Dochody uzyskiwane za granicą | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochody uzyskiwane za granicą. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą z Czech, Słowacji, Słowenii, Bułgarii i Grecji.

Fragment:

Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatnicy – w myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy – są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca uzyskuje wynagrodzenie tytułem należności licencyjnych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik, który w 2005 r. nie uzyskał w Polsce dochodów, postąpił słusznie składając za 2005 r. PIT-36, w którym w części G wykazał dochody uzyskane w Anglii?

Fragment:

Z treści art. 7 cyt. umowy wynika zatem, że zyski przedsiębiorstw opodatkowane są wyłącznie w państwie ich rezydencji ( w sytuacji gdy przedsiębiorstwo nie ma zakładu ulokowanego w drugim państwie). Nadmienić należy, iż pojęcie przedsiębiorstwa odnosi się do działalności gospodarczej prowadzonej przez jakikolwiek podmiot niezależnie od wykorzystywanej formy prawnej, w tym również przez osobę fizyczną. Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii w oparciu o obowiązujące w tym kraju przepisy prawa. Wskutek powyższego faktu, dochód uzyskany z tej działalności należy opodatkować w Wielkiej Brytanii. W rozpatrywanej sprawie Podatnik nie zapłacił w Wielkiej Brytanii podatku, gdyż osiągnięty przez niego dochód mieścił się w przedziale kwoty wolnej od podatku. W Polsce natomiast, jako państwie rezydencji Podatnika, łączy się dochody osiągnięte w Wielkiej Brytanii z dochodami ze źródeł przychodów położonych w Polsce i jako metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę zaliczenia. Powyższe wynika z przepisu art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( w związku z art. 23 cyt. umowy ), zgodnie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania dochodów z zagranicy.

Fragment:

W wyniku wykładni tego przepisu należy dojść do wniosku, że miejsce zamieszkania stanowi w pewnym sensie element indywidualizacji człowieka. Zamieszkanie jest prawną kwalifikacją określonego stosunku danej osoby do miejsca. Na prawną konstrukcję zamieszkania składają się dwa elementy: przebywanie w określonej miejscowości oraz zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu na określonym terytorium decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów, chodzi zatem o aktualne centrum życiowej działalności człowieka. Przez pojęcie "zamiar" należy rozumieć w tym kontekście nie wolę wewnętrzną, ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. (podkreślenie autora) Na tym tle wymaga rozważenia sytuacja osoby, która mając miejsce zamieszkania w kraju, wyjeżdża za granicę. W takim wypadku mogą w grę wchodzić różne stany faktyczne, wymagające odrębnego potraktowania pod względem prawnym, zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o osobę pozostającą w związku małżeńskim. Nie można wyłączyć, że małżonek, który wyjechał za granicę i tam przebywa - ma tam, a nie w Polsce miejsce zamieszkania.

2011
1
kwi

Istota:

Od jakiego momentu należy rozliczyć dochody uzyskiwane za granicą?

Fragment:

Zasada powyższa oznacza, iż osoby fizyczne, jeżeli mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania , podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Opisaną zasadę stosuje się- zgodnie z art. 4a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Natomiast w myśl treści art. 9 ust. wyżej powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik podjął pracę w kwietniu 2005r. otrzymując na potwierdzenie zatrudnienia jedynie dokument dotyczący numeru ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego. Dokument dotyczący rejestracji pracownika podatnik otrzymał we wrześniu 2005r. Zgodnie zaś z treścią art.45 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie otrzymane na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, będzie podlegało opodatkowaniu na Cyprze?

Fragment:

(...) umowie. Zasady zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, pomiędzy Polską a Cyprem reguluje umowa sporządzona w dniu 04.06.1992r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz.523 ).Zgodnie z art.24 ust 1 lit.a wyżej cytowanej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany na Cyprze, Polska zwalnia taki dochód lub majątek od opodatkowania.Natomiast ust.4 tego artykułu mówi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy, dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, to wówczas Państwo to, może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.Z kolei art.27 ust.8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że jeżeli podatnik o którym mowa w art. 3 ust.1, oprócz dochodów (...)

2011
1
mar

Istota:

Wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż renta po zmarłym ojcu otrzymywana z Kanady jest zwolniona od opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

W świetle powołanych wyżej przepisów wszystkie dochody osoby fizycznej zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, z jakich państw pochodzą - podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, zawarta z państwem, z którego określone dochody pochodzą, zawiera odmienne postanowienia. Z uwagi na brak uprawnień w tym zakresie – umowa ta nie jest prawem podatkowym w rozumieniu Ordynacji podatkowej – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście uchyla się w tym postępowaniu od interpretacji postanowień w/w umowy międzynarodowej. Organ podatkowy może udzielać interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tylko i wyłącznie w odniesieniu do polskiego prawa podatkowego obowiązującego w momencie wydania postanowienia. Jest nim niewątpliwie ustawa z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochód uzyskany przez Pana z renty po zmarłym ojcu otrzymywany z Kanady nie jest zamieszczony w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w art.21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który jest katalogiem zamkniętym.

2011
1
lut

Istota:

Pani pytanie sprowadza się do kwestii według jakiego kursu ( z którego dnia należy dokonać przeliczenia waluty obcej (korony czeskie) na złote w zwiazku z uzyskanym dochodem z tytułu pracy za granicą?

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony w pismie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz, uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika,ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut.Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów,ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuję również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art.14b § 1 Ordynacji podatkowej), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b § 2 Ordynacji podatkowej). Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 259 Ordynacji podatkowej).

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku uzyskiwania w 2004 roku dochodów z pracy najemnej w Belgii i w Polsce?

Fragment:

Z art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż wolne od podatku są dochody osób fizycznych, określonych w art. 3 tej ustawy, ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi. W kwestii opodatkowania przychodów uzyskiwanych na terytorium Królestwa Belgii należy zatem, poza w/w przepisami, uwzględnić również treść umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Brukseli dnia 14 września 1976 roku (Dz.U. z 1978 roku Nr 24, poz.109), zwanej dalej umową oraz po zaprzestaniu jej obowiązywania -Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 roku między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 28 września 2004 roku Nr 211, poz. 2139), zwanej dalej konwencją, która weszła w życie 29.04.2004 roku. W przypadku podatnika zastosowanie mieć będą przepisy zawarte w umowie z dnia 14.09.1976 roku, bowiem rozpoczął on pracę w Belgii w dacie jej obowiązywania. Uwzględniając treść art.15 w/w umowy praca najemna wykonywana przez osobę- mającą miejsce zamieszkania w Polsce- na terytorium Belgii w okresie styczeń-październik 2004 roku, w ciągu roku podlega opodatkowaniu w Belgii.