1406/DL/415-26/HH/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie otrzymane na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, będzie podlegało opodatkowaniu na Cyprze?

1406/DL/415-26/HH/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

Pismem z dnia 30.05.2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny :Z dniem 01.06.2005r. miało nastąpić powołanie Pana na członka zarządu Spółki prawa cypryjskiego na Cyprze.Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu miało być przyznane Panu wynagrodzenie, które będzie podlegało na Cyprze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Pana pytanie sprowadza się do kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów.Zdaniem Pana wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na Cyprze podlega opodatkowaniu na Cyprze, tym samym dochód z tego tytułu - zdaniem Pana zwolniony jest w Polsce od podatku dochodowego od osób fizycznych.


Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz uprzejmie informuje :
Stosownie do art.3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.Nr 14 z 2000r. poz.176 z późn.zm. ),osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.Powyższą zasadę stosuje się na co wskazuje przepis art. 4a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Dochody z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej lub zarządzającej lub w innym podobnym organie osoby prawnej mogą podlegać opodatkowaniu w obu państwach tj. w państwie, w którym ma siedzibę osoba prawna, i w państwie będącym miejscem zamieszkania osoby uzyskującej takie dochody.W Polsce takie dochody podlegają opodatkowaniu na podstawie art.13 pkt 7 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W przepisie tym zostały one określone jako wynagrodzenia otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, organów stanowiących osób prawnych.Osoby mające w Polsce miejsce zamieszkania, które uzyskują z zagranicy dochody z tytułu członkowstwa w organach zarządzających zagranicznych spółek, są z reguły opodatkowane w państwach, w których spółki mają siedzibę.Zapobiebieżenie podwójnemu opodatkowaniu następuje w zależności od metody przyjętej w umowie.

Zasady zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, pomiędzy Polską a Cyprem reguluje umowa sporządzona w dniu 04.06.1992r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz.523 ).Zgodnie z art.24 ust 1 lit.a wyżej cytowanej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany na Cyprze, Polska zwalnia taki dochód lub majątek od opodatkowania.Natomiast ust.4 tego artykułu mówi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy, dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, to wówczas Państwo to, może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.Z kolei art.27 ust.8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że jeżeli podatnik o którym mowa w art. 3 ust.1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust.1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:
1.do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali określonej w ust.1,
2.ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3.ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego, uwzględniając w/w uregulowania prawne, organ podatkowy podziela stanowisko Pana wyrażone w piśmie i stoi na stanowisku, iż wynagrodzenie jakie będzie Pan otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na Cyprze będzie podlegało opodatkowaniu na Cyprze, tym samym dochód z tego tytułu zwolniony będzie w Polsce od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje również,iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody uzyskiwane za granicą
1435/FO3/415-1/05/MG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.