1435/FO3/415-1/05/MG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku uzyskiwania w 2004 roku dochodów z pracy najemnej w Belgii i w Polsce?

1435/FO3/415-1/05/MG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

POSTANOWIENIE


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1- 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku Nr 137, poz. 926 z późn.zm.),

w związku z wnioskiem z dnia 22.12.2004 roku (data wpływu-03.01.2005r.), o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w piśmie z dnia 17.01.2005 roku -nie potwierdzić stanowiska zawartego w Pani piśmie z dnia 17.01.2005 roku, uzupełniającego stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 22.12.2004 roku (data wpływu 03.01.2005 roku).


postanawia


-nie potwierdzić stanowiska zawartego w piśmie z dnia 17.01.2005 roku, uzupełniającego stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 22.12.2004 roku (data wpływu 03.01.2005 roku).


UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 22.12.2004 roku (data wpływu 03.01.2005 rok) strona przedstawia następujący stan faktyczny:

w 2004 roku od stycznia do października strona uzyskiwała dochód z tytułu pracy najemnej w Belgii,pracodawcy odprowadzali składki na podatek od dochodów,strona jest w posiadaniu odcinków od pracodawcy z wyszczególnioną kwotą podatku, natomiast dokument zbiorczy strona otrzyma w późniejszym terminie (kwiecień/maj 2005 -pismo z dnia 03.01.2005r.) ; maj/czerwiec 2005-pismo z dnia 17.01.2005r.) od 25 listopada 2004 uzyskuje Pani dochody z tytułu pracy najemnej w Polsce.


Zapytanie strony dotyczy sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych okresu pracy w Belgii i w Polsce.

Zdaniem strony, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochód uzyskany w Belgii należy rozliczyć w Belgii- w terminie przewidzianym prawem podatkowym obowiązującym w tym kraju, natomiast dochód uzyskany w Polsce- w terminie do 30.04.2005 roku na formularzu PIT-37 w tutejszym organie podatkowym.

W powyższej sprawie-wg oświadczenia strony z dnia 17.01.2005 roku- nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

Organ podatkowy nie podziela stanowiska strony.


W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa:

*art.3 ust.1, art.21 ust.1 pkt 33, art.27 ust.1 i ust.8 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity-Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 z późn.zm.)

oraz*art.15 ,art.23 ust.1 pkt 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Brukseli dnia 14 września 1976 roku (Dz.U. z 1978 roku Nr 24, poz.109).

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Z art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż wolne od podatku są dochody osób fizycznych, określonych w art. 3 tej ustawy, ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi. W kwestii opodatkowania przychodów uzyskiwanych na terytorium Królestwa Belgii należy zatem, poza w/w przepisami, uwzględnić również treść umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Brukseli dnia 14 września 1976 roku (Dz.U. z 1978 roku Nr 24, poz.109), zwanej dalej umową oraz po zaprzestaniu jej obowiązywania -Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 roku między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 28 września 2004 roku Nr 211, poz. 2139), zwanej dalej konwencją, która weszła w życie 29.04.2004 roku.
W przypadku podatnika zastosowanie mieć będą przepisy zawarte w umowie z dnia 14.09.1976 roku, bowiem rozpoczął on pracę w Belgii w dacie jej obowiązywania. Uwzględniając treść art.15 w/w umowy praca najemna wykonywana przez osobę- mającą miejsce zamieszkania w Polsce- na terytorium Belgii w okresie styczeń-październik 2004 roku, w ciągu roku podlega opodatkowaniu w Belgii. Od 25 listopada do 31 grudnia 2004 roku strona uzyskała opodatkowane przychody z pracy najemnej na terenie Polski.

Stosownie więc do w/w art.3 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych strona podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest zatem obowiązana złożyć w tutejszym organie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na formularzu PIT-36, w terminie do dnia 2 maja 2005 roku. Do dochodów uzyskanych w Belgii ma zastosowanie metoda obliczenia podatku tzw. wyłączenia z progresją, która oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w Belgii, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.
Dochodów uzyskanych w Belgii nie wykazuje Pani w części D.1 lub D.2, należy je bowiem wykazać w części H zeznania w wierszu zatytułowanym” dochody osiągnięte za granicą” .
Podatek obliczany jest poprzez mnożenie kwoty wykazanej w poz. 164 przez stopę procentową obliczoną w następujący sposób: jeżeli strona złoży zeznanie indywidualnie - od sumy dochodów wykazanych w poz. 161 i 162 należy obliczyć podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy, a następnie ustalić stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez sumę kwot wykazanych w poz. 161 i 162, a następnie pomnożyć przez 100.
Tak obliczony podatek należy wpisać w poz. 165 zeznania.Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie


Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy..

Na niniejsze postanowienie, służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, o czym stanowi art.236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody uzyskiwane za granicą
1406/DL/415-7/ML/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.