1437/ZDF/423/94/07/LJ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku kiedy dochody kapitałowe wykazane w Informacji PIT-8C są nieprawdziwe to w deklaracji PIT-38 mam prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody?

1437/ZDF/423/94/07/LJ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  2. papier wartościowy
  3. rozliczanie straty
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 roku (data wpływu do Urzędu - 8 maja 2007 roku) a następnie uzupełnionym w dniu 25 lipca 2007 roku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 3 października 2005 roku zawarł Pan umowę z xxx Sp. jawna umowę o świadczenie usług pośrednictwa finansowego w dot. zawierania i wykonywania umów w zakresie transakcji F. Spółka wystawiła Panu za 2006 rok Informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, z wykazanym dochodem z operacji kapitałowych oraz należnym podatkiem. Ponieważ, Pana zdaniem, firma przedstawiała fałszywe informacje o zyskach, a prawdziwe dane wpisywane były do dokumentacji księgowej, złożył Pan do Prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wspólników xxx Sp. jawna. Do wniosku załączył Pan wydruki informacji otrzymywanych z xxx Sp. jawna pocztą elektroniczną na temat stanu Pana konta na ostatni dzień każdego miesiąca w 2006 roku.

Zadaje Pan pytanie: czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez Pana deklaracji PIT-38 za 2006 rok zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony).

Stoi Pan na stanowisku, iż dokonywane przez Pana wypłaty środków pieniężnych pochodziły wyłącznie z własnego kapitału. Ponieważ dochody kapitałowe wykazane w Informacji PIT-8C sporządzonej przez xxx Sp. jawna są nieprawdziwe to w deklaracji PIT-38 ma Pan prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

W myśl z art. 17 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe zgodnie z art. 5a ust. 13 w/w ustawy rozumie się prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Katalog pochodnych instrumentów finansowych wymieniony w tym przepisie jest otwarty. Tak więc pojęcie pochodne instrumenty finansowe obejmuje również transakcje polegające na wymianie waluty na inną po kursie w momencie transakcji dokonywane na międzynarodowym rynku walutowym F.

Art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z brzmieniem art. 30b ust. 2 pkt 3 cytowanej powyżej ustawy, w przypadku zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających dochodem o którym mowa w ust. 1 jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt. 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia – o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz dokumentów załączonych do wniosku wynika, że dokonywał Pan wypłat w 2006 roku z rachunku prowadzonego w xxx. Zgodnie z wystawioną informacją PIT-8C w 2006 roku osiągnął Pan dochód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Wydatki poniesione przez Pana na nabycie pochodnych instrumentów finansowych będą stanowić koszt uzyskania przychodu z chwilą ich sprzedaży. W związku z powyższym ma Pan obowiązek rozliczyć w deklaracji PIT-38 za 2006 rok kwoty otrzymane z xxx Sp. jawna na podstawie wystawionej informacji PIT-8C.

W przypadku otrzymania w kolejnych latach z firmy xxx Sp. jawna, jakichkolwiek środków finansowych nie będących zwrotem kapitału własnego, ma Pan obowiązek uwzględnić te kwoty w rozliczeniu rocznym PIT-38, za rok w którym nastąpi ich wypłata.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja, w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.