1440/DF1/415-98931/III/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X.. S.J mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

1440/DF1/415-98931/III/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  2. opodatkowanie dochodów kapitałowych
  3. zyski
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
  5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14A § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz 45 ust.1a pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 30.04.2007r. ( data wpływu do Urzędu 10.05.2005r. ) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe:

w sprawie wykazania dochodu i podatku od zysków kapitałowych w złożonym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2006 - PIT-38

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30.04.2005r. (data wpływu: 22.05.2007r.) zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?

Stan faktyczny: Podatniczka jest klientem firmy X. Zainwestowała za pośrednictwem w/w firmy środki pieniężne. Następnie otrzymała od X deklaracje PIT-8C, w której wykazano dochód z operacji kapitałowych w kwocie 3.. zł. z czego wynika należny podatek w kwocie 6.. zł. Okazało się, że dochód jak i w związku z tym podatek mają charakter wirtualny. Firma przedstawiała klientom fałszywe informacje o zyskach, a prawdziwe dane wpisywała do dokumentacji księgowej, której nie pokazywała klientom, którzy żadnych dochodów za rok 2006 nie uzyskali.

Podatniczki złożyła doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez udziałowców w/w firmy. W wyniku wcześniejszych doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa udziałowcy firmy zostali aresztowani a siedziba firmy została zamknięta i zaplombowana przez K. Jednocześnie Podatniczka informuje, iż powyższe fakty potwierdzają, że firma X nie tylko nie osiągnęła dochodów a także nie dysponuje powierzonym kapitałem.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: Według Podatniczki dochody kapitałowe wykazane w deklaracji PIT-8C sporządzonej przez X są nieprawdziwe zatem podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, które określono w deklaracji PIT-38.

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy

Przedmiot i podmiot opodatkowania oraz obowiązki podatnikówi płatników regulują n/w przepisy prawa podatkowego tj.:

- art.9 ust.1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody( ... ).

- art. 11 w myśl którego z zastrzeżeniem między innymi art. 17 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych “przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne (...)”,

- art. 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych ,

- art.39 ust.3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą , osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązne w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (...) imienne informacje o wysokości osiągniętego dochodu o którym mowa w art.30b ust.2,sporządzone według ustalonego wzoru. Informacja przesłana przez płatnika jest dokumentem na podstawie którego podatnicy składają zeznanie podatkowe,

- art. 30 b. ust. 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt. 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Tak więc biorąc pod uwagę w/w przepisy należy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006 – PIT-38 wykazać dochody wynikające z informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym 2006 – PIT-8C otrzymanej od płatnika.

Jednakże biorąc pod uwagę przepisy art 9 ust.2 zgodnie z którym dochodem ze źródła przychodu jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym może Pani wykazać faktycznie uzyskane dochody na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających faktycznie uzyskane dochody w kwocie innej niż wykazane w zakwestionowanej przez Panią informacji PIT – 8C uwzględniając w /w zasadę z art.17 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.