DD/415/4200/33/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek zapłaty zaliczek na podatek w ciągu roku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych)?

DD/415/4200/33/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. akcja
  2. dochody kapitałowe
  3. działalność gospodarcza
  4. obrót papierami wartościowymi
  5. opodatkowanie dochodów
  6. papier wartościowy
  7. podatek liniowy
  8. sprzedaż akcji
  9. zaliczka miesięczna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

W dniu 17.05.2006 roku (uzupełniony w dniu 20.07.2006 r.) wspólnicy spółki jawnej złożyli wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Udział procentowy wspólników w zyskach i stratach spółki wynosi po 50%.

Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny.

Spółka XXX lokuje wolne środki w akcjach i jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, dokonując w ciągu roku ich zbycia i uzyskując z tego tytułu dochody.

Obrót instrumentami finansowymi w spółce nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, a tylko formą lokaty wolnych środków.

W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy istnieje obowiązek zapłaty zaliczek na podatek w ciągu roku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych).

Strona sformułowała własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że od dochodów osiągniętych ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, podatek płaci się jednorazowo w terminie wyznaczonym na złożenie zeznania, jak również nie ma obowiązku doliczania dochodów z tego zbycia do dochodów z działalności gospodarczej i płatności zaliczek na podatek dochodowy.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm./ podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do postanowień art. 30b ust. 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu art. 30b ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe stanowią dwa odrębne źródła przychodów.

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w przepisie art. 5a pkt 6 powołanej wyżej ustawy jako działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Jak wskazał podatnik we wniosku, działania polegające na lokowaniu przez spółkę XXX wolnych środków w akcjach i w jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nie są podejmowane „w wykonywaniu działalności gospodarczej”. Nie został tym samym spełniony warunek sformułowany w treści wyżej cyt. przepisu art.30b ust.4 ustawy podatkowej.

Uzyskane zatem przez spółkę XXX dochody kapitałowe w myśl art. 30b ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm./ nie podlegają łączeniu z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Podmiotem na którym ciąży obowiązek podatkowy będą wspólnicy spółki, gdyż podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyłącznie osoba fizyczna, a nie spółka niemająca osobowości prawnej.

Odnośnie kwestii płacenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) ustawodawca ustawą z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm./ dokonał zmian w zasadach opodatkowania dochodów kapitałowych.

Od dnia 01.01.2004 roku podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe nie mają obowiązku obliczania i wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek od dochodów kapitałowych.

W oparciu natomiast o art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ po zakończeniu roku podatkowego wspólnicy spółki zobowiązani będą w odrębnych zeznaniach podatkowych wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) i pochodnych instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) i obliczyć należny podatek dochodowy.

Termin składania zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (PIT-38) oraz wpłaty kwoty wynikającej z rozliczenia upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem w opisanym stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku z dnia 17.05.2006 roku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.