej brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle powołanych wyżej przepisów wszystkie dochody osoby fizycznej zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, z jakich państw pochodzą - podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, zawarta z państwem, z którego określone dochody pochodzą, zawiera odmienne postanowienia.

Z uwagi na brak uprawnień w tym zakresie – umowa ta nie jest prawem podatkowym w rozumieniu Ordynacji podatkowej – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście uchyla się w tym postępowaniu od interpretacji postanowień w/w umowy międzynarodowej.

Organ podatkowy może udzielać interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tylko i wyłącznie w odniesieniu do polskiego prawa podatkowego obowiązującego w momencie wydania postanowienia. Jest nim niewątpliwie ustawa z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochód uzyskany przez Pana z renty po zmarłym ojcu otrzymywany z Kanady nie jest zamieszczony w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w art.21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że zwolnieniu podlegają jedynie te dochody, które są enumeratywnie wymienione w tym artykule. Ze względu na fakt, iż dochód osiągnięty przez Pana nie mieści się w ramach zwolnień przedmiotowych podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym w miejscu rezydencji podatkowej, tj. w Polsce

Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan rzeczywisty, dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy łącznie ze źródłem przychodów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy, zgodnie z metodą obliczenia podatku opisanej w ust. 9 w wyżej wymienionym artykule.

Biorąc pod uwagę powołany stan prawny i przedstawiony przez Pana Stan faktyczny, tut. organ postanowił jak w sentencji. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast tut. organ podatkowy i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody uzyskiwane za granicą
1406/DL/415-26/HH/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.