1433/NG/GF/VIIA/415-54/05/EW | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy dochody uzyskane ze zbycia w 2004r. akcji spółki X nabytych w 1998r. będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach opisanych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956)?

1433/NG/GF/VIIA/415-54/05/EW

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  2. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 23 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu 8 czerwca 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

1.Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

W styczniu 1998r. Podatnik nabył przysługujące pracownikom i osobom wchodzącym w skład spółki w drodze publicznej subskrypcji imienne akcje serii J spółki X po cenie emisyjnej 2,50 zł za każdą akcję. Zgodnie z decyzją Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 listopada 1997 r. akcje zwykłe imienne serii J ww. spółki X zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W listopadzie 2004r. Podatnik dokonał sprzedaży ww. akcji.

Pytanie podatnika:

Czy dochody uzyskane ze zbycia w 2004r. akcji spółki X nabytych w 1998r. będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach opisanych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956)?

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Zdaniem Podatnika dochody z tytułu zbycia przedmiotowych akcji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956).

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:a) odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie, z którym od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 30b ust. 2, jest:1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art.22 ust.1f ust.1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,5) różnica między wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e- osiągnięta w roku podatkowym.Dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (wg skali podatkowej) oraz art. 30c (wg stawki 19 % uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r., nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. W świetle cytowanego przepisu zwalnia się od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.). Z ww. przepisów wynika, iż dochód uzyskany ze zbycia w 2004 roku akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych, na podstawie oferty publicznej lub w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie przed 1 stycznia 2004 r. - nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocześnie należy zaznaczyć, że pojęcie "publicznej oferty" nie zostało zdefiniowane na gruncie prawa podatkowego. W związku z powyższym publiczny charakter oferty należy nawiązać do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - publicznym obrotem papierami wartościowymi, zwanym dalej "publicznym obrotem", jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Wskazać ponadto należy, że orzecznictwo NSA stoi na stanowisku, iż " ... mówiąc o publicznym charakterze oferty należy mieć na względzie powszechny dostęp do akcji przez ogół społeczeństwa bez względu na liczbę osób, do których jest skierowana oferta" (wyrok NSA z dnia 18 lutego 2004 r. ISA/Lu 79802). Nabycie przez Podatnika w 1998r. akcji zwykłych imiennych serii J nie stanowi publicznego charakteru oferty ponieważ oferta musi być skierowana do ogółu społeczeństwa, a nie do określonego adresata w tym przypadku do pracowników Spółki. Na mocy powyższego, nabycie akcji nie nastąpiło na podstawie publicznej oferty (publicznej subskrypcji nie należy utożsamiać z publiczną ofertą), co w świetle cytowanych powyżej przepisów stanowiło warunek zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu zbycia ww. akcji. Uzyskane przez Podatnika dochody w 2004r. ze zbycia akcji serii J spółki X podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być rozliczone zeznaniem podatkowym PIT-38 w terminie do 30 kwietnia 2005 r. i w tym też terminie winna Pani uiścić należny podatek dochodowy w wysokości 19 % tego dochodu.

POUCZENIE

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią w świetle stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na postanowienie zawierające interpretację służy na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Od wniesionego zażalenia obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 5,00 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.