1406/DL/415-7/ML/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pani pytanie sprowadza się do kwestii według jakiego kursu ( z którego dnia należy dokonać przeliczenia waluty obcej (korony czeskie) na złote w zwiazku z uzyskanym dochodem z tytułu pracy za granicą?

1406/DL/415-7/ML/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pismem z dnia 21.02.2005r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Przedstawiony przez Panią stan faktyczny:
W okresie IX-XI 2004 roku była Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę w S. a.s, w firmie czeskiej, która ma swoją siedzibę w Pradze.Pracę wynikającą ze stosunku pracy z tą firmą wykonywała Pani na terytorium Republiki Czeskiej.Wynagrodzenie wypłacane było w walucie obcej (korony czeskie) w postaci gotówki (bez korzystania z usług banku).
Pani pytanie sprowadza się do kwestii według jakiego kursu ( z którego dnia) należy dokonać przeliczenia waluty obcej (korony czeskie) na złote w związku z uzyskanym dochodem z tytułu pracy za granicą.Zdaniem Pani w celu przeliczenia kwot miesięcznie otrzymywanego wynagrodzenia wyrażanego w koronach czeskich na złotówki,powinien być zastosowany kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.


Biorąc pod uwagę przedstawiony w pismie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz, uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika,ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut.Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów,ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuję również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art.14b § 1 Ordynacji podatkowej), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b § 2 Ordynacji podatkowej).
Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 259 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.