1430/ND/415-3/07/UB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonym zeznaniu PIT-38 dochodu i podatku wyliczonego przez podatnika, jeżeli w informacji PIT-8C płatnik wykazał inne wartości?

1430/ND/415-3/07/UB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody kapitałowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jt. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2007r.w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE W dniu 04.05.2007r. w trybie art.14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jt. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) Podatnik złożył wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych .

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że wnioskodawca jest klientem firmy. za pomocą której zainwestował swoje środki. Od w/w firmy otrzymał informację PIT-8C, w której wykazano dochód z operacji kapitałowych i należny podatek. Wg wnioskodawcy zarówno dochód , jak i wykazany podatek mają jedynie charakter wirtualny. Firma przedstawiła klientom fałszywe informacje o zyskach.Stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Ponieważ dochody kapitałowe wykazane w informacji PIT-8C sporządzonej przez firmę są nieprawdziwe, podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody w zeznaniu PIT-38.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu rozpatrując powyższe stwierdza co następuje:Stosownie do treści art.45 ust.1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) w roku podatkowym z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art.30b, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.Pomocą dla podatnika, przy obliczaniu tego dochodu jest informacja PIT-8C sporządzana przez podmioty wymienione w art.39 ust.3 w/w ustawy. Podatnik winien złożyć zeznanie PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) w roku podatkowym wykazując prawidłowo przychód, koszty uzyskania i dochód ( stratę) podlegający opodatkowaniu na podstawie własnych wyliczeń. Jednocześnie należy nadmienić, że zgodnie z art.17 ust.1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art.23 ust.1 pkt 38a.

Powyższa interpretacja dotyczy :- stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika / płatnika/inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szydłowcu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochody kapitałowe
DD/415/4200/33/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.