US40/DF1/415-40/III/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w momencie sprzedaży akcji Spółki nabytych na preferencyjnych zasadach dochód ze zbycia tych akcji stanowiący różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a kwotą wydatkowaną na ich nabycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj.19% podatkiem dochodowym ?

US40/DF1/415-40/III/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  3. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 30b, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ..........2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe:

w sprawie opodatkowania na zasadach określonych w art.30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj. 19% podatkiem dochodowym, dochodu ze sprzedaży akcji nabytych na preferencyjnych zasadach

U Z A S A D N I E N I E

W dniu .....2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:
Czy w momencie sprzedaży akcji Spółki nabytych na preferencyjnych zasadach dochód ze zbycia tych akcji stanowiący różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji a kwotą wydatkowaną na ich nabycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj.19% podatkiem dochodowym ?

Z przedmiotowego wniosku wynika:
Stan faktyczny: Jest Pani pracownikiem spółki, kontrolowanej pośrednio przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Austrii, zwaną dalej "Spółką". W ramach Planu Opcji Menedżerskich, zwanego dalej "Planem" kadra menedżerska zatrudniona w spółkach zależna od Spółki uzyskała nieodpłatne prawo do nabycia akcji Spółki notowanej na giełdzie wiedeńskiej na preferencyjnych warunkach, polegających na możliwości nabycia akcji Spółki za określoną cenę niższą od ceny przedmiotowych akcji.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Stosownie do postanowień art.30b ust.1 Ustawy dochód uzyskany z tytułu zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podlega opodatkowniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Okoliczność, iż dochód z tytułu zbycia akcji uzyskany został poza granicami Polski w związku z nowelizacją Ustawy od 1 stycznia 2005r., nie wyłącza możliwości opodatkowania przedmiotowego dochodu na zasadach określonych w art.30b Ustawy.
Mając, zatem powyższe na uwadze zbycie akcji Spółki nabytych uprzednio na preferencyjnych zasadach powoduje Pani zdaniem powstanie obowiązku podatkowego z tytułu uzyskanego dochodu stanowiącego w tym przypadku różnicę pomiędzy ceną zbycia akcji a kwotą wydatkowaną przez Panią na nabycie przedmiotowych akcji.
Tak więc według Pani, kwota dochodu z tytułu zbycia akcji Spółki ustalona według powyższych zasad zgodnie z art.30b ust.5 nie podlega łączeniu z dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Do opodatkowania dochodów uzyskanych w 2005r. z odpłatnego zbycia akcji Spółki nabytych przez podatnika po cenie niższej od rynkowej ma zastosowanie przepis art. 30b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt.18 lit.a) ustawy z 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263 poz.2619). W świetle w/w przepisu od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośc prawną oraz z tytułu objęcia udziałów ( akcji) w spółkach mających osobowośc prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część , podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
W myśl art. 30 b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycnych w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt.18 lit.b) ustawy z 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263 poz.2619). , dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów , określonymi na podstawie art.22 ust.1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.Zgodnie z art. 30 b ust. 5 w/w ustwy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.
Na podstawie art. 30 b ust. 6 ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym (...) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) i obliczyć należny podatek dochodowy.
Tak więc po zakończeniu roku podatkowego jest Pani zobowiązana w świetle w/w przepisu wykazać ww. dochody w zeznaniu rocznym (PIT-38). W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy zobowiązani są wpłacić należny podatek dochodowy (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy).

P O U C Z E N I E

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja jest wiążaca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z przepisami art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z przepisami art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia na zasadch okreśolnych w art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.